Jak będą rozdysponowane szczególne środki wsparcia na rynku mleczarskim?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowaną w dniu 13 stycznia br. do Krajowej Rady Izb Rolniczych,  w dniu 17 grudnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim (Dz. Urz. UE L 330 z 15.12.2009, str. 70). Na podstawie art. 1 ww. rozporządzenia państwa członkowskie wykorzystują kwotę 300 mln EUR w skali całej UE do udzielenia wsparcia producentom mleka, którzy w wyniku kryzysu na rynku mleka ponieśli dotkliwe straty. Wsparcie będzie udzielane przez państwo członkowskie na podstawie obiektywnych kryteriów oraz w sposób niedyskryminujący, pod warunkiem, że płatności te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Kwota 300 mln EUR została podzielona na poszczególne państwa członkowskie na podstawie produkcji mleka w roku kwotowym 2008/2009 w ramach kwot krajowych. Polska otrzymała do wykorzystania kwotę 20.211.209 EUR, a przyznane środki należy wypłacić producentom najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje, aby wypłatę środków przeprowadziła Agencja Rynku Rolnego na podstawie szczegółowych zasad określonych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które zostałoby wydane na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.). Mając na uwadze wytyczne zawarte w rozporządzeniu Komisji, przyznaną pulę środków finansowych oraz bardzo dużą liczbę producentów mleka w Polsce, przyjęte zasady powinny gwarantować efektywne wykorzystanie środków finansowych. Takiej gwarancji nie daje podział przyznanych środków na wszystkich producentów mleka - przykładowo w zależności od posiadanej w roku ubiegłym kwoty mlecznej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważa wypłatę środków finansowych w odniesieniu do producentów posiadających gospodarstwa o średniej skali produkcji, tj. do producentów, którzy w roku kwotowym 2008/2009 byli właścicielami kwot mlecznych w wysokości od 50 do 200 ton. W ramach tej grupy proponuje się rozważenie dwóch wariantów:

1)     przyznanie płatności wszystkim producentom;

2)     przyznanie płatności producentom, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

Przy założeniu, że beneficjentami dodatkowego wsparcia finansowego będą wszyscy producenci posiadający kwoty mleczne w przedziale od 50 do 200 ton, płatności otrzymałoby ponad 47 tys. producentów, tj. 22,5% ogółu producentów mleka. Producent będący właścicielem kwoty w wysokości 50 ton, 100 ton albo 200 ton otrzymałby odpowiednio 988 zł, 1.975 zł albo 3.950 zł.

Zakładając natomiast ograniczenie dostępu do środków finansowych jedynie do producentów mleka, którzy nie ukończyli 40. roku życia, liczba beneficjentów wsparcia maleje do ponad 17 tys. dostawców, a wartość wsparcia finansowego wzrasta prawie trzykrotnie. Producent będący właścicielem kwoty mlecznej w wysokości 50 ton, 100 ton albo 200 ton otrzymałby w takim przypadku odpowiednio 2.728 zł, 5.457 zł albo 10.914 zł. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że podane kwoty mają charakter wstępny i szacunkowy.

W związku z powyższym, MRiRW zwróciło się do KRIR o wyrażenie opinii i uwag w sprawie przedstawionych przez MRiRW wariantów wsparcia.

W odpowiedzi KRIR po konsultacji z wojewódzkimi izbami rolniczymi  przesłała następującej treści pismo podpisane przez prezesa Wiktora Szmulewicza:

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po przeanalizowaniu zasugerowanych przez resort rolnictwa propozycji w w/w zakresie oraz zasięgnięciu opinii wojewódzkich izb rolniczych w tej sprawie, stwierdza, że przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi warianty nie do końca korespondują z oczekiwaniami polskich producentów mleka. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu KRIR pragnę przedstawić alternatywne rozwiązanie i wnoszę o implementację omawianej pomocy poprzez:

- objęcie wsparciem producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2008/2009 byli właścicielami kwot mlecznych w wysokości od 20 do 200 ton, bez względu na wiek beneficjentów omawianego wsparcia, z województw objętych Programem Wsparcia dla rolników utrzymujących krowy w województwach Polski południowo-wschodniej przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009;

- objęcie wsparciem producentów mleka, którzy w roku kwotowym 2008/2009 byli właścicielami kwot mlecznych w wysokości od 100 do 200 ton, bez względu na wiek beneficjentów omawianego wsparcia, z pozostałych województw

W opinii Zarządu KRIR kwota ogólna środków w wysokości 300 mln euro przeznaczonych na szczególną pomoc polskim producentom mleka, mając na uwadze liczbę zainteresowanych wsparciem rolników oraz skalę produkcji mleka w Polsce, jest sumą nieadekwatną do istniejących potrzeb i skali problemu wynikającego z utrzymującego się od dłuższego czasu spadku opłacalności, przez co nawet najbardziej zawężone kryteria dostępu do wsparcia nie spowodują długotrwałej poprawy sytuacji ekonomicznej w sektorze. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę rozczarowanie rolników, jakie towarzyszyć mogłoby umożliwieniem skorzystania z pomocy jedynie producentów, którzy nie ukończyli 40 roku życia, samorząd rolniczy, reprezentując wszystkich rolników, opowiada się za rozwiązaniem nie dyskryminującym potencjalnych beneficjentów omawianego wsparcia ze względu na wiek.
Z uwagi jednakże na ustanowioną wcześniej pomoc dla 5 województw Polski południowo-wschodniej oraz duże rozdrobnienie produkcji mlecznej w regionach objętych programem wsparcia specjalnego, w opinii samorządu rolniczego zasugerowane powyżej rozwiązanie pozytywnie wpłynie na  zasięg pomocy w tych województwach oraz przyczyni się wzrostu jednostkowego kwoty pomocy w pozostałych regionach kraju. Ponadto, zawężenie pomocy do producentów o skali produkcji mleka w przedziale 100-200 ton w pozostałych 11 województwach, może pozytywnie wpłynąć na rentowność prowadzonej działalności i wzmocnienie gospodarstw o uzasadnionych  podstawach ekonomicznych dla kontynuowania produkcji mleczarskiej.

 

 

 

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2