Pomoc dla producentów trzody dopiero po nowym roku

Przedstawiamy korespondencję pomiędzy KRIR i Ministerstwem MRiRW w sprawie wznowienia naborów wniosków o pomoc na bioasekurację oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej, KRIR  MRiRW

Ważne pytania o RHD

W dniu 14 października 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych z rolniczym handlem detalicznym (RHD).

Czytaj więcej: Ważne pytania o RHD

Nie ma zgody na ubezpieczenie od szkód powodowanych przez gryzonie

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 13 października 2020 r., dotyczące wniosku z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, o wpisanie do kanonu zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, to jest szkód spowodowanych przez zwierzęta, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych jedynie przez zwierzęta chronione.

Czytaj więcej: Nie ma zgody na ubezpieczenie od szkód...

Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika rolnika niepodzielne

Do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu KRIR z 13 października 2020 r., realizujące wniosek z V Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, z 9.09.2020 r., o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady podzielności składki zdrowotnej za pracownika sezonowego proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni. pobierz pismo KRIR

Czytaj więcej: Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika...

Obradowały rady powiatowe ŚIR

IMG 2943W dniu 14 września br. w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną to pierwsze posiedzenie w tym roku i wielce prawdopodobne, że jedyne.
Posiedzenie odbywało się w atmosferze merytorycznej dyskusji, dotyczącej bieżących spraw w rolnictwie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci rad powiatowych, członkowie zarządu ŚIR i pracownicy biura ŚIR. Gościem był Pan Robert Nowak reprezentujący zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na sprawy ważne dla rolnictwa, które ostatnio zdominowały pracę KRIR. Ocenił zmiany w rządzie, dotyczące także resortu rolnictwa, jako niekorzystne w obecnej sytuacji, kiedy potrzebna jest stabilizacja, kiedy są negocjacje do nowego PROW-u.

Czytaj więcej: Obradowały rady powiatowe ŚIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2