W interesie polskiego rolnika

5 stycznia 2009 roku Świętokrzyska Izba Rolnicza przesłała do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza wnioski do realizacji jakie wypracowano na wspólnym posiedzeniu Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej odbyło się 12 i 19 grudnia 2008 roku. Realizacja wypracowanych wniosków ma na celu poprawę trudnej sytuacji producentów rolnych.

 

Rolnicy jako główni klienci producentów nawozów mineralnych wyrażają głębokie niezadowolenie z uwagi na znaczny wzrost cen nawozów mineralnych, szczególnie w okresie, gdy na rynku obserwuje się spadek cen na wszystkie produkty rolne jak: zboże, mięso, owoce, warzywa, okopowe czy mleko. Relacja cen środków do produkcji rolnej w stosunku do cen uzyskiwanych za produkty rolne z roku na rok pogłębia się na niekorzyść dla tych drugich, co w konsekwencji prowadzi do zubożenia dochodów polskich rolników i ich rodzin, niekiedy do rezygnacji z prowadzenia gospodarstw.

Trudna sytuacja ekonomiczna na polskim rynku produkcji rolnej w dobie aktualnego kryzysu jest o wiele poważniejsza i może doprowadzić do likwidacji i zaniechania produkcji. W związku z tym Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej uważa, że istnieje potrzeba podjęcia debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych stron tj.: związków zawodowych i branżowych, producentów środków do produkcji rolnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rolnictwa Sejmu i Senatu na temat przyczyn braku opłacalności produkcji rolnej.

Gospodarstwa rolne tracą płynność finansową, co w dobie kryzysu gospodarczego może doprowadzić do upadku gospodarstw, gdyż nie sprostują konkurencji. Należy wystąpić do Rządu RP celem podjęcia przez Rząd zdecydowanych działań w celu obniżenia marż handlowych w szczególności w sieciach handlowych, bo niedopuszczalne jest dalsze upadanie gospodarstw rolnych, coraz trudniejsza sytuacja finansowa przetwórców, a handel wciąż przejmuje największe zyski.

Ponadto należy wystąpić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów by sprawdził czy nie są stosowane praktyki monopolistyczne przez zakłady przetwórcze i sieci handlowe. Postuluje się wprowadzenie skutecznej kontroli sprowadzanych produktów z importu przez inspekcje do tego powołane, podobnie jak to czynią inne kraje spoza Unii Europejskiej kontrolujące nasze produkty eksportowe. Skuteczna kontrola da gwarancję importu bezpiecznej żywności i wysokiej jej jakości. Postuluje się także wprowadzenie przepisów ograniczających rozwój farm wielkoprzemysłowych, które niszczą środowisko naturalne i rodzinne gospodarstwa rolne.

Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej domaga się podjęcia zdecydowanych działań umożliwiających pilne wprowadzenie wszystkich działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz podjęcia kroków celem wygospodarowania środków na „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych". Działanie to ma na celu wesprzeć gospodarstwa podejmujące inwestycje prowadzące do rynkowego ukierunkowania produkcji i jest skierowane do gospodarstw szczególnych, o niedużej skali produkcyjnej, których właściciele planują rozwój, jednak brakuje im środków finansowych na zrealizowanie celów.

Konsekwencją w/w działania ma być przekształcenie gospodarstwa niskotowarowego w bardziej dochodowe. Temu celowi ma służyć podtrzymanie wsparcia gospodarstw niskotowarowych, szczególnie jest to ważne dla gospodarstw o powierzchni poniżej średniej krajowej, a takie w większości są w województwie świętokrzyskim.

Proponuje się znowelizować ustawę o ubezpieczeniu rolniczym w taki sposób, by wysoka stawka ubezpieczenia powyżej 6% wartości plonu za poszczególne ryzyka ubezpieczenia, różne w różnych regionach kraju, w zależności od zagrożenia szkodą, umożliwiła współfinansowanie z budżetu państwa składki na to ubezpieczenie.

Zmieniająca się legislacja krajowa oraz regulacje prawne Unii Europejskiej, zmierzają do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu doradztwa rolniczego. Delegaci na Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej uważają, że najskuteczniejszym sposobem dostosowania doradztwa rolniczego do potrzeb rolników i zapewnienie jego sprawnego działania jest powierzenie Izbom Rolniczym nadzoru nad jednostkami doradztwa rolniczego. Doradztwo ma służyć rolnikom, którzy powinni decydować o jego kształcie i kierunkach działania.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2