Rolnicy pytają, minister odpowiada

W odpowiedzi na pismo Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie problemów na rynku owocowo-warzywnym złożone na ręce przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszka Korzeniowskiego, z upoważnienia ministra rolnictwa i rozwoju wsi stanowisko ministerstwa przedstawił podsekretarz stanu w tym resorcie Artur Ławniczak.

 

Odnośnie postulatu dotyczącego wzmocnienia ochrony unijnego rynku przed importem produktów owocowo-warzywnych, poprzez wprowadzenie barier celnych, wzorem tych, jakie zastosowano w przypadku truskawek mrożonych.

W wyniku akcesji do UE Polska została objęta Wspólną Taryfą Celną UE. Kompetencje w zakresie negocjacji handlowych, zgodnie z art. 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przejęła Komisja Europejska. W związku z tym w imporcie z krajów trzecich, stosowane są stawki celne obowiązujące wszystkie kraje członkowskie UE. Stawki te wynikają z podjętych przez WE zobowiązań międzynarodowych, tj. z listy koncesyjnej do WTO (tzw. stawki związane), z umów o handlu preferencyjnym zawartych przez UE z krajami trzecimi lub z ogólnego systemu preferencji celnych, tzw. GSP.

Podwyższenie stawek celnych ponad poziom wynikający ze zobowiązań międzynarodowych UE, jest możliwe w wyniku postępowań ochronnych, antysubsydyjnych lub antydumpingowych lub wycofania preferencji.

W odniesieniu do każdego z wymienionych rodzajów środków stosowana jest w UE odpowiednia szczegółowa procedura. Do ogólnych warunków niezbędnych do wprowadzenia którychkolwiek z ww. środków zalicza się konieczność przeprowadzenia przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniającego, podczas którego powinna zostać udowodniona ewentualna szkoda lub groźba jej wystąpienia dla przemysłu. Wspólnoty oraz związek przyczynowy między szkodą a importem polegającym postępowaniu ochronnemu. Ponadto, podejmując decyzję o nałożeniu środków Unia Europejska jest zobowiązana uwzględnić interesy całej Wspólnoty, nie tylko zainteresowanych ochroną producentów, ale również nabywców, konsumentów, producentów przetwarzających importowany towar oraz aspekt konkurencji na rynku Unii.

Postępowania antydumpingowe i antysubsydyjne wszczyna się na wniosek przemysłu Wspólnoty lub z inicjatywy Komisji Europejskiej, natomiast w przypadku postępowania ochronnego przeciwko nadmiernemu importowi z wnioskiem o wszczęcie postępowania mogą wystąpić wyłącznie państwa członkowskie (w wyniku określonych sygnałów od przemysłu krajowego). Aby skarga o zastosowanie takich środków była skuteczna, muszą ją poprzeć producenci wytwarzający istotną część całkowitej wspólnotowej produkcji danych wyrobów (postępowanie ochronne przed nadmiernym importem) lub ponad 25 proc. całkowitej produkcji wspólnotowej produktu podobnego (postępowanie antydumpingowe). Po ewentualnym wykazaniu szkody i związku przyczynowego między importem danego towaru a szkodą, wniosek musi także uzyskać poparcie większości państw członkowskich UE.

Wniosek o ewentualne zastosowanie środków ochronnych lub antydumpingowych podlega na głosowaniu na posiedzeniu Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej ds. Środków Ochronnych lub Komitetu Antydumpingowego. W przypadku uzyskania większości głosów za przyjęciem środków, Komisja Europejska przyjmuje rozporządzenie, jeśli takiej większości nie ma - sprawa trafia pod obrady Rady UE.

Środki ochronne mogą zostać wprowadzone w postaci dodatkowych ceł, minimalnych cen importowych. Możliwe jest przyjęcie zobowiązań cenowych eksporterów z państw trzecich, wskutek czego import taki jest zwolniony z cła antydumpingowego, a w zamian eksporterzy zobowiązują się podnosić cenę do poziomu eliminującego margines dumpingu lub szkodę.

Należy podkreślić, że ww. postępowanie w sprawie wprowadzania środków ochronnych, antydumpingowych lub antysubsydyjnych, jak pokazują doświadczenia w przypadku truskawek mrożonych są długotrwałe i od momentu rozpoczęcia postępowania do wprowadzenia środków ochrony rynku może upłynąć kilkanaście miesięcy.

Wszystkie środki ochrony rynku ustanowione są na szczeblu Wspólnoty, Polska nie ma zatem możliwości traktatowych jednostronnego wprowadzania środków ochronnych w imporcie z krajów trzecich.

Ponadto w imporcie niektórych produktów można zastosować specjalne klauzule ochronne (SSG), na podstawie „Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa", jeśli taka możliwość wynika z listy koncesyjnej UE do WTO. Jednakże w przypadku importu koncentratu soku jabłkowego tej możliwości w unijnej liście koncesyjnej nie przewidziano. Polska podtrzymuje stanowisko zgłaszane już Komisji Europejskiej w ramach dyskusji nt. negocjacji Rundy Doha WTO, że zasadne jest podjęcie przez KE działań w sprawie modyfikacji zakresu towarowego SSG w unijnej liście koncesyjnej, tak aby możliwe było objęcie tym mechanizmem koncentratu soku jabłkowego. W ramach ww. negocjacji przewiduje się jednak, że możliwość stosowania klauzul SSG mogłaby dotyczyć tylko 1 proc. wszystkich linii taryfowych, okres stosowania byłby ograniczony do 7 lat, a poziom cła włącznie z dodatkową opłatą celną wynikającą z zastosowania SSG - nie mógłby przekraczać stawki celnej KNU.

Należy dodać, że w przyszłości w wyniku toczących się negocjacji Rundy Doha WTO (o ile rokowania te zostaną zakończone podpisaniem porozumienia ), będzie miała miejsce redukcja stawek celnych na wszystkie towary rolno-spożywcze w imporcie z krajów trzecich.

Odnośnie postulatu dotyczącego wzmocnienia ochrony unijnego rynku przed importem produktów owocowo-warzywnych poprzez zniesienie możliwości dodawania do koncentratu soku jabłkowego koncentratu z limonki;

Dyrektywa Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 roku odnosząca się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi dopuszcza dodanie soku cytrynowego i/lub zagęszczonego soku cytrynowego do zakwaszania soków i koncentratów celem poprawy ich parametrów sensorycznych.

Ww. przepisy tej dyrektywy znalazły odzwierciedlenie w paragrafie 4,1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (Dz. U. Nr.177 poz.1735 z późn. zm.)

Obowiązujące aktualnie przepisy dyrektywy 95/2/WE przewidują możliwość dokwaszania zagęszczonego soku owocowego poprzez użycie kwasu cytrynowego lub innych podobnych dodatków dokwaszających, a co za tym idzie zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 roku w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetworzeniu (Dz. U. Nr. 177, poz. 1094).

W ubiegłym roku na forum Unii Europejskiej podjęto prace nad nowelizacją ww. dyrektywy 2001/112/WE. W projekcie zaproponowano możliwość dodania soku z limonki/ koncentratu z limonki do soków i koncentratów. Należy jednak podkreślić, że sok cytrynowy i sok limonowy mają podobne parametry fizyko-chemiczne i sensoryczne stąd też możliwość użycia ekwiwalentnie jednego lub drugiego soku do zakwaszania nie zmieni w żaden sposób sytuacji na rynku soku jabłkowego.

Z uzyskanych w trybie roboczym informacji z Komisji Europejskiej wynika, że prace nad nowelizacją dyrektywy 2001/112/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych

produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi zostaną wznowione w przyszłym roku. W momencie wznowienia prac nad projektem zmian dyrektywy 2001/112/WE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mając na względzie zachęcenie producentów z innych krajów Unii Europejskiej do wykorzystania koncentratu jabłkowego krajowej produkcji będzie postulowało o: w przypadku dokwaszania soków owocowych kwasem cytrynowym i innymi dodatkami dokwaszającymi koniecznością podania informacji na etykiecie w pobliżu nazwy produkcji, celem umożliwienia odróżnienia podobnych produktów i zapewnienia tym samym odpowiedniego wyboru konsumentom; w przypadku użycia w produkcji soku owocowego, soku cytrynowego lub limonowego lub ich soków zagęszczonych takie soki powinny być traktowane jako soku dwu lub wieloskładnikowe np. owocowo-cytrynowe lub owocowo-limonowe.

Odnośnie postulatu dotyczącego rozszerzenia kwalifikowanych kosztów inwestycji wspieranych w ramach pomocy dla grup producentów owoców i warzyw o koszty zakupu sprzętu do zbioru oraz inwestycji do przetwarzania w oparciu o surowce produkowane przez członków grupy;

Zgodnie z przepisem art.38 ust.2 lit b rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw do decyzji Polski należy określenie listy kosztów kwalifikowanych.

Aktualnie dobiegają końca prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającego m.in. Listę kosztów kwalifikowanych. W projekcie przewidziano możliwość 75 proc. dofinansowania zakupu urządzeń i maszyn przeznaczonych do zbioru, przechowywania, magazynowania lub przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, w tym w szczególności służących do ich mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania lub konfekcjonowania. Cięcia, drylowania oraz obierania.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007 grupy producentów realizując plan dochodzenia do uznania mają na celu zapewnienie osiągnięcia warunków, jakie dla uznania spełniać musi organizacja producentów. Oznacza to, że nie mogą zostać uwzględnione jako kwalifikowane koszty inwestycji związanych z przetwarzaniem, bowiem tego rodzaju działanie nie należy do zakresu działań, jakie realizować musi podmiot, w celu uznania go za organizację producentów. A zatem infrastruktura służąca suszeniu, mrożeniu, kwaszeniu oraz tłoczeniu soków z owoców i warzyw nie może być przedmiotem wsparcia. Infrastruktura do chłodzenia owoców i warzyw w celu umożliwienia wydłużania podaży owoców i warzyw w stanie świeżym, najczęściej kierowanych do bezpośredniej konsumpcji jest według obecnie obowiązujących przepisów objęta zakresem kosztów kwalifikowanych. Winogrona do produkcji wina oraz wino objęto są oddzielną organizacją rynku, w ramach której nie ma uregulowań umożliwiających stosowania wsparcia podobnego do tego jakie stosuje się dla grup producentów owoców i warzyw. Wspólną organizacją rynku owoców i warzyw objęte są wyłącznie tzw. winogrona stołowe, tzn. Do bezpośredniej konsumpcji.

Należy podkreślić, że nowe przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 umożliwiają uwzględnienie w kalkulacji wartości produkcji sprzedanej przez grupy lub organizacje producentów owoców i warzyw wartości produktów uzyskanych w ramach tzw. „pierwszego przetworzenia".

Jest to bardzo istotna modyfikacja ze względu na fakt, iż wartość produkcji sprzedanej, o której mowa służy jako podstawa do kalkulacji wsparcia na funkcjonowanie i administrowanie w przypadku grup producentów (10%,10%,8%,6%,4% w kolejnych latach realizacji planu dochodzenia do uznania) oraz wsparcia na realizację programu operacyjnego, w przypadku organizacji producentów (4,1%).

Ostatnio Komisja podjęła działania w celu określenia bardziej precyzyjnej definicji „pierwszego przetworzenia". Według zaproponowanej definicji „pierwsze przetworzenie" to przetworzenie owoców i warzyw na produkty wymienione w części X Załącznika 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, w tym owoce i warzywa mrożone oraz soki.

Odnośnie postulatu dotyczącego zwolnienia z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego, pod warunkiem, że organizacja ma charakter producencki oraz zwolnienia z podatku dochodowego funduszu rezerwowego i operacyjnego organizacji producentów;

Grupy producentów owoców i warzyw dysponują aktualnie bardzo szerokim zakresem możliwości pozyskiwania wsparcia. Wsparcie na pokrycie kosztów założenia oraz funkcjonowania grup producentów owoców i warzyw na poziomie 10%,10%,8%,6%,4% wartości produkcji sprzedanej przez te podmioty oraz wsparcie na realizację inwestycji na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych, powinno być wystarczająco atrakcyjne dla producentów do tworzenia lub wstępowania do tego rodzaju podmiotów. Należy podkreślić, że wsparcie, o którym mowa pochodzi nie tylko zw wspólnotowego budżetu UE, ale jest uzupełniane do ww. poziomu z budżetu krajowego. Wsparcie na pokrycie kosztów założenia oraz funkcjonowania jest w 25% współfinansowane ze środków krajowych, a wsparcie do kwalifikowanych kosztów inwestycji - w 1/3 z budżetu krajowego.

Dalej idące przywileje dla podmiotów posiadających status grupy producentów lub organizacji producentów (np. polegające na zwolnieniu z obowiązku płacenia podatków) mogłyby zaszkodzić zdrowej konkurencji pomiędzy tymi podmiotami a innymi podmiotami prowadzącymi działalność handlową owocami i warzywami.

Odnośnie skierowania wniosku dotyczącego uproszczenia procedur zatrudniania pracowników sezonowych oraz pracowników z zagranicy;

Za zagadnienia związane z warunkami dotyczącymi zatrudnienia pracowników sezonowych oraz dostępem cudzoziemców do polskiego rynku pracy odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Należy jednak podkreślić, że dla pracowników sezonowych w ogrodnictwie z ostatnio wydanych aktów prawnych szczególnie ważne jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 roku w sprawie wysokości wypłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr. 195, poz. 1409). Zgodnie z tym rozporządzeniem opłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę w przypadku pracy krótkoterminowej do 3 miesięcy została zredukowana do 50 złotych, a w przypadku dłuższego okresu zatrudnienia niż 3 miesiące do 100 złotych. Bardzo duże znaczenie zdaniem resortu pracy ma rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez uzyskania zezwoleń o pracę. Rozporządzenie to daje możliwość cudzoziemcom pochodzącym z państw graniczącym z Polską tj. Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej wykonywania pracy krótkoterminowej bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od pierwszego wjazdu do Polski. Pracodawca zamierzający zatrudnić obywatela Ukrainy, Białorusi czy Rosji nadal będzie miał obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej, krótkiej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i jest bezpłatna.

Procedura zatrudnienia pracowników sezonowych z zagranicy została przez Polskę znacznie uproszczona. Problemem, który w tej chwili wydaje się najważniejszy to stawki opłat jakie ogrodnicy w Polsce muszą zaproponować cudzoziemcom oraz warunki ich pracy, zakwaterowania i wyżywienia.

Odnośnie wniosku o prolongowanie terminu spłat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów preferencyjnych;

W przypadku preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielonych do 30 kwietnia 2007 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 30 stycznia 1996 roku w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr. 16, poz.82 z póź. zm) w okresie objętym umową kredytu preferencyjnego, w ramach okresu spłaty ustalonego dla danej linii kredytowej, bank może: stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, pod warunkiem poinformowania o tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Okres spłaty preferowanych kredytów inwestycyjnych udzielonych na podstawie ww. rozporządzenia w zależności od linii kredytowej wynosi od 8 do 20 lat, natomiast maksymalny okres spłaty obrotowych kredytów klęskowych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji nie może przekroczyć 5 lat.

Podobne rozwiązania zostały przyjęte w odniesieniu do kredytów inwestycyjnych udzielanych od 1 maja 2007 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr.77, poz. 514 z późn. zm.) zgodnie z którymi w okresie objętym umową kredytu bank może zastosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek oraz wydłużyć okres kredytowania przewidziany w umowie, o ile określony w umowie kredytu termin spłaty kredytu jeszcze nie minął. W przypadku prolongowania kub wydłużenia spłaty preferencyjnego kredytu inwestycyjnego całkowity okres jego spłaty nie może być dłuższy niż ustalony dla danej linii kredytowej, nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji oraz nie ulega zmianie maksymalna kwota dopłat do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustalona w umowie zawartej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

Ocena aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw;

Podczas tegorocznego sezonu produkcji owoców mieliśmy do czynienia z wystąpieniem sytuacji kryzysowych w sektorze wiśni oraz jabłek kierowanych do przetwórstwa. W sektorze produkcji wiśni mamy od wielu lat do czynienia z problemem natury strukturalnej. Potencjał produkcji wiśni w sezonach o względnie sprzyjającym okresie wegetacji pozwala na uzyskanie skali produkcji znacznie przekraczającej zgłaszany przez przedsiębiorstwa przetwórcze popyt na te owoce. Dodatkowymi niekorzystnymi czynnikami, jakie maiły wpływ na natężenie kryzysu w tym sektorze były: brak alternatywy dla przeznaczenia produkcji (wiśnie wykorzystywane są nieomal wyłącznie do przetwórstwa); krótki i intensywny sezon zbiorów oraz brak możliwości przechowywania owoców w celu rozłożenia podaży w czasie. Z podobnym problemem mamy do czynienia w przypadku czarnych porzeczek.

W przypadku jabłek kierowanych do przetwórstwa, sytuacja kryzysowa wywołana była znaczną dysproporcją podaży oraz popytu zgłaszanego w bieżącym sezonie zbiorów przez przetwórstwo.

Charakter przebiegu wegetacji jabłoni w bieżącym roku (grady oraz warunki sprzyjające rozwojowi chorób grzybowych) skutkował tym, że w większej niż regularna produkcji jabłek, większy niż normalnie udział stanowiły jabłka, które mogły być skierowane wyłącznie do przetwórstwa. Bardzo niekorzystny wpływ na sytuację na rynku jabłek z przeznaczeniem do przetwórstwa miały warunki na międzynarodowym rynku koncentratu soku jabłkowego. We wrześniu 2008 roku pojawiły się informacje odnośnie bardzo dużych zapasów koncentratu soku jabłkowego zgromadzonego w chińskich zakładach przemysłowych, które przełożyły się na bardzo niskie ceny oferowane przez odbiorców tego produktu. Ta sytuacja skłoniła niektórych przetwórców do ograniczenia produkcji koncentratu, co z kolei skutkowało spadkiem popytu na surowiec.

Zbiory jabłek ogółem wg. szacunków GUS wyniosły w 2008 roku ok. 2,5 miliona ton, podczas gdy w latach 2005 i 2006 wyniosły odpowiednio 2 miliony ton i 2,3 miliony ton. Ceny płacone za surowiec do przetwórstwa wyniosły średnio ok. 0,15 zł/kg. W roku 2007 zbiory jabłek spadły do ok. 1 miliona ton, a ceny owoców dla przetwórstwa osiągnęły rekordowy poziom ok. 1 złotego za kilogram.

Rynki pozostałych owoców w 2008 roku uniknęły poważniejszych sytuacji kryzysowych. Warto podkreślić, że na rynkach warzyw, w odróżnieniu od rynków owoców, bardzo rzadko występują sytuacje kryzysowe. Wynika to w szczególności z faktu iż produkcja warzyw jest bardziej elastyczna, a producenci mogą łatwiej i szybciej (praktycznie z roku na rok) reagować na zmieniający się popyt. Także bardziej powszechnie niż na rynku owoców stosuje się umowy kontraktacyjne, które skutecznie zabezpieczają interesy obu stron przed nieoczekiwanymi i niekorzystnymi wahaniami cen oferowanych w czasie sezonu zbiorów.

Kroki, jakie podejmowane są przez ministerstwo w celu ustabilizowania rynków owoców i warzyw;

Wspólną, podstawową przyczyną problemów, z jakimi boryka się cały sektor produkcji ogrodniczej jest rozdrobniona struktura podmiotów reprezentujących podaż na tych rynkach. W przypadku tych rynków, na których skala produkcji przekracza regularny popyt (wiśnie i czarne porzeczki) mamy do czynienia z powtarzającymi się sytuacjami kryzysowymi, gdzie ceny oferowane przez odbiorców często są znacznie niższe od kosztów produkcji poniesionych przez rolników. Dodatkowym czynnikiem negatywnie oddziałującym na rentowność produkcji owoców są rosnące koszty siły roboczej, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia ze zbiorem ręcznym.

Zdanie resortu rozwiązania, jakie aktualnie funkcjonują w ramach uregulowań objętych wspólną organizacją rynku owoców i warzyw, odpowiadają problemom, z którymi mamy do czynienia w Polsce w sektorze produkcji ogrodniczej i w długiej perspektywie skutecznie przyczynią się do ich wyeliminowania. Działania podejmowane przez ministerstwo mają na celu umożliwienie jak najszerszego wsparcia dla podmiotów reprezentujących interesy producentów, które uzyskały status grup lub organizacji producentów owoców i warzyw. Rolnicy, którzy planują w długiej perspektywie zajmować się towarową produkcją owoców i warzyw, zdając sobie sprawę ze słabej pozycji rynkowej pojedynczych gospodarstw, powinni dostrzegać zalety zrzeszania się w tego rodzaju podmiotach.

Podmioty te mogą efektywnie planować produkcję tak, aby dostosować ją do popytu, zarówno pod względem ilości, jak i jakości. Koncentrując podaż stają się odpowiednio dużymi partnerami dla zakładów przetwórczych koncentrujących duży popyt. W takich relacjach grupy i organizacje mają realny wpływ na poziom cen, które uzyskują za dostarczone do przetwórstwa produkty. Podmioty te posiadając osobowość prawną mogłyby być stroną w kontraktach zawieranych bezpośrednio z zakładami przetwórczymi.

Ponadto grupy i organizacje koncentrując znaczny popyt na środki produkcji tj. nawozy, środki ochrony roślin mogą także skutecznie negocjować ceny zakupu tych produktów. Bardziej uzasadnione ekonomicznie są takie inwestycje w maszyny służące do zbioru (np. kombajny), przygotowania produktów do sprzedaży (np. sortownice), które w znacznym stopniu mogą ograniczyć zapotrzebowanie na coraz droższą siłę roboczą. Wiele z tego rodzaju urządzeń może być przedmiotem wsparcia przysługującego grupom i organizacjom producentów owoców i warzyw.

Ministerstwo kontynuuje działania systemowe mające na celu wdrożenie rozwiązań przewidzianych uregulowaniami wspólnotowymi w sektorze owoców i warzyw. W dniu 29 sierpnia 2008 roku opublikowana została przygotowana przez ministerstwo ustawa, która implementuje zreformowane przepisy wspólnotowe regulujące kwestie związane ze wspólną organizacją producentów owoców i warzyw.

W ślad za ustawą pojawią się stosowne rozporządzenia. Wiele z nich będzie zawierało przepisy określające bardzo istotne zagadnienia dotyczące funkcjonowania podmiotów posiadających status grup i organizacji producentów. Ministerstwo koncentruje się na tym, aby możliwości wspierania tych podmiotów były jak najszersze, a warunki, jakie spełniać muszą te podmioty możliwie ograniczone oraz jak najczytelniej określone.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2