ONW wg nowych zasad - projekt rozporządzenia MRiRW

Krajowa Rada Izb Rolniczych odpowiadając na pismo w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finasowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 2014-2020, przedstawiła swoje uwagi do tego projektu, które podpisał prezes Wiktor Szmulewicz. Znalazły się tam przede wszystkim Uwagi ogólne:

"Samorząd rolniczy rozumiejąc konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów UE o zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dostrzega jednak wątpliwości dotyczące nowych zasad wyznaczania obszarów ONW.

Wątpliwości budzi kwalifikowanie poszczególnych obrębów  do nowej płatości ONW, brak informacji wg jakich konkkretnych kryteriów dany obręb został zakwalifikowany , a kolejny sąsiadujący z nim obręb, na którym występuje taka sama niekorzystna struktura gleby, terenu i klimatu nie został zakwalifikowany.

 Zdecydowany sprzeciw budzi nowa zasada Fine tuning tj. wyłączenie ze wsparcia tych jednostek administracyjnych, na których znaczące ograniczenia naturalne zostały udokumentowane, ale przez inwestycje lub działalność gospodarczą dzięki normalnej produktywności gruntów lub jeśli metody produkcji   lub systemy rolnicze rekompensują utracone dochody lub dodatkowe koszty - obszary te wyłącza się z ONW. Fakt, iż rolnicy ze względu na "głód" ziemi, dzięki wielkiej determinacji i ogromowi pracy są w stanie nierzadko włączyć do produkcji grunty  nie użytkowane rolniczo lub znacznie poprawić wydajność produkcji, ma teraz skutkować odmową przyznania płatności ONW do tych terenów - jest bardzo krzywdzący. Jednym z etapów wyznaczania nowych obrębów jest też ocena, czy pomimo utrudnień  naturalnych obszary zdołały je pokonać np. poprzez intensyfikację produkcji. Nie należy wykluczać z płatności rolników, tylko dlatego, że wzmacniają swoją produkcję. W wielu województwach są słabe gleby, więc żeby być konkurencyjnymi, rolnicy ponoszą duże nakłady. W kontekście obowiązywania programu działań mających na celu zmiejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu, wielu rolników będzie musiało ograniczyć obsadę zwierząt czy ilość stosowanych nawozów, co spowoduje, ze produkcja nie będzie już taka intensywna. Ograniczenie środków finansowych w ramach  tego działania dla tak dużego grona rolników przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. W ostatnich latach coraz częściej widać z jak trudnymi warunkami muszą się zmagać rolnicy, susza w 2015 roku, podtopienia w 2017 roku, która dotnęła rolników w 2018 roku.

Zdaniem samorządu rolniczego warunki gospodarownia są coraz trudniejsze, niska opłacalność produkcji i wysokie koszty coraz bardziej zniechęcają rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych, a potencjalni następcy opuszczają obszary wiejskie. Nie jest to właściwa polityka wobez rolników.Zdaniem samorządu rolniczego powyższych zmian nie zrekompensuje przejściowe wsparcie wypłacane do roku 2020 dla beneficjentów, którzy utracili status ONW typu nizinnego.

Odnośnie ONW typu górskiego - zbyt mała waga została przypisan kątowi nachylenia gruntów w stosunku do innych utrudnień. Są miejscowości, w których 70-90 % gruntów jest o dużym nachyleniu uniemożliwiającym stosowanie uniwersalnych maszyn, mimo to są zaliczone do tej samej kategorii, w której  inne obręby są "niemal płaskie" w stosunku do ww terenów. Należy wydzielić kategorię "specyficzny obszar górski", czyli tereny górskie powyżej 500 m.n.p.m., na których utrzymywana jest produkcja zwierząca, szczególnie trawożernych.".

Pozostałe uwagi nie mają istotnego znaczenia dla obszaru naszego województwa, z tego powodu zostały przez nas pominięte.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2