Odpowiedż na wnioski Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej obradujące w dniu 28 marca 2012 roku zwróciło się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego o pilne podjęcie działań  dotyczących następujących kwestii:

1.         Zwolnienia wszystkich rolników dotkniętych klęską wymarznięć niezależnie od powierzchni gospodarstwa z opłat za  używanie materiału siewnego pochodzącego ze zbioru własnego.

2.         Przyspieszyć prace wprowadzające kompleksowe ubezpieczenia upraw rolnych od klęsk żywiołowych z dopłatą z funduszy UE i budżetu krajowego.

3.         Walne Zgromadzenie ŚIR negatywnie ocenia działania Unii Europejskiej zmierzające do  odstąpienia  kwotowania produkcji rolnej, dotyczy to rynków dotychczas regulowanych w tej formie m.in.  produkcji buraków cukrowych i mleka. Członkowie Walnego Zgromadzenia zwracają uwagę na bardzo niekorzystne zjawiska występujące na rynku np. warzyw, trzody chlewnej i jajek. Konieczne są działania ze strony WPR stabilizujące ceny na rynku  żywnościowym i zapobiegające marnotrawstwu żywności.

4.         Wprowadzenie prawa pierwokupu ziemi przez rolników, których grunty sąsiadują z działkami rolnymi przeznaczonymi do sprzedaży.

5.         Zniesienie sankcji w postaci zmniejszenia pomocy państwa o 50 % wobec rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie  w wyniku klęski żywiołowej jeśli firmy ubezpieczeniowe odmówiły ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa.

Pismo zostało ponadto wysłane do marszałka województwa Adama Jarubasa. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi ministerstwa i marszałka

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2