Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez ARiMR

Wniosek ŚIR o zmianę interpretacji zapisu przez ARiMR

 23 kwietnia 2009 roku Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla wystosował do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja pismo, w którym  Świętokrzyska Izba Rolnicza wnosi o zmianę interpretacji   zapisu Centrali ARiMR dotyczącej realizacji przedsięwzięcia nr 2 z tabeli nr 9 Planu gospodarstwa niskotowarowego „Przystąpienie do grupy lub organizacji   producentów rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych", która za grupę lub organizację producentów rolnych uznaje wyłącznie grupy i organizacje zarejestrowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw.

 

 Interpretacja ta nie uznaje za grupę producentów rolnych grup zarejestrowanych w ramach ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu - ( zwracamy uwagę na określenie organizacji, które ma zastosowanie do organizacji producentów owoców   i warzyw).

 W uzasadnieniu wyżej wspomnianego pisma czytamy: Intencją zapisu przedsięwzięcia nr 2, było premiowanie producentów za zrzeszanie się w „grupy producentów" nie różnicując na rodzaje produktów lub grup produktów dla których powstały. Dowodzi temu zapis treści tego przedsięwzięcia, który można interpretować wyłącznie jako hasło dotyczące wszelkich grup producentów będących w rejestrze Marszałka danego województwa. Taka też była interpretacja wszelkich czynników oraz Biur Powiatowych ARiMR, które przystąpienie producenta do grupy owoców i warzyw traktowały jako spełnienie zobowiązania.

 O szerokim rozumieniu terminu „grupy producentów" w tym zapisie, świadczy fakt, że w brzmieniu zapisu przedsięwzięcia nie wskazuje się konkretnej ustawy ani w jej pełnym brzmieniu, ani daty ustanowienia, ani nie daje się odnośnika, który pozwalałby na inną interpretację niż powszechnie przyjęta przez autorów planów. Wiele rozliczeń z trzyletniego okresu zobowiązań (po przystąpieniu do grup producentów owoców i warzyw) zostało pozytywnie zaakceptowane przez Biura Powiatowe ARiMR a nawet producenci otrzymali czwartą płatność, bo interpretacja była jednoznaczna jak wnioskowana przez ŚIR.

 W związku z powyższym interpretację Centrali ARiMR traktujemy jako niezasadną a wręcz nadinterpretację zapisu treści przedsięwzięcia nr 2, tabeli nr 9 Planu gospodarstwa niskotowarowego, brzmiącego „Przystąpienie do grupy lub organizacji producentów rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych". W powszechnym rozumowaniu za przepisy o grupach producentów rolnych rozumie się zarówno „ustawę z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw" jak i „ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu,   ...".

 Poczyniony zapis w ocenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej nie pozwala na zawężenie interpretacji jak to uczyniła Centrala ARiMR. Powyższa interpretacja jest w obecnej chwili krzywdząca dla tych, którzy poczynili wysiłek by przystąpić do grupy producentów, w grupie owoce i warzywa i zniechęca do dalszej aktywności przekonując o wyższości urzędniczej interpretacji nad zapisami które zostały rozpropagowane wśród beneficjentów. W związku z powyższym wnosimy jak w sentencji.

 Powyższe pismo otrzymał do wiadomości Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2