Postępowanie z odpadami po powodzi

 

Poniżej przytaczamy informację dotyczącą postępowania z odpadami powstałymi w wyniku powodzi przedstawioną przez Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Romana Jaworskiego.

"W związku z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody z dnia 24 czerwca 2010r. znak: DL-gł-052-1/29769/2010/JL dotyczącym „ dopuszczalnych sposobów niszczenia ( spalania) zniszczonych plonów i płodów rolnych i innych pozostałości  po powodzi  w miejscu ich pozostawienia przez falę powodziową" uprzejmie informuję :

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 27 kwietni a 2010 r. o odpadach ( Dz. .U. z  2007 r. Nr 39, poz. 251, z póżn. zm.) co do zasady zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania, ustawa przewiduje jednak ściśle określone odstępstwa od powyższej zasady:

Art. 13 ust. 3 dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami , jeżeli n terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów ( np. dot.ochrony przeciwpożarowej).

W odniesieniu do odpadów innych niż pozostałości roślinne oraz gdy nie  można zastosować wyłączenia z art. 13 ust. 3, w art. 13 ust. 4 wskazano, iż jeżeli spalanie odpadów ze względów bezpieczeństwa jest niemożliwe w instalacjach  lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu, Marszalek Województwa może zezwolić  na spalanie poza instalacjami lub urządzeniami, określając w drodze decyzji miejsce spalania, ilość odpadów, warunki spalania danego rodzaju odpadu oraz czas obowiązywania decyzji.

Wniosek o wydanie powyższej decyzji musi zawierać:

1)   wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do unieszkodliwienia: w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie odpady mogą powodować dla środowiska,  właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów:

2)   określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych unieszkodliwianiu w okresie roku;

3)   oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów;

4)   szczegółowy opis stosowanych metod unieszkodliwiania odpadów;

5)   proponowany czas obowiązywania decyzji.

Ponadto pragnę wskazać, iż w odniesieniu do odpadów powstałych w związku z powodzią informacja o sposobach ich zgromadzenia została umieszczona na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl w sekcji środowisko -odpady-postępowanie z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2