Dziedziczenie Programu rolnośrodowiskowego

W związku z zapytaniem KRIR o zasady dziedziczenia gospodarstwa  rolnego w przypadku realizowania w tym gospodarstwie działania program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak odpowiada:

Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 33, poz. 262 z późn. zm.) w przypadku śmierci członka rodziny spadkobierca, który przejął użytki rolne objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, składa do kierownika Biura Powiatowego ARiMR wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na miejsce zmarłego wnioskodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

Spadkobierca składa wniosek do biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej przez wnioskodawcę. Podaje on we wniosku swój nr identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru. Dodatkowo dołącza on dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego oraz niezbędne zaświadczenia w przypadku realizowania na ww. użytkach rolnych Pakietu 7.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2