Strategia „Od pola do stołu” przyjęta przez Komisję Europejską. Czy to dobrze dla rolników?

Komisja Europejska przyjęła w środę strategię „Od pola do stołu”, która jej zdaniem ma budować zdrowy i w pełni zrównoważony system żywności. Wśród celów do zrealizowania do roku 2030 są m.in. ograniczenia stosowania pestycydów o 50 proc., zmniejszenie zużycia nawozów o 20 proc., a także przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne.

Przedstawiciele Copa i Cogeca (organizacji zrzeszających rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze) w oświadczeniu wydanym po przyjęciu omawianej strategii ostrzegają jednak przed narażaniem strategicznych interesów UE w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa i dochodów z działalności rolniczej.

Czytaj więcej: Strategia „Od pola do stołu” przyjęta przez...

Rolnicy czekają na pomoc suszową

W nawiązaniu do pisma KRIR w sprawie realizacji pomocy suszowej za 2019 r. oraz w związku z zapowiedziami Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że rolnicy nie zostaną bez pomocy, 13 maja 2020 r. Zarząd KRIR wystąpił z pismem do Ministra Krzysztofa Ardanowskiego w związku z nadal docierającymi niepokojącymi sygnałami o braku podejmowanych działań w tym zakresie.

Problem dotyczy zarówno gospodarstw, które ubiegały się o pomoc w postaci dopłaty do hektara jak i tych którzy chcieli skorzystać z kredytów preferencyjnych z dopłatą z budżetu państwa.

Czytaj więcej: Rolnicy czekają na pomoc suszową

Kto będzie ponosił koszty testowania pracowników z zagranicy?

W dniu 12 maja 2020 r. opublikowane zostały wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych jako samorząd rolniczy wyraziła sprzeciw wobec zapisu stanowiącego, że koszt wykonania wymazu do testu PCR u pracowników po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego, celem wykluczenia zakażenia, leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza.

Czytaj więcej: Kto będzie ponosił koszty testowania...

Ministerstwo informuje - Elektroniczny system zgłaszania strat w uprawach rolnych od 1 czerwca

W związku z pismem KRIR w sprawie zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – resort rolnictwa poinformował, że proponowane rozwiązanie zostanie rozważona przy najbliższej nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Ministerstwo informuje - Elektroniczny system...

Grunty rolne z KOWR w pierwszej kolejności dla gospodarstw rolnych

W załączeniu publikujemy odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, aby grunty rolne będące obecnie przedmiotem kończących się w okresie najbliższych 2-4 lat umów dzierżawy zawartych między KOWR a spółkami prawa handlowego, po wygaśnięciu tych umów w pierwszej kolejności były rozdysponowane na powiększenie gospodarstw rolnych rodzinnych. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2