Zwiększenia środków na dopłaty dla ubezpieczeń upraw rolnych w bieżącym roku nie jest możliwe

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zwiększenia środków na dopłaty do składek ubezpieczeniowych za ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich resort rolnictwa poinformował, że zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 rok w części 32- Rolnictwo, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01026 - Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kwota wydatków w wysokości 400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa dofinansowania tego zadania w roku bieżącym.

Wydatki zaplanowane na 2021 r. w części budżetowej 32 - Rolnictwo w łącznej kwocie 1 352,2 mln zł zapewniają realizację zadań oraz funkcjonowanie instytucji obsługujących rolnictwo na poziomie zbliżonym do roku 2020.

Zwiększone wydatki o 109,5 mln zł w porównaniu do 2020 r. zostały przeznaczone na:

- dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - wzrost wydatków o 50 mln zł,

- finansowanie szkół rolniczych, których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wzrost wydatków o 47,6 mln zł,

- finansowanie laboratoriów przejętych od wojewodów przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa - wzrost wydatków o 20,7 mln zł.

Ze względu na konieczność przeznaczenia wyższej kwoty na ww. wydatki ponad podwyższony wzrost wydatków w części budżetowej 32 - Rolnictwo wydatki na pozostałe zadania finansowane z tej części budżetowej uległy obniżeniu.

Przedstawiając powyższe MRiRW poinformowało, że w umowach zawartych w grudniu 2020 r. z siedmioma zakładami ubezpieczeń na dofinansowanie w 2021 r. 65 % składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dostępna kwota wydatków została w pełni rozdysponowania. W przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest dysponentem w pierwszej kolejności uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy z dnia 7 lipca o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przypadku gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia takiej umowy w co najmniej 2 zakładach ubezpieczeń, które zawady z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat - nie stosuje się przepisów o wnoszeniu opłaty za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2