Nie będzie interwencyjnego skupu wieprzowiny

W związku z dramatycznym spadkiem cen i opłacalności produkcji trzody chlewnej rujnującym gospodarstwa nie tylko z uwagi na ASF a także sytuacją na granicy z Ukrainą, KRIR zwróciła się z wnioskiem w sprawie uruchomienia  mechanizmu zakupów mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowych na rezerwy strategiczne przez Agencję Rezerw Strategicznych. Skup ten byłby niewątpliwie jedną z form pomocy hodowcom trzody chlewnej, którzy cały czas ponoszą straty z różnych powodów i rynkowych i bezpośrednio związanych z ASF - wyjątkowo niskie ceny skupu zdrowego żywca w strefach objętych restrykcjami i brak chęci skupowania świń, które pomimo tego, że są zdrowe przerastają i choćby z tego względu są mniej atrakcyjne dla konsumentów.

Czytaj więcej: Nie będzie interwencyjnego skupu wieprzowiny

Odpowiedź MRiRW na postulaty ŚIR i KRIR

Obradujące w grudniu ub. roku Walne Zgromadzenie ŚIR wystąpiło z postulatami dot. m.in. zmian w emeryturach rolniczych w kontekście własności ziemi i dalszego prowadzenia działalności rolniczej. W załączeniu publikujemy wystąpienie ŚIR za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz odpowiedź ministerstwa

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów trzody

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych i rozszerzenie kręgu możliwych beneficjentów pomocy o rolników ze strefy niebieskiej oraz producentów loch z całego kraju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 18 lutego 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

"(...)informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, producenci rolni prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach:

Czytaj więcej: Nieoprocentowane pożyczki dla producentów trzody

Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest trudna i grozi likwidacją wielu chlewni

W załączeniu zamieszczamy korespondencję dot. trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. W swoim piśmie ŚIR-K/0822/1/22 z dn.3 lutego br. prezes Stanisław Stanik zwraca uwagę na bardzo trudną sytuację hodowców. W piśmie  apeluje do prezesa KRIR o zainteresowanie cyt:

"Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Prezesa o zajęcie stanowiska w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.
Rolnicy województwa świętokrzyskiego, producenci trzody chlewnej są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Cena jaką otrzymują za żywiec wieprzowy, warchlaki do dalszej produkcji nie pokrywa kosztów bieżącego utrzymania trzody chlewnej.

Czytaj więcej: Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest trudna i...

Uwagi do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

W piśmie z dnia 8 lutego 2022 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyło podziękowania za uwagi zgłoszone do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 przez Krajową Radę Izb Rolniczych oraz wojewódzkie Izby Rolnicze, informując, co następuje:

"Stanowisko strony samorządu rolniczego stanowiło niezwykle istotny wkład w zakresie rozwiązań na rzecz wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Kliku etapowy proces konsultacji oraz uzgodnień przyczynił się do osiągnięcia porozumienia, co do większości dyskutowanych kwestii. Należy też podkreślić fakt, że wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie spotkań oraz przekazane za pośrednictwem webankiety i pism zostały przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględniania ich w kolejnych wersjach projektu Planu.

Czytaj więcej: Uwagi do Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2