02/21 2011

MRiRW w sprawie kryteriów pomocy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na zapytanie KRIR w sprawie kryteriów uzyskiwania pomocy przez rolników i problemów ze spełnieniem tych kryteriów w ramach programu Pomocy dla rodzin rolniczych informuje, iż zgodnie z przyjętym w dniu 1 czerwca 2010 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 87/2010 programem pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie ziemi lub huragan w 2010 r., przewiduje się udzielenie pomocy rolnikom, producentom rolnym lub rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w/w zjawiskami oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz.. 121, z późn. zm.), wyniosły średnio powyżej 30%  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej.

Jak pisze przedstawiciel Ministerstwa Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke - pomoc udzielana producentom rolnym musi być zgodna z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr  1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniających rozporządzenie  (WE) nr 70/2001.

Stosownie do przepisów  rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 niekorzystne zjawisko klimatyczne, które może być porównane do klęski żywiołowej oznacza warunki pogodowe, które niszczą ponad 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych 3 lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.