W sprawie działania "młody rolnik"

zb.1

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia resortu rolnictwa odnoszące się do  wniosku z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia wliczenia do powierzchni gospodarstwa młodego rolnika starającego się o premię z PROW dzierżaw od osób fizycznych:

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( PROW 2007-2013) oraz przepisem § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „ Ułatwiania startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn.zm ) , przy ustaleniu minimalnej powierzchni gospodarstwa sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot własności , użytkowania wieczystego oraz, pod określonymi warunkami,  dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Propozycja zmiany powyższego warunku, poprzez wprowadzenie możliwości wliczenia do minimalnej powierzchni gospodarstwa gruntów będących przedmiotem dzierżawy od przedmiotów innych niż Skarb Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego, zawarta została w projekcie zmian PROW 2007-2013, który w dniu 23.06.2009r. został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013,  a w dniu 15.07.2009 r. - przez Rade Ministrów. Stosowanie do przepisów ustawy z dnia  7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U Nr64, poz. 427, ze zm. ), przedmiotowy projekt został przedłużony służbom Komisji Europejskiej (KE), celem uzyskania zgody na wprowadzenie przewidzianych w nim zmian.

Ze względu na to , że w toku negocjacji zmian PROW 2007-2013 propozycja powyższej zmiany nie spotkała się z aprobatą  ze strony KE, strona polska podjęła decyzje o jej wycofaniu, aby  nie wstrzymywać procedury zatwierdzania przez KE pozostałych projektowanych zmian Programu, w tym zmiany polegającej na podwyższeniu do 75 tyś. zł kwoty premii przyznawanej w ramach omawianego działania.

Obecnie strona polska wznowiła z Komisją Europejską negocjacje w sprawie zmiany Programu dopuszczającej wliczanie powierzchni dzierżawionych gruntów do minimalnego areału gospodarstwa.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany do ww. rozporządzenia będzie możliwe dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony KE oraz dokonania stosownej zmiany PROW2007-2013.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2