07/24 2012

Zaproszenie dla przedsiębiorców branży spożywczej

Zaproszenie do udziału w Branżowym Programie Promocji

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w Branżowym Programie Promocji Branży Polskich Specjalności Żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" Podziałania 6.5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt będzie realizowany w latach 2012 - 2015 i obejmować będzie swoim zasięgiem następujące rynki docelowe: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Celem Programu będzie wykreowanie polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie i kojarzone przez to z krajem pochodzenia, poprzez stworzenie przedsiębiorcom możliwości kompleksowej i usystematyzowanej promocji ich produktów za granicą.

 

Komponent „A" Programu obejmuje działania dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom branży polskich specjalności żywnościowych, polegające na kompleksowej organizacji ich wystąpień na wybranych polskich i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz ich udziału w szkoleniach i misjach gospodarczych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych związanych z udziałem maksymalnie dwóch (2) przedstawicieli jednej (1) firmy w działaniach promujących wskazanych w komponencie A. Warunkiem uzyskania ww. dofinansowania jest zadeklarowanie przez firmę swojego udziału w co najmniej 50% działań promocyjnych wymienionych w komponencie A. Listę działań objętych programem znajdą Państwo na stronach ARR.

Kto może dołączyć do Branżowego Programu Promocji?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:

10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw,

10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

10.51.Z - Przetwórstwo mleka i wyrób serów,

10.61.Z - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

10.71.Z - Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

10.72.Z - Produkcja wyrobów ciastkarskich,

10.73.Z - Produkcja makaronów,

10.82.Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,

10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy,

11.01.Z - Produkcja wódek,

11.03.Z - Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,

11.04.Z - Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych,

11.05.Z - Produkcja piwa.

Dodatkowe kryteria zakwalifikowania się firm do udziału w branżowym programie promocji:

1)       posiadanie uprawnień do wprowadzania swoich produktów (polskich specjalności żywnościowych) na rynki objęte kampanią i/lub posiadanie stosownych certyfikatów (tam gdzie jest to wymagane) lub potwierdzenie rozpoczęcia procedury ubiegania się o stosowne uprawnienia i certyfikaty,

2)       posiadanie odpowiedniego potencjału eksportowego uwzględniającego możliwości zbytu odpowiednich grup produktów na poszczególnych rynkach docelowych.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy, który spełnia dodatkowo warunki:

1)       zgłosił swój udział w branżowym programie promocji, zobowiązując się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50 % liczby działań określonych w branżowym programie promocji;

2)       w roku podatkowym, w którym składa wniosek oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro;

3)       nie posiada zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

4)       nie prowadzi działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych;

 

Przez termin „przedsiębiorca" należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), tj. zgodnie z Art. 1 Załącznika I „Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą."

W jaki sposób przystąpić do Programu?

Deklaracja udziału w wybranej liczbie działań promujących odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie i odesłanie do ARR poniższych dokumentów:

1)       formularz deklaracji uczestnictwa - w najbliższym czasie zostanie zamieszczony na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze

2)       uzupełniony KALKULATOR KOSZTÓW - Arkusz nr 1

 

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w branżowym programie promocji organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego powinni przesłać ww. dokumenty w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na numer: 22 661 72 26 oraz w wersji papierowej na adres:

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

1.       Zgłoszenie swojego udziału do Agencji Rynku Rolnego wraz z deklaracją uczestnictwa w co najmniej 50% działań promujących objętych programem!

2.       Złożenie wniosku o dofinansowanie w Ministerstwie Gospodarki najpóźniej na 1 dzień przed pierwszym wydarzeniem promującym, w którym przedsiębiorca deklaruje swój udział.

3.       Udział w wydarzeniu i poniesienie koszów - lista kosztów kwalifikujących znajduje się tutaj [hiperłącze].

4.       Złożenie wniosku o płatność w Ministerstwie Gospodarki - Ministerstwo weryfikuje wniosek i może dofinansować działanie do wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Każdy uczestnik branżowego programu promocji składa wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Gospodarki jednokrotnie - najpóźniej 1 dzień przed pierwszym działaniem promującym, do którego uczestnik zgłasza swój udział, jednocześnie deklarując udział w działaniach promocyjnych przez cały okres trwania programu, tj. w latach 2012 - 2015. Wniosek o płatność składany jest każdorazowo po zakończeniu danego działania promującego.

 

Przedsiębiorca - uczestnik pokrywa 100% kosztów uczestnictwa w wybranym zdarzeniu i otrzymuje po każdym zdarzeniu zwrot maksymalnie 75% kwalifikowanych kosztów udziału, ale nie więcej łącznie niż równowartość 200 tys. euro - w przeciągu ostatnich 3 lat podatkowych (pomoc de minimis).

 

Ministerstwo Gospodarki w najbliższym czasie uruchomi nabór wniosków przedsiębiorców, którzy zgłoszą swój udział w działaniach promujących objętych branżowym programem promocji branży polskich specjalności żywnościowych  -  http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze

Oferta Agencji Rynku Rolnego

1.       Kompleksowa organizacja udziału przedsiębiorcy - uczestnika w wybranych działaniach promocyjnych z komponentu A Programu, w tym m.in.: wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej, organizacja transportu i zakwaterowania, spedycja eksponatów, najem personelu pomocniczego (hostessy, tłumacze), itp.

2.       Pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie składanego w MG i późniejszym jego rozliczeniu.

3.       Zaliczkowe finansowanie części kosztów kwalifikowanych związanych z udziałem przedsiębiorcy w wybranym działaniu promocyjnym:

a)       30 % szacunkowych kosztów wybranego działania promocyjnego przedsiębiorca - uczestnik wpłaca na wskazany rachunek bankowy nie później niż 30 dni przed jego rozpoczęciem,

b)       w ciągu 7 dni od zakończenia działania ARR dokona rozliczenia końcowego kosztów przypadających na przedsiębiorcę i wystawi fakturę z 14-dniowym terminem płatności,

c)       faktura wystawiona przez ARR będzie stanowiła podstawę do uzyskania refundacji poniesionych wydatków,

d)       warunkiem skorzystania z zaliczkowego finansowania jest zawarcie przez przedsiębiorcę porozumienia z ARR o udziale w wybranych działaniach promocyjnych w ramach branżowego programu promocji,

e)       zaliczkowe finansowanie przez ARR dotyczy wyłączenie następujących kosztów kwalifikowanych:

-        wynajmu powierzchni wystawienniczej;

-        wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej;

-        wynajmu sal konferencyjnych;

-        zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych;

-        zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji;

-        szkoleń związanych z udziałem w programach promocji;

-        zakupu usług tłumaczenia symultanicznego;

-        zakupu usługi transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną;

-        wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych;

f)         pozostałe koszty są finansowane bezpośrednio przez przedsiębiorców.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji Branżowego Programu Promocji prosimy pisać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwonić:

Pani Eliza Wójcik tel. +48 661-72-89

Pani Katarzyna Szymańska tel. +48 661-75- 49.