Minister odpowiada

10 kwietnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak przesłał na ręce prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciźli odpowiedź na pismo Izby z marca 2009 roku w sprawie protestu dotyczącego zniesienia naboru wniosków o przyznanie renty strukturalnej w 2009 roku, prośby o wprowadzenie zmian w kryteriach dostępu w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz zniesienia lub zmniejszenia progu żywotności ekonomicznej w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych".

 

W nadesłanym piśmie wiceminister resortu rolnictwa i rozwoju wsi pisze między innymi:

W zakresie działania „Renty strukturalne" uprzejmie informuję, iż w styczniu 2009 roku strona polska przesłała do Komisji Europejskiej całościowy pakiet propozycji zmian finansowych i merytorycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zaakceptowanych wcześniej przez Komitet Monitorujący oraz Radę Ministrów.

Proces uzyskania decyzji Komisji Europejskiej w kwestii zmian programu, w tym realokowania środków jest procesem długotrwałym. Komisji Europejskiej na podjęcie decyzji w ww. kwestii przysługuje termin 6 miesięcy od momentu przekazania przez stronę polską propozycji zmian wraz z uzasadnieniem i wyczerpującymi wyjaśnieniami. Od treści tej decyzji i wyrażenia zgody na zmiany finansowe między innymi dla przedmiotowego działania zależy przeprowadzenie ewentualnych naborów w przyszłości w ramach dostępnych środków.

W związku z powyższym - czytamy w nadesłanym piśmie - nie znając ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie została podjęta decyzja o konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Celem niniejszej nowelizacji jest zapobieżenie przekraczaniu limitu środków dostępnych na niniejsze działanie przez przyjęcie rozwiązania polegającego na rezygnacji z corocznych naborów wniosków o przyznanie renty strukturalnej w liczbie 7200 wniosków na rzecz wprowadzenia możliwości ogłaszania naborów w przyszłych latach tylko wtedy gdy będzie zapewnione pokrycie finansowe dla już zaciągniętych zobowiązań i dla nowo zaciągniętych zobowiązań ze środków dostępnych w ramach budżetu działania.

Realizacja działania powinna bazować na środkach, jakie Polska ma do dyspozycji w ramach EFRROW i nie może powodować dodatkowego obciążenia budżetu państwa. Takie też stanowcze stanowisko wyraził Minister Finansów, uzależniając wyrażenie zgody na przyjęcie propozycji zmian Programu przez Radę Ministrów od zapewnienia finansowania zobowiązań już zaciągniętych i ewentualnych przyszłych ze środków Wspólnoty do 1015 roku bez obciążenia budżetu państwa.

W odniesieniu do Państwa wniosku w sprawie złagodzenia kryterium minimalnej powierzchni gospodarstwa wymaganej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, informuję, że ww. zmiana Programu w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" PROW 2007 - 2013 m.in. ma również na celu ułatwienie spełnienia kryteriów dostępu beneficjentom z województw, gdzie średnia wojewódzka powierzchni gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej powierzchni gospodarstwa. Polega ona na dopuszczeniu możliwości przyznania premii osobom, które w momencie ubiegania się o wsparcie spełniają kryteria średniej wojewódzkiej i zobowiążą się do powiększenia powierzchni swojego gospodarstwa do poziomu średniej krajowej w terminie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Otrzymana premia będzie mogła zostać przyznana między innymi na powiększenie gospodarstwa, co znacznie ułatwi młodemu rolnikowi wywiązanie się z warunków posiadania wymaganej powierzchni. Proponowane rozwiązanie, polegające na przedłużeniu terminu na spełnienie przez młodych rolników kryterium minimalnej powierzchni gospodarstwa jest korzystne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów, a jednocześnie zapewnia osiągnięcie celów działania jakimi są poprawa struktury agrarnej oraz konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku UE.

Natomiast, co do kwestii dotyczącej kryterium żywotności ekonomicznej jako kryterium dostępu w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych", uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z zapisami PROW 2007-20013 gospodarstwo, którego dotyczy inwestycja, podejmowana w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych", musi być żywotne pod względem ekonomicznym, co oznacza, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić co najmniej równowartość 4ESU.

Pomoc w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" kierowana jest do tych podmiotów, które są w stanie wykreować minimalny dochód z działalności rolniczej. Bardzo małe gospodarstwa, które nie osiągną odpowiednich dochodów i są deficytowe nie będą w stanie udźwignąć zobowiązań finansowych powstałych w wyniku poczynienia inwestycji związanych z działaniem „Modernizacja gospodarstw rolnych".

Zmiana kryterium dostępu, jakim jest wymóg osiągnięcia przez gospodarstwo żywotności na poziomie co najmniej 4 ESU, z punktu widzenia realizacji celów Programu, wydaje się nieuzasadniona. Zmiana przedmiotowego kryterium pociągnęłaby za sobą konieczność przeglądu uzgodnionej z samorządami województw alokacji środków oraz stałaby w sprzeczności z założeniem, że wskazane by było, aby posiadacze bardzo małych gospodarstw, nie potrafiących wygenerować minimalnego dochodu, docelowo podjęli się prowadzenia działalności nierolniczej.

Powyższą odpowiedź otrzymali prezesi: lubelskiej, opolskiej, śląskiej, małopolskiej i podkarpackiej izby rolniczej.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2