Ważne dla hodowców drobiu

Główny lekarz Weterynarii, mając na względzie zbliżający się termin zakończenia użytkowania klatek niezmodyfikowanych, wynikający z konieczności implementacji przepisów Dyrektywy Rady 1999/74/EC z dnia 19 lipca 1999 roku ustalającej minimalne standardy służące do ochrony kur niosek, informuje, co następuje.

Zgodnie z art.5 rozdział II , ww. dyrektywy Państwa Członkowskie mają zapewnić, iż stosowanie klatek niezmodyfikowanych zostanie zabronione z dniem 1 stycznia 2012 roku .Dodatkowo od 1 stycznia 2003 roku klatki, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie mogą być budowanie lub wprowadzone do użytku po raz pierwszy.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na koniec 2009 roku , w Polsce , ze wszystkich podmiotów (591), utrzymujących kury nioski w klatkach  ( obsada powyżej 350 szt. ptaków ), tylko 99 ( 16,75%) prowadzi chów w klatkach ulepszonych ( zmodyfikowanych).N atomista 492 podmioty prowadzą chów kur niosek w klatkach niezmodyfikowanych.

Mając powyższe na uwadze , Główny Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o polecenie powiatowym lekarzom weterynarii, aby wydawali decyzje administracyjne ,zezwalające na obsadę klatek niezmodyfikowanych, do dnia 30 listopada br. Termin, o którym mowa powyżej, w indywidualnych przypadkach może zostać wydłużony o miesiąc, niemniej jednak obsadzanie takich klatek nie może nastąpić później niż do 31 grudnia br.

W przypadku gdy klatki niezmodyfikowane zostaną obsadzone po 1 stycznia 2011 r., podmioty , w stosunku do których będzie dotyczyć takie odstępstwo, musza zaprzestać prowadzenia działalności poprzez likwidację ptaków w nieprzekraczalnym terminie do końca 2012 roku.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności wydawania przez powiatowych lekarzy weterynarii decyzji administracyjnych w zakresie modyfikacji klatek nie ulepszonych , mając na uwadze procedury odwołań od decyzji powiatowych lekarzy weterynarii, z klauzulą wykonalności do końca trzeciego kwartału 2011 roku.

W podpisie Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2