Europejscy rolnicy zmagają się z trudnościami

Najnowsze badanie Copa Cogeca potwierdza trudną sytuację, z jaką borykają się europejscy

rolnicy i spółdzielnie. Główne problemy to coraz bardziej niestabilne rynki, wysokie koszty

produkcji oraz biurokracja. Potwierdzają to najnowsze, opublikowane w grudniu 2016 dane Eurostatu:

szacowany przychód gospodarstwa rolnego spadnie o 2% w stosunku do roku 2015.

Sekretarz generalny Copa Cogeca, Pekka Pesonen powiedział „badanie

potwierdza, że mimo iż pod koniec roku rolnicy poczuli się pewniej, mając za sobą poprawę

sytuacji w sektorach mleka i wieprzowiny, ogólne warunki pozostają niekorzystne. Rolnicy dalej

muszą radzić sobie z niestabilnością rynków, wysokimi kosztami produkcji, rosnącymi

wymaganiami klientów i trwającym rosyjskim embargo, które mocno uderzyło w nasz sektor.

Producentów blokuje też rosnąca biurokracja związana w nową Wspólną Polityka Rolną (WPR).

Sytuacja jest też trudna w sektorze roślin uprawnych i tam nastroje rolników podupadają. ”.

„Potwierdzają to najnowsze, opublikowane dane Eurostatu: szacowany przychód

gospodarstwa rolnego spadnie o 2% w stosunku do roku 2015. Istnieją jednak ogromne różnice

między poszczególnymi krajami członkowskimi, na przykład Estonia, w porównaniu z 2015

rokiem odnotowała spadek na poziomie 25,5% a Dania - 25%. Wyniki pozostałych krajów:

Francja -15,8%, Belgia -12,4%, Łotwa -12,3%, Słowenia -10,7%, Włochy -7,7%, Niemcy -4,7%,

Zjednoczone Królestwo -4,0%, Luksemburg -1,6%, Grecja -1,2%, Szwecja -0,1%. To pokazuje

potrzebę stworzenia nowej, stabilnej, uproszczonej WPR”

Badanie przeprowadzane jest jest dwa razy w roku i biorą w nim udział Belgia (Flandria), Dania,

Niemcy, Francja, Włochy, Węgry, Holandia, Polska, Rumunia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo

(Anglia i Walia), ankietowanych jest ponad 8000 rolników. Pełne sprawozdanie dostępne jest na

stronie: http://www.copa-cogeca.eu/Download.ashx?ID=1604299&fmt=pdf

Nastroje polskich rolników nieznacznie poszły w górę w stosunku do tych z kwietnia, jednak około 40% (805
respondentów) wciąż ocenia swoją sytuację jako niekorzystną. Udział pesymistów odnośnie
przyszłej sytuacji gospodarczej jest wciąż wyższy niż udział optymistów. Optymiści opieraja swoją ocenę na spodziewanych wyższych cenach dla produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mleka i wołowiny.
Pesymiści jednak spodziewają się dalszego spadku cen zbóż.
Ogólne plany inwestycyjne co do zakupu maszyn rolniczych wyraźnie spadły w porównaniu do ostatniego
ubiegłorocznego okresu. Planowane inwestycje w traktory, kombajny i maszyny do upraw
są wyraźnie poniżej analogicznego okresu roku ubiegłego.
Pozytywne nastroje i intencje inwestycyjne dotyczą zmiany cen mleka na nieco wyższe.
Ceny wieprzowiny w ciągu ostatnich miesięcy są nieco powyżej ubiegłorocznych wyników.

W porównaniu do lat ubiegłych negatywne oceny uzyskuje cena ziarna, która ustabilizowała sie ale na bardzo niskim poziomie.
W sektorze bydła i produktów mlecznych, korzystne ceny przyczyniają się do poprawy sytuacji polskich rolników.
Ceny sprzedaży, jak również warunki polityczne i finansowe są oceniane jako bardziej pozytywne niż wiosną 2016.

Mleko i ceny wieprzowiny oraz dostępność dotacji są oceniane lepiej w tym kwartale.
W szczególności ceny wieprzowiny pokazują znaczną poprawę, chociaż cena zboża spadła.
Hodowcy oczekują poprawy przyszłej sytuacji gospodarczej, natomiast co do upraw polowych
rolnicy nadal są sceptyczni w odniesieniu do opłacalności.


Sytuacja ekonomiczna gospodarstw opracowana została przez Copa-Cogeca przy wykorzystaniu danych Eurostat

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2