Wnioski z X Walnego Zgromadzenia ŚIR

Wnioski z X Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które odbyło się w dniu 10 lipca 2018r. w Skarżysku Kamiennej:


1. Walne Zgromadzenie zwraca się do Pana Ministra o bardziej jednoznaczne określenie szacowania szkód powodowanych przez suszę w uprawach roślin pastewnych tj. na łąkach i pastwiskach oraz roślin uprawianych z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt hodowanych w gospodarstwach. Dotychczasowe wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę są w gminach różnie interpretowane, w jednych komisje szacują straty w tej grupie roślin, w innych nie. Walne Zgromadzenie zwraca się do Pana Ministra o wydanie jednoznacznych wytycznych w powyższej sprawie.

2. Walne Zgromadzenie zwraca się o zmianę sposobu obliczania dochodu w gospodarstwie rolnym dla potrzeb ustalenia procentowej straty w ramach całego gospodarstwa. Członkowie WZ domagają się odrębnego liczenia dochodu z produkcji roślinnej i odrębnego z produkcji zwierzęcej. Do dochodu z gospodarstwa w odniesieniu do szkody w wyniku zdarzeń klimatycznych powinien być liczony dochód pochodzący z produkcji roślinnej. Łączenie dochodów powoduje, że gospodarstwo z produkcja roślinną i produkcją zwierzęcą nie ma szansy na pomoc państwa, gdyż procentowa strata w gospodarstwie o dwukierunkowym profilu produkcji jest zbyt niska. Sposób obliczania szkody jest krzywdzący.

3. WZ wnosi o uproszczenie zasad szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń klimatycznych występujących na dużym obszarze: susza, wymarznięcia, przymrozki wiosenne, powódź. Szacowanie strat powinno być dokonywane jako średnia dla danej miejscowości- obrębu geodezyjnego, a pomoc jako średnia do hektara w ramach pomocy de minimis, liczona w zależności od rodzaju uprawy.

4. WZ ŚIR zgłasza wniosek o opracowanie programu dużej i małej retencji. Gromadzona woda powinna być wykorzystywana do nawadniania upraw. Działanie takie powinno być zakwalifikowane jako prewencja zapobiegająca stratom w rolnictwie spowodowanych suszą a jednocześnie powodziom. Finansowanie takiego programu powinno być ze środków UE i budżetu państwa. Jednocześnie należy uprościć procedurę odwiertu i użytkowania studni głębinowych, tak aby całość spraw mogła być załatwiana w starostwie powiatowym.

5. WZ ŚIR opowiada się za rozwiązaniem aby szkody łowieckie szacowane były przy udziale poszkodowanego rolnika , koła łowieckiego i pracownika ośrodka doradztwa rolniczego. W systemie odwoławczo- mediacyjnym włączony powinien być przedstawiciel izby rolniczej i urzędu gminy oraz PZŁ.

6. WZ ŚIR wnioskuje aby płatności za opracowanie przez ODR wniosków w ramach PROW była regulowana zaliczkowo 30% po opracowaniu wniosku. Pozostała część po zakwalifikowaniu go do realizacji przez ARiMR.

7. WZ ŚIR zwraca się do Pana Ministra o regulację prawną w odniesieniu do przypadków osiedlania się w celu zamieszkania na obszarach wiejskich osób nie zainteresowanych pracą w rolnictwie. Proponujemy aby nowo osiedlający się lub kupujący posesję na wsi podpisywali oświadczenie przed notariuszem, że znane im są uciążliwości wynikające z sąsiedztwa gospodarstwa rolnego, w którym specyfika produkcji roślinnej i zwierzęcej związana jest z intensywnym zapachem, kurzem, hałasem i pracą w godzinach nocnych. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie, że nie będzie protestów w odniesieniu do tych uciążliwości. Obszary wiejskie są przede wszystkim naturalnym środowiskiem dla produkcji żywności.

Wnioski zostały przesłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2