Świadectwa zdrowia dla świń

W odpowiedzi na pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące stanowiska w sprawie świadectw zdrowia trzody chlewnej w związku z programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Tadeusz Nalewajk wyjaśnia:

Zniesieniu obowiązku wystawiania świadectw zdrowia dla świń przemieszczanych do punktów skupu, o których mowa w pkt 3.6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. z 2008 r., Nr 64. poz. 397 z późn. zm.) obecnie nie jest możliwe. Zapewnienie właściwego nadzoru nad przemieszczaniem świń pomiędzy stadami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, zgodnie z decyzją Komisji  nr 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątr wspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz.U. L 59 z 4.3.2008 str. 19 z późn. zmianami) jest jednym z wymogów Komisji Europejskiej odnośnie programu zwalczania tej choroby.

Należy podkreślić, że za pośrednictwem punktów skupu świnie mogą być przemieszczane zarówno do rzeźni jak i do innych stad położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a hodowca lub producent trzody chlewnej sprzedający świnie w punkcie skupu nie posiada wiedzy o dalszym przeznaczeniu zwierząt. Na podstawie świadectw zdrowia, w które zaopatruje się przesyłki świń do gospodarstwa przeznaczenia lub do rzeźni. Na podstawie ww. świadectwa możliwe jest potwierdzenie, że świnie wprowadzone do danego stada pochodzą z gospodarstwa o określonym statusie epizootycznym i zostały przemieszczone zgodnie z zasadami określonymi w ww. programie tj. ze stada o statusie równym lub wyższym w odniesieniu do stada przeznaczenia. Równocześnie należy podkreślić, że zniesienie obowiązku zaopatrywania przesyłek świń przemieszczanych do punktu skupu w świadectwo zdrowia, mogłoby umożliwić przemieszczenie świń do innego stada, w szczególności przez podmiot zajmujący się pośrednictwem w obrocie zwierząt. Istnieje niebezpieczeństwo, że pośrednicy dokonujący zakupu świń w punkcie skupu, z oficjalnym przeznaczeniem zwierząt do rzeźni, mogą sprzedawać je bez świadectwa zdrowia np. do tuczu w innych, mniejszych gospodarstwach. Spowoduje to konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, a tym samym przyczyni się do wzrostu kosztów i wydłużenia czasu realizacji przedmiotowego programu.

Ponadto informuję, że otrzymanie statusu urzędowo wolnego od tej jednostki chorobowej wymaga również prowadzenia badań monitoringowych i w przypadku nie spełnienia wymagań weterynaryjnych status ten może być cofnięty.

Należy zaznaczyć, że brak kontroli nad przemieszczaniem świń, w szczególności podczas realizacji programu, z jednej strony nie daje  możliwości udokumentowania takiego nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną, z drugiej strony może doprowadzić do konieczności ponoszenia kosztów z budżetu państwa w znacznie dłuższym okresie czasu. Uprzejmie informuję, że od 2011 r. koszty realizacji ww. programu ponoszone są wyłącznie z budżetu państwa, gdyż współfinansowanie z Unii Europejskiej zgodnie z decyzją Rady nr 2006/965/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniającą decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (Dz.Urz. UE L 397 z 30. 12.2006, str.22) zakończyło się z dniem 31 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym nie ma możliwości rezygnacji z obowiązku  zaopatrywania w świadectwo zdrowia świń przemieszczanych do punktu skupu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji programu, a co za tym idzie uznania terytorium Polski lub jej regionu za wolne od choroby Aujeszkyego, a w szczególności przez brak ścisłego nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt między stadami o różnych statusach epizootycznych oraz niedostosowanie programu do wymogów określonych decyzją Komisji nr 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2