Jest projekt rozporządzenia w sprawie rekompensat do zbóż - uwagi izb rolniczych

W związku z zamieszczeniem w RCL 22 kwietnia 2024 r. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który bez konsultacji społecznych od razu został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał do MRiRW uwagi dotyczące rekompensat dla producentów zbóż.

Czytaj więcej: Jest projekt rozporządzenia w sprawie...

"Platforma sygnalizacji agrofagów" cenną pomocą dla rolników

Przypominamy, że na portalu internetowym ,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów" (www.agrofagi.com.pl) można znaleźć wiele cennych informacji wspomagających przestrzeganie wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych.

Najważniejszą funkcją Platformy Sygnalizacji Agrofagów" jest możliwość publicznego korzystania z wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych, który jest prowadzony w około 350 punktach na terenie kraju. Uprawy objęte monitorowaniem to pszenica ozima, rzepak ozimy. kukurydza, ziemniak, burak cukrowy i bobowate grubonasienne.

Czytaj więcej: "Platforma sygnalizacji agrofagów" cenną pomocą...

MRiRW ponownie w sprawie aplikacji suszowej

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu KRIR w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 8 kwietnia br. przedstawiło następujące stanowisko.

Resort rolnictwa poinformował, że że prawidłowość działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” potwierdzają wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny (np. średni plon pszenicy w 2022 r. 5,5 t/ha, w 2023 r. 5,4 t/ha, średni plon kukurydzy w 2022 r. 7 t/ha, w 2023 r. 7,3 t/ha).

Czytaj więcej: MRiRW ponownie w sprawie aplikacji suszowej

Odpowiedź MRiRW w sprawie kredytów konsolidacyjnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 kwietnia 2024 r., udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat, udzielając następujących wyjaśnień:

"Aktualnie producenci rolni mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP), w których oprocentowanie należne bankowi płacone przez kredytobiorcę wynosi 2%.

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie kredytów...

Wilki w Polsce nadal chronione na specjalnych zasadach

Odpowiedzi na działania KRIR w sprawie zmiany statusu ochronnego wilka >>>, Ministerstwo Klimatu i Środowisko, pismem z dnia 12 kwietnia 2024 r., przekazało następujące stanowisko:

Wilk został wymieniony w załączniku II Konwencji z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (tzw. Konwencji Berneńskiej), jako gatunek zwierzęcia ściśle chronionego. Polska podczas ratyfikacji Konwencji Berneńskiej zgłosiła w trybie art. 22 tej Konwencji zastrzeżenie co do przedmiotowego gatunku, zgodnie z którym może on zostać objęty w Polsce statusem ochrony innym niż przewidziany w konwencji. Zatem w świetle Konwencji wilk może zostać objęty w Polsce ochroną gatunkową częściową.

Czytaj więcej: Wilki w Polsce nadal chronione na specjalnych...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2