01/11 2011

ARiMR informuje

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym wspólnie wnioskującym o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013.

W ramach najbliższego naboru wniosków o przyznanie pomocy z działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" o dofinansowanie inwestycji będą mogły ubiegać się osoby fizyczne składające wspólnie jeden wniosek o przyznanie pomocy (tzw. osoby wspólnie wnioskujące), które chcą dokonać wspólnego zakupu wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, a następnie używać ich w posiadanych przez nie gospodarstwach rolnych. Możliwość taka zaistniała w związku z nowelizacją przepisów rozporządzenia wykonawczego dla działania „Modernizacja..." i ma ona na celu wsparcie przede wszystkim mniejszych gospodarstw, w których z ekonomicznego punktu widzenia, ze względu na zbyt mały areał, bądź określoną strukturę produkcji, nie jest uzasadnione kupowanie maszyny lub urządzenia wyłącznie na potrzeby jednego gospodarstwa. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy jest wspólny dla osób ubiegających się o pomoc indywidualnie i jako osoby wspólnie wnioskujące, dlatego też należy zapoznać się z zasadami wypełniania tego formularza, określonymi w Instrukcji wypełniania wniosku. Wersja aktywna PDF wniosku nie jest natomiast dostosowana do wypełniania go przez osoby wspólnie wnioskujące. W przypadku, gdy wniosek składany jest przez osoby wspólnie wnioskujące, każda z nich odrębnie załącza wymagane i dotyczące osób fizycznych załączniki, za wyjątkiem tych, które mogą być złożone wspólnie np.: oferta, umowa wspólnego używania maszyn lub urządzeń, co zostało szczegółowo określone w Instrukcji wypełniania wniosku.

Ponieważ kolejność przysługiwania pomocy będzie określana w oparciu o uzyskaną liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętych w rozporządzeniu wykonawczym kryteriów wyboru, należy mieć na uwadze, iż w przypadku realizowania operacji przez osoby wspólnie wnioskujące przyznaje się dodatkowe punkty w zależności od średniej arytmetycznej wysokości kwot mlecznych będących w posiadaniu tych osób w przypadku wniosków dotyczących priorytetu „środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego" i w zależności od średniej arytmetycznej wielkości ekonomicznej ich gospodarstw w przypadku wniosków nie dotyczących tego priorytetu.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym, jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Każda z osób musi jednak spełniać kryteria dostępu dot. osób fizycznych i prowadzonej działalności rolniczej, w tym dot. gospodarstwa (4 ESU, itp.). Osoby takie dodatkowo - przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy - muszą zawrzeć między sobą umowę określającą zasady wspólnego używania zakupywanych maszyn lub urządzeń, zwaną „umową wspólnego używania", której czas trwania nie może być krótszy niż 6 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Umowa ta musi zawierać postanowienia dotyczące zasad wspólnego używania maszyn lub urządzeń oraz określać wspomniany zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z tych osób, przy czym zakres ten musi uwzględniać zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób tj. mieć odzwierciedlenie w rzeczywistych potrzebach poszczególnych gospodarstw oraz korespondować z ich zasobami. Przykładowy wzór takiej umowy zostanie zamieszczony na stronie internetowej ARiMR w dziale "Narzędzia pomocnicze".

Należy mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy co najmniej jednej z osób wspólnie wnioskujących ARiMR nie przyzna pomocy, pozostałym osobom wspólnie wnioskującym nie przyznaje się pomocy.

 

2.W przypadku planowania zakresu rzeczowego operacji przez osoby wspólnie wnioskujące należy mieć na uwadze, że koszty kwalifikowalne operacji mogą obejmować wyłącznie zakup nowych maszyn lub urządzeń, do których zaliczają się koszty: zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania, przechowywania mleka. Ponoszenie kosztów i rozpoczęcie realizacji operacji w przypadku osób wspólnie wnioskujących jest możliwe od dnia zawarcia umowy z ARiMR.

W przypadku osób wspólnie wnioskujących o przyznanie pomocy, każdy z Wnioskodawców może indywidualnie określić cel realizowanej wspólnie operacji. Cel ten może być tożsamy w odniesieniu do każdej z osób wspólnie wnioskujących. Jest to informacja szczególnie istotna, gdyż ARiMR będzie mogła uznać, że operacja wpływa na wzrost GVA tylko wtedy, gdy w gospodarstwie każdej z osób wspólnie wnioskujących przyczyni się do wzrostu GVA o minimum 10%. To z kolei w odniesieniu do grupy wniosków nie dotyczących priorytetu mleczarstwo warunkuje możliwość przyznania wyższej punktacji (w związku z tym, iż operacja wpływa na wzrost GVA).

Osoby wspólnie wnioskujące mogą realizować operację maksymalnie w 2 etapach, tj. nie przewidziano dla nich możliwości finansowania operacji poprzez leasing.

Osoby wspólnie wnioskujące zawierają z ARiMR jedną umowę przyznania pomocy, w której określone zostaną kwoty pomocy dla każdej z osób wspólnie wnioskujących odrębnie. Oddzielnie będą również przedkładały weksel wraz z deklaracją wekslową.

Poziom dofinansowania (% refundacji kosztów kwalifikowalnych) tzw. intensywność pomocy będzie identyczny dla wszystkich osób wspólnie wnioskujących w ramach danego wniosku i będzie ustalany po przeanalizowaniu spełniania kryteriów dotyczących intensywności pomocy (wieku każdej z osób wspólnie wnioskujących oraz położenia posiadanych przez nie gospodarstw na obszarach objętych zwiększonym o 10 punktów procentowych poziomem pomocy np. na ONW, obszarach Natura 2000). Osoby wspólnie wnioskujące będą mogły otrzymać wyższy poziom dofinansowania, jeżeli każda z nich spełni warunki dotyczące przysługującej intensywności pomocy określone w rozporządzeniu MRiRW.

Kwota pomocy, o którą mogą wnioskować poszczególne osoby wspólnie wnioskujące we wniosku o przyznanie pomocy, która następnie zostania określona w umowie przyznania pomocy zawieranej z ARiMR, uzależniona jest od wysokości kosztów kwalifikowalnych, zakresu prac wykonywanych przy użyciu tych maszyn/ urządzeń określonego w umowie wspólnego używania oraz poziomu przysługującego im dofinansowania (od 40% do 70%), z zastrzeżeniem przepisów dotyczących limitu pomocy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo (łącznie w całym okresie programowania 2007-2013 w działaniu „Modernizacja ..."nie może on przekroczyć 300 tys. zł. ). Przy ustalaniu tego limitu uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych, w tym zrealizowanych przez osobę fizyczną jako jedną z osób wspólnie wnioskujących i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych, w tym operacji realizowanych przez osobę fizyczną jako jedną z osób wspólnie wnioskujących.

Osoby wspólnie wnioskujące mogą również wnioskować o wypłatę zaliczki, przy czym, kwota zaliczki powinna być wyliczana w odniesieniu do kwoty pomocy przyznanej każdemu z Wnioskodawców oddzielnie.

 

3. Należy mieć na uwadze, iż nabywany sprzęt zgodnie z przepisami rozporządzenia, musi być przedmiotem współwłasności wszystkich osób wspólnie wnioskujących, dlatego też na dokumencie potwierdzającym zakup muszą być wymienione wszystkie osoby wspólnie wnioskujące. Zasady płatności za fakturę będą określone we wzorze umowy zawieranej z ARiMR, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej ARiMR.

Po zrealizowaniu operacji osoby te składają jeden, wspólny wniosek o płatność.

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące wspólnego ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach omawianego działania, znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia MRiRW z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.), dostępnego na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz na stronie internetowej MRiRW (www.minrol.gov.pl), a także w „Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku PROW 121/10/01".