Rolnictwo ekologiczne proponowane zmiany i ważne uwagi

W załączeniu prezentujemy opinię KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz odpowiedź MRiRW na przedstawione uwagi.

Jednocześnie chcemy  zwrócić Państwa uwagę na zawartą w piśmie MRiRW informację, dotyczącą zgłoszonej potrzeby zmiany przepisów dotyczących tworzenia grup rolników (na potrzeby spełnienia warunku posiadania zwierząt przy ubieganiu się o płatności ekologiczne w ramach pakietu 5. lub 11. - uprawy paszowe oraz pakietu 6. lub 12. - trwałe użytki zielone).

MRiRW informuje, że ze względu na ograniczenia systemowo-wdrożeniowe brak jest obecnie możliwości, aby przedmiotowe grupy obejmowały rolników z różnym minimalnym poziomem obsady zwierząt. W kontekście powyższego resort zwraca się z prośbą, aby przedstawiciele Izb Rolniczych w ramach kontaktów z rolnikami realizującymi zobowiązania ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 zwracali rolnikom uwagę, że w przypadku ubiegania się o płatności ekologiczne w ramach ww. pakietów, grupa może być utworzona wyłącznie przez rolników, których obowiązuje ten sam minimalny poziom obsady zwierząt.

uwagi KRIR  odp. MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2