Wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej skierował do Krajowej Rady Izb Rolniczych na ręce Prezesa Wiktora Szmulewicza wnioski wypracowane podczas V Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 roku, celem wystąpienia w podnoszonych sprawach do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1. Wnioskować o budowanie mechanizmów wsparcia i ochrony wewnętrznego rynku poprzez stosowanie uzasadnionych praktyk kontroli i nadzoru nad praktykami wielkopowierzchniowych sieci handlowych prowadzących działalność na terenie RP. Należy egzekwować, aby importowana żywność spełniała wszystkie normy UE i krajowe odnośnie jakości i stosowania środków ochrony roślin i dobrymi praktykami rolniczymi. Szczególną uwagę należy zwrócić na import spoza UE. Ponadto sieci handlowe powinny być zobowiązane do zaopatrywania się w 50% w produkty pochodzące z rynku lokalnego.
2. Wnioskować o wprowadzenie zapisu, by dopłata do bydła przysługiwała od pierwszej sztuki do każdej spełniającej przedział wiekowy zapisany w ustawie. Doprowadzi to do pozostawienia większej ilości krów na polskich wsiach i wykorzystania łąk i pastwisk, które są obecnie nieużytkami.
3. Wnioskować by wprowadzono krajowy program zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, co pozwoliłoby skutecznie zwalczyć tę chorobę. Jednocześnie tym samym podjąć starania, by wykreślić bakteriozę pierścieniową ziemniaka w Polsce z listy chorób kwarantannowych, wtedy będzie łatwiejsza sprzedaż ziemniaków na eksport do innych krajów.
4. Należy dążyć do utrzymania obecnych przepisów dotyczących powierzchni gospodarstwa na poziomie średniej wojewódzkiej, np. dla działania „Pomoc na rozpoczęcie działalności dla młodych rolników”, wymóg posiadania gospodarstwa o powierzchni średniej krajowej dyskwalifikuje dużą część świętokrzyskich gospodarstw.
5. Wprowadzić obowiązkowy system umów kontraktacyjnych z określoną minimalną ceną gwarantowaną co poprawi opłacalność sprzedaży płodów rolnych. Obecnie produkcja rolna jest nieopłacalna ze względu na bardzo niskie ceny często nie gwarantujące zwrotu kosztów produkcji.
6. Wnioskować o wprowadzenie regulacji prawnych, aby ceny na środki do produkcji rolnej były dostosowane do możliwości finansowych gospodarstw rolniczych a tym samym dostępne dla każdego rolnika. Okazuje się, że wiele środków do produkcji rolnej jest tańsze w krajach sąsiednich zawierających taki sam skład jak te sprzedawane w Polsce.
7. Wnioskować do MRiRW o realizację wyborczych zapewnień rządu, w których obiecywano rolnikom tanie i skuteczne, dostępne dla każdego rolnika ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt w gospodarstwie rolnym. Jesienią br. przy braku pieniędzy na dopłaty z budżetu państwa, których w ciągu kilku dni zabrakło, rolnicy nie byli w stanie się ubezpieczyć.
8. Wnioskować o cofnięcie wieku emerytalnego dla rolników, aby mogli przechodzić na emeryturę w wieku: kobieta – 55 lat a mężczyzna – 60 lat, po 30 latach składkowych. Należy zaznaczyć, że rolnicy pracują w niesprzyjających dla zdrowia warunkach atmosferycznych oraz są narażeni na urazy przy pracy maszynami rolniczymi.
9. Określić poziom strat w ujęciu procentowym w krajowej produkcji rolnej powstały w wyniku szkód łowieckich. Odpowiedzialność za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną powinien przejąć skarb państwa. Populacja zwierzyny (sarny, dziki) jest niedoszacowana a zwierzyna żeruje na polach uprawnych , łąkach i pastwiskach, czyniąc ogromne szkody. Budżet państwa chcąc utrzymać zwierzynę łowną na użytkach rolnych należących do rolników powinien płacić rekompensatę za ograniczenie prawa własności oraz zapewnić bazę pokarmową zwierzynie łownej. Łowieckie roczne plany hodowlane powinny być bezwzględnie opiniowane przez Rady Powiatowe Izb Rolniczych.
10. Producenci rolni, którzy prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o KRUS po przekroczeniu granicznej stawki podatku dochodowego przechodzą z mocy przepisów prawa do ZUS. Powinni oni nadal pozostać w KRUS na wyższej stawce i zasilać fundusz KRUS a w chwili zaprzestania działalności powrócić do ubezpieczenia jako rolnik.
11. Z uwagi na ogrom wiosennych prac polowych wnioskować o przesunięcie terminu składania wniosków obszarowych do 20 czerwca.
12. Wnioskować o rozważenie zapisów kodeksu budowlanego, czy zasadnym jest budowanie budynków inwentarskich tylko na terenach, gdzie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego.
13. Wprowadzić płatność dodatkową dla gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha a nie 3 ha jak obecnie.
14. Zmiana rozporządzenia w sprawie ,, Restrukturyzacji małych gospodarstw”- zaproponowany wymóg 10 pkt., jest trudny do spełnienia – proponujemy obniżyć do 6 pkt.
15. Zmiana rozporządzenia ,, Płatność na rzecz rolników kwalifikowanych do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa rolne innym rolnikom, w ten sposób aby wymóg wielkości gospodarstwa po przejęciu przez następcę wynosił pow. średniej wojewódzkiej.
16. Wyłączenie spod ustawy o obrocie ziemią działek o pow. do 1 ha.
17. Dokonać zmian w przepisach prawa dotyczących osiedlania się na obszarach wiejskich osób nie związanych z rolnictwem tak, aby w formie oświadczenia akceptowały fakt, że obszary wiejskie są naturalnym obszarem związanym z produkcja rolniczą i że nie będą blokować rozwoju gospodarstw rolnych w kierunkach, które mogą być uciążliwym sąsiedztwem np. hodowli zwierząt i stosowania środków ochrony roślin.

Wnioski zostały podpisane przez Prezesa Zarządu ŚIR Ryszarda Ciźlę.

Odpowiedź Ministra Krzysztofa Jurgiela

Komentarz Zarządu ŚIR - Czytając odpowiedź Ministra Rolnictwa na wnioski sformułowane przez członków walnego zgromadzenia odnosimy wrażenie, że Pan Minister nie wie co odpowiedzieć rolnikom na konkretnie sformułowane problemy. Posługując się bardzo ogólnymi stwierdzeniami z nieokreśloną w czasie perspektywą „zaklina rzeczywistość” . Oczekujemy na konkretne odpowiedzi z wyraźną perspektywą realizacji rozwiązań dla zarysowanych problemów. ŚIR jest gotowa współuczestniczyć w rozwiązywaniu tych problemów na zasadzie jasno sformułowanych celów i jasno określonej perspektywy ostatecznych rozwiązań.

W dniu 15.02 2017r. otrzymaliśmy obszerną informację Ministerstwa Rolnictwa nt. rejestracji postulatów i propozycji zawartych m.in. w naszych wnioskach i planowanym późniejszym ich wykorzystaniu w pracach legislacyjnych i programowych ministerstwa, którą w całości załączamy i zapraszamy do zapoznania się z nią pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2