Ministerstwo w sprawie różnic między wymiarami działek zgłoszonych do płatności

 

W odpowiedzi na pismo dyrektor Biura KRIR Katarzyny Szczepaniak w sprawie wątpliwości co do postępowania ARiMR w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy wymiarami działek zgłoszonych we wniosku a zmierzonych na podstawie ortofotomap Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje. Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. , do płatności ONW stosuje się art.57 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, zgodnie z którym w przypadku, gdy stwierdzony obszar grupy upraw jest większy niż zadeklarowany we wniosku o przyznanie płatności, do obliczenia pomocy wykorzystuje się obszar zadeklarowany. W związku z powyższym płatność ONW nie może być przyznana do powierzchni gruntów rolnych większej niż powierzchnia zgłoszona we wniosku o przyznanie płatności.

Jednakże zgodnie z § ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania" objętego PROW na lata 2007-2013, we wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik wskazuje wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne będące w jego posiadaniu, także te, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ONW.

A zatem, w przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne, których nie deklaruje do żadnych programów pomocowych, zobowiązany jest do podania we wniosku powierzchni tych gruntów (powierzchnie nie zgłoszone do programów pomocowych).

Natomiast mając na uwadze przepisy określone w art. 55 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, w toku postępowania administracyjnego (kontrole administracyjne oraz weryfikacja zadeklarowanych danych we wniosku z wynikami kontroli na miejscu) dokonywane jest sprawdzenie w zakresie zadeklarowania we wniosku wszystkich gruntów rolnych będących w posiadaniu rolnika.

W kontroli administracyjnej w ramach kontroli krzyżowych danych deklarowanych do płatności  z innymi schematami pomocowymi (zalesianie gruntów, pogramy rolnośrodowiskowe) ustalana jest całkowita powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie oraz całkowita powierzchnia gruntów rolnych deklarowanych do płatności.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona różnica pomiędzy tymi danymi, rolnik wzywany jest do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy po powiadomieniu rolnika, zostanie dodana powierzchnia niezgłoszonych  gruntów, powierzchnia ta jest uwzględniana w ustalaniu obniżek z tytułu nie zdeklarowania wszystkich posiadanych gruntów rolnych.

Natomiast w przypadku, gdy rolnik z własnej inicjatywy, zgodnie z art.73 rozporządzenia Komisji (WE)nr 11222/2009, poinformuje, że dane zawarte we wniosku są nieprawidłowe (np. uzupełni dane we wniosku w zakresie powierzchni niezgłoszonych) powierzchnie te nie są uwzględniane przy ustalaniu przedmiotowych obniżek, jeżeli rolnik nie został poinformowany przez ARiMR o zamiarze przeprowadzania kontroli na miejscu lub  Agencja nie poinformowała go o jakichkolwiek nieprawidłowościach we wniosku, w tym również w zakresie powierzchni nie zgłoszonych.

Natomiast w przypadku, gdy dane gospodarstwo zostało objęte kontrolą na miejscu, na podstawie wyników z kontroli ustalana  jest różnica pomiędzy sumaryczną powierzchnią deklarowanych działek rolnych i powierzchnią stwierdzoną w toku kontroli na miejscu.

Po przeprowadzonej weryfikacji w powyżej przedstawionym zakresie ustalana jest różnica pomiędzy całkowitą powierzchnią zdeklarowanych we wniosku gruntów rolnych a stwierdzoną całkowitą powierzchnią działek rolnych oraz powierzchnią gruntów niezgłoszonych  oraz powierzchnią gruntów zalesionych. W  przypadku, gdy wskaźnik ten wynosi 3% obniżek, zgodnie z art.55 rozporządzenia Komisji (WE)nr 11222/2009, nie stosuje się.

Natomiast w przypadku, gdy różnica ta wynosi więcej niż 3% zadeklarowanej powierzchni , całkowita kwota płatności ONW należna temu rolnikowi za ten rok będzie  pomniejszona o maksymalnie 3% w zależności od rozmiaru pominięcia.

Powyższa sankcja stosowana jest zgodnie z następującymi zasadami :

- różnica powierzchni do 3% - brak sankcji;

- różnica powierzchni przekracza 3% do 30% włącznie- sankcja w wysokości 1 % kwoty płatności ;

- różnica powierzchni przekracza 30 do 60% włącznie - sankcja w wysokości 2%kwoty płatności ;

- różnica powierzchni przekracza 60% - sankcja w wysokości 3% kwoty płatności.

Wyjaśnień powyższych udzieliła z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW Nina Dobrzyńska.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2