Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o zniesienie strefy niebieskiej

KRIR zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znoszenia tzw.strefy niebieskiej. W odpowiedzi ministerstwo informuje, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu zwłaszcza najbardziej restrykcyjnego obszaru zagrożenia, o ile sytuacja epizootyczna na to pozwala, oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej.

Kwestie ustalania z Komisja Europejską obszarów objętych restrykcjami, wyznaczanych w związku z ASF leżą w gestii Głównego Lekarza Weterynarii, który dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje każdą możliwość do wnioskowania o zmiany statusu obszarów w celu łagodzenia odczuwanych przez hodowców świń restrykcji, związanych występowaniem ASF.

Czytaj więcej: Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o...

Izby rolnicze zabiegają o objęcie wsparciem hodowli drobiu wolnowybiegowego w nowym okresie programowania

W odpowiedzi na wniosek KRIR  w sprawie objęcia wsparciem w nowym okresie programowania hodowli drobiu wolnowybiegowego, tj. kur, gęsi, indyków, Ministerstwo w swojej odpowiedzi z dnia 11 sierpnia 2020 r., informuje co następuje:

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad okresem programowania dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027. W czerwcu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej po 2020, obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR w latach 2021-2027. Podstawę dla planowania wsparcia stanowi rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM/2018/392 finał 2018/0216 (COD)) zdefiniowano trzy cele ogólne, które będą realizowane w ramach WPR, a mianowicie:

Czytaj więcej: Izby rolnicze zabiegają o objęcie wsparciem...

KRIR wystąpiła do UOKiK w sprawie zbadania praktyk cenowych na rynku ogórków

ogórekW związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie niskich cen ogórków resort rolnictwa mając na uwadze zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wystąpił 6 sierpnia 2020 r. do UOKiK z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup ogórków nie naruszają obowiązujących przepisów prawa. W załączeniu:  pismo KRIR do MRiRW   pismo MRiRW do UOKiK

Pomoc dla właścicieli lasów prywatnych

3 sierpnia 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do dnia 11 września 2020 r. Wnioski w ramach poddziałania 8.5 „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Czytaj więcej: Pomoc dla właścicieli lasów prywatnych

Szkody powodowane przez ptaki- czy będą odszkodowania?

W załączeniu pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki chronione, które powstało na wniosek Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby
do Państwa wiadomości pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2