Program Stypendiów Pomostowych - informacja KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach informuje o  realizacji XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021. Program dotyczy dzieci byłych pracowników PGR. W załączeniu zamieszczamy informacje do przeczytania i pobrania:  pismo przewodnie  Program   Regulamin

Nie ma możliwości uruchomienia pomocy de minimis dla szkód przymrozkowych

wiosna w sadzieJak donosi KRIR ministerstwo rolnictwa odpowiedziało w sprawie naszej interwencji http://www.sir-kielce.pl/index.php/1045-przymrozki-2020, dot. szacowania szkód przymrozkowych i pomocy de minimis. W odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie m.in. zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku przymrozków wiosennych – MRiRW poinformowało, że mając na względzie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. regulującego m.in. warunki udzielania pomocy publicznej na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej oraz fakt, że producenci rolni nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w gospodarstwie rolnym nie ma obecnie możliwości uruchomienia pomocy m.in. dla gospodarstw rolnych 

Czytaj więcej: Nie ma możliwości uruchomienia pomocy de...

Nabór wniosków „Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze D do 30 czerwca włącznie

Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. (włącznie) uległ termin trwania naboru wniosków w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze D tj. związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (w ramach naboru trwającego od 31 marca 2020 r.)

Inicjatywa w zakresie zmiany utrzymania obszarów proekologicznych w związku z suszą

Na wniosek Izby Rolniczej w Opolu KRIR wystąpiła do ministra rolnictwa z propozycją w zakresie zmiany utrzymania obowiązku siewu międzyplonów na obszarach proekologicznych w przypadku wystąpienia siły wyższej, szczególnie suszy. Wniosek dotyczy zmiany przepisów w zakresie międzyplonów uznawanych za obszar proekologicznych (EFA), w taki sposób aby w przypadku potwierdzenia suszy na danym obszarze przez System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), było to automatycznie uznawane przez właściwego kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako przypadek wystąpienia siły wyższej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 19 maja 2020 r., poinformowało co następuje:

Czytaj więcej: Inicjatywa w zakresie zmiany utrzymania...

Zarządzanie problemami związanymi z branżą rolniczą w jednym ministerstwie?

Krajowa Rada Izb Rolniczych mając na względzie maksymalną konsolidację działań na rzecz funkcjonowania branży rolniczej wystąpiła do Premiera Mateusza Morawieckiego z propozycją rozważenia możliwości podjęcia działań na rzecz tej konsolidacji i skupienia zarządzania branżą rolniczą w ramach jednego ministerstwa pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2