Czy Unia zaprzestanie promocji mięsa?

IMG 6671Komisja Europejska prowadzi w tym roku ocenę skutków, aby zdecydować w jaki sposób należy zrewidować politykę promocyjną, aby była bardziej wydajna, ale także aby lepiej przyczynić się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju strategii „Od pola do stołu”.

Niemniej jednak Copa-Cogeca otrzymała informacje bezpośrednio od działu DG AGRI odpowiedzialnego za promocję, że przegląd, pod silną presją wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa, może pójść jeszcze dalej i zakończyć promocję mięsa (nawet jeśli jest produkowane w sposób zrównoważony) oraz wielu innych produktów (niektórych oznaczeń geograficznych, wina i innych),

a promowane będą tylko zrównoważone owoce i warzywa.

W związku z powyższym w styczniu 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o informację jakie stanowisko zajmie w tej sprawie resort rolnictwa. pobierz

W udzielonej nam w kwietniu odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że Komisja Europejska opublikowała wstęp do oceny skutków unijnej polityki promocyjnej, z kontekstu którego wynika, że: „Polityka promocji rolnictwa UE ma na celu zwiększenie świadomości na temat jakości produktów żywnościowych UE i zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora rolnego. Ocena polityki wykazała, że zasadniczo osiągnęła swoje cele. Ocena nie wykazała większych niespójności z innymi politykami UE, ale stwierdzono, że polityka promocyjna może być lepiej dostosowana do priorytetów politycznych i w szczególności przyczynić się do realizacji celów strategii „od pola do stołu”. Przegląd polityki powinien zwiększyć jej wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję, zgodnie ze zmieniającą się dietą, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zwiększeniu skuteczności polityki we wspieraniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego.” Wobec powyższego, we wstępie oceny skutków KE wskazała na następujące opcje polityki:

(1) Bazowanie na obecnym sukcesie,

(2) Skoncentrowanie zakresu polityki,

(3) Przegląd warunkowości/kwalifikowalności. 

W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasadnym jest kontynuowanie unijnej polityki promocyjnej w oparciu o obecne przepisy oraz przy założeniu dostosowywania priorytetów operacyjnych rocznego programu prac do celów wynikających z innych polityk UE.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie popiera opcji trzeciej, która zakłada przegląd warunkowości/kwalifikowalności, co może skutkować całkowitym wykluczeniem ze wsparcia niektórych sektorów (np. mięsa czerwonego).

Szerzej na ten temat w piśmie ministerstwa pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2