Projekt zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska nie jest dobry dla rolników

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdzisława Pupy o zmianę zaproponowanego art. 86g projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spofeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (senacki nr druku 342).

Projektowane przepisy art. 86g projektu ustawy budzą wiele zastrzeżeń rolników, gdyż przewidują prawo do wniesienia odwołania od zezwolenia na inwestycję poprzedzoną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przez organizację ekologiczną działającą przez minimum 12 miesięcy, co będzie blokować procesy inwestycyjne gospodarstw rolnych.

W świetle coraz większych uprawnień organizacji ekologicznych, wprowadzenie tych przepisów do polskiego systemu prawa oprócz znacznych ograniczeń nakładanych przez Unię Europejską w planowanym Zielonym Ładzie, spowoduje poważne utrudnienie prowadzenia działalności rolniczej, co będzie skutkować podejmowaniem przez wielu rolników decyzji zaprzestania działalności, szczególnie dotyczy to młodych rolników.

Dlatego też, wnioskujemy o wykluczenie z tego przepisu możliwości składania odwołań organizacji ekologicznych od decyzji wydawanej dla inwestycji prowadzonej przez rolników. Ponadto zgłaszamy zdecydowany sprzeciw wobec pominięcia przez Rząd RP strony społecznej tj. Krajowej Rady Izb Rolniczych w procesie uzgodnień. W zalączeniu pisma KRIR Kom. Senat   Marszałek Senatu

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2