Ministerstwo odpowiada w sprawie udziału młodych rolników w przetargach

Ministerstwo odpowiada, iż obecnie zgodnie z podstawą prawną - Ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  podstawową zasadą sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobów, którymi dysponuje Skarb Państwa (Dz. U. z 2020r. poz.396, z późn. zmianami) podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych z Zasobów, jest co do zasady przetarg na dzierżawę lub sprzedaż w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Zatem możliwy jest udział w przetargu także tzw. młodych rolników pod warunkiem posiadania uprawnień do prowadzenia gospodrstwa rolnego. W załączeniu pismo MRiRW

Minister odpowiada na postulaty dot. rynku wieprzowiny

W dniu 29 czerwca 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowski odniósł się do postulatów przedstawionych przez Zarząd KRIR mających na celu wsparcie producentów wieprzowiny w Polsce. Minister J.K, Ardanowski zaznaczył, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszaru zagrożenia oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej. Działania zarówno Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Głównego Lekarza Weterynarii mają na celu ograniczenie obowiązujących restrykcji. Ponadto poinformował, że:

Czytaj więcej: Minister odpowiada na postulaty dot. rynku...

Informacja nt. realizowanego Projektu "Nawadnianie gospodarstw rolnych szansą na zwiększenie efektywności plonowania roślin"

I N F O R M A C J A

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że w dniach 06-07 lipca 2020r. nastąpi realizacja wniosku złożonego w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji realizowanej w 2020r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021, pn.: „Nawadnianie gospodarstw rolnych szansą na zwiększenie efektywności plonowania roślin”.
W pierwszym dniu spotkania czterdziestu uczestników operacji zapozna się z teoretycznymi aspektami związanymi z nawadnianiem gospodarstw rolnych a tym samym szansą na efektywne dzięki temu plonowanie roślin. Natomiast w drugim dniu spotkania, w tzw. wyjeździe studyjnym, uczestnicy projektu zapoznają się z dobrym przykładem gospodarstw, w których z powodzeniem stosuje się system nawadniania kroplowego, system zraszania antyprzymrozkowego, system zamgławiania antyprzymrozkowego oraz system kontroli wilgotności gleby współpracujący z pozostałymi systemami.
Celem wizyty jest zapoznanie z realnym i praktycznym funkcjonowaniem dobrego przykładu stosowania różnych technik i racjonalizacji nawadniania, zmierzających do poprawy efektywności plonowania roślin.
Wyjazd studyjny kierowany jest przede wszystkim do rolników, domowników gospodarstw rolnych czynnie zaangażowanych w pracę w gospodarstwie, producentów rolnych oraz członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Koordynator Projektu
Anna Szymczyk-Tometczak

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

logotypy

UOKiK sprawdzi czy naruszono zasady konkurencji na rynku agrestu

Na wniosek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do ministra rolnictwa o zbadanie czy nie naruszono zasad konkurencji na rynku owoców miękkich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wystąpił 26 czerwca 2020 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji na rynku owoców miękkich, w szczególności na rynku agrestu.

W załączeniu pisma KRIR i MRiRW do Państwa wiadomości

Czy rolnicy są traktowani na równi z przedsiębiorcami?

W załączeniu  odpowiedź ministerstwa rolnictwa na pisma KRIR w sprawie różnego traktowania podmiotów w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Wystąpienie KRIR  do Premiera  Pismo przewodnie  Wniosek rolnika    Odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2