Rolnicze postulaty - Wnioski z Walnego Zgromadzenia ŚIR

17 kwietnia 2009 roku Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego wnioski wypracowane przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 marca br. W imieniu Zarządu pismo podpisał Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla.

1. Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wyraża stanowczy protest w związku z zaskakującymi zmianami w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne" objętego programem PROW na lata 2007 - 2013. Wprowadzane zmiany do rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2007 r., zmierzają do zniesienia naboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2009 roku i stawiają w wątpliwość nabory wniosków również w kolejnych latach.

Z informacji do nas docierających od rolników wynika, że wielu z nich poniosło koszty aby dostosować się do kryteriów pozwalających na uzyskanie pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne". Wprowadzanie tak istotnych zmian powinno być szeroko konsultowane z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Zmiany te uderzają w szczególności w rolników z południowo - wschodnich i centralnych województw naszego kraju, gdzie jest największa potrzeba zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych.

Domagamy się jednoznacznej odpowiedzi co do możliwości przyjmowania wniosków w działaniu „Renty strukturalne" - rolnicy mają prawo znać z odpowiednim wyprzedzeniem kryteria i terminy, aby móc planować własną przyszłość.

2. Walne Zgromadzenie zwraca się do Pana Ministra o przyśpieszenie wprowadzenia zmian w kryteriach dostępu do działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom" polegających na obowiązku posiadania gospodarstwa rolnego o wielkości średniej wojewódzkiej bez dodatkowych zobowiązań co do powierzchni powstającego gospodarstwa. Dotychczasowe kryterium dotyczące powierzchni gospodarstwa o wielkości średniej krajowej dla młodych rolników z naszego terenu działania jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia.

3. Świętokrzyska Izba Rolnicza wielokrotnie zwracała się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uwzględnienia realiów dotyczących gospodarstw rolnych z obszaru naszego województwa i zniesienia lub zmniejszenia obowiązującego progu żywotności ekonomicznej 4 ESU w ramach kryteriów dostępu do działania „Modernizacja gospodarstw rolnych". Utrzymanie tego kryterium wyklucza większość gospodarstw rolnych z możliwości rozwoju.

Biorąc powyższe pod uwagę z troską o rozwój rolnictwa w województwie świętokrzyskim zwracamy się do Pana Ministra o pozytywne rozwiązanie zasygnalizowanych problemów

4 . Walne Zgromadzenie ŚIR domaga się przywrócenia w ramach PROW na lata 2007 - 2013 działania „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych". W obecnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gospodarstwa osiągające dochód poniżej 4 ESU nie mają szansy na uzyskanie wsparcia finansowego w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", dlatego zasadne jest przywrócenie „Wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych", typowych dla naszego regionu gospodarstw rodzinnych, które zgodnie z Konstytucja RP stanowią podstawę ustroju rolnego w Polsce.

5. Wprowadzić dopłaty do nasion rzepaku - obecna produkcja rzepaku w Polsce przeznaczana jest pod pokrycie potrzeb przemysłu spożywczego. Chcąc produkować biopaliwo należy zwiększyć areał uprawy rzepaku z przeznaczeniem na ten cel. Otrzymamy surowiec do produkcji biopaliwa oraz jako produkt uboczny makuch rzepakowy. Jest to bardzo cenna pasza białkowo - tłuszczowa stanowiąca alternatywę dla bardzo drogich pasz importowanych m.in. z soi, rośliny genetycznie modyfikowanej. Dopłata do nasion rzepaku zachęci rolników do zwiększenia powierzchni uprawy rzepaku jako alternatywy do likwidowanych upraw buraków cukrowych.

6. Umożliwić stosowanie mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich, jako dodatku do pasz . Otrzymywane w taki sposób tanie białko zwierzęce również zastąpi drogą importowana soję - produkt genetycznie modyfikowany. Zastosować krzyżowe żywienie, tzn. mączki mięsno - kostne otrzymywane z jednego gatunku zwierząt stosować w żywieniu innego gatunku.

7. Wydawać nieodpłatnie zaświadczenia wszystkim hodowcom bydła poświadczające, że stado jest wolne od chorób zakaźnych np. za pośrednictwem sołtysów. Obecnie rolnik jest zmuszany do osobistego docierania do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej po zaświadczenie wydawane odpłatnie a ten czas mógłby przeznaczyć na pracę w swoim gospodarstwie.

8. W ponownie nowelizowanej ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw i zwierząt wprowadzić dopłaty w wysokości 50% do każdej wynegocjowanej stawki, obejmujące wszystkie wymienione w ustawie zagrożenia i uprawy.

9. Wprowadzić obowiązek umieszczania na etykiecie informacji o kraju pochodzenia surowca służącego do produkcji żywności, w szczególności surowca otrzymywanego z roślin genetycznie modyfikowanych pod groźbą kary i zakazem wprowadzania do obrotu.

10. Zobligować służby kontrolujące do dokładnego badania i sprawdzania posiadanych certyfikatów pod względem spełnia norm UE i krajowych, produktów wprowadzanych na polski rynek. Inspekcje należy przeprowadzać w siedzibie zakładu, tak jak to czynią inni w naszym kraju. Pozwoli to na wyeliminowanie z naszego rynku produktów nie spełniających naszych norm.

11. Wyodrębnić w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi departament ds. przetwórstwa spożywczego, który będzie odpowiedzialny za tworzenie i egzekwowanie przepisów i regulacji prawnych w zakresie przetwórstwa oraz koordynację relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku przetwórczego tj. producent - przetwórca - handel - konsument.

12. Przeprowadzić badania (lub udostępnić wyniki takich badań) mające na celu udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie „ Czy i w jaki sposób elektrownie wiatrowe szkodzą sadom i innym uprawom rolniczym i w jaki sposób oddziałują na środowisko". Hałas w pobliżu elektrowni wiatrowej dochodzący do 100 decybeli, słyszalny nieustanny szum przez 24 godziny w promieniu 1,5 km odstrasza pożyteczne owady i ptaki a w konsekwencji powoduje zmniejszenie plonów. Jednocześnie bardzo zasadnym byłoby opracowanie wzorcowej umowy na dzierżawę nieruchomości rolnych pod budowę farm wiatrowych.

13. Dokonać zmiany w przepisach regulujących kwotowanie produkcji mleka aby hodowca nie był pozbawiony posiadanej kwoty mlecznej w sytuacji zmniejszenia produkcji mleka w gospodarstwie z przyczyn ekonomicznych. Rolnicy otrzymują tak niską cenę za dostarczane mleko, że muszą szukać sposobu na obniżanie kosztów poprzez rezygnację z zakupu drogich pasz i ograniczaniu stosowania nawozów i innych środków plonotwórczych. W efekcie doprowadzi to do obniżenia wydajności mleka od posiadanego stada lub likwidacji produkcji. Rolnik w przypadku nie wykonania sprzedaży w ilości określonej limitem, z przyczyn nie zależnych od niego będzie pozbawiony tej części kwoty, za którą musiał wcześniej zapłacić. Należy wprowadzić rozwiązania prawne, które stworzą szansę na rozwój mleczarstwa w całym kraju, a nie tylko w wybranych regionach.

14. Doprowadzić do zmiany statusu wielkoprzemysłowych ferm tuczu trzody chlewnej tak aby były traktowane jak przedsiębiorstwa a nie gospodarstwa rolne. Bardzo często fermy takie bazują prawie wyłącznie na paszach importowanych zatrudniają bardzo mało pracowników, są zarejestrowane poza naszym krajem, gdzie wywożą wypracowane u nas zyski. Nasz kraj z tytułu ich działalności ponosi same straty, a jako przedsiębiorcy płaciliby podatki i opłaty za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Rozwiązania takie mają zastosowanie w innych krajach UE np. w Niemczech.

Stosowne pismo do wiadomości otrzymali także: Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, parlamentarzyści województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski i Piotr Żołądek - Wicewojewoda Świętokrzyski.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2