Różnice w pomiarach na skupach zbóż

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w oparciu o wniosek z Walnego Zgromadzenia ŚIR z dn.3 listopada 2023 r. zwrócił się z zapytaniem do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi o wyjaśnienie możliwych przyczyn różnic w pomiarach wilgotności zboża na punktach skupu. Pismo w załączeniu 

Otrzymaliśmy odpowiedź, którą przedstawiamy do Państwa wiadomości:

W odpowiedzi na pismo w sprawie różnic wskazań przy pomiarach na skupach zboża informuję:

- gęstościomierze zbożowe użytkowe 20 L, 1 L i 1/4 L podlegają legalizacji zgodnie z § 1 ust 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz.885) ale z tego co się orientuję są bardzo rzadko zgłaszane do legalizacji z uwagi na niewielką ilość na rynku. Jeżeli Pastwo lub inny podmiot stosuje taki gęstościomierz to powinien mieć on ważne dowody kontroli metrologicznej. Warto podkreślić, że przyrządy legalizowane mają określone w wymaganiach
prawnych błędy dopuszczalne, a więc wskazania między nimi mogą się nieznacznie różnić w określonych granicach.

Czytaj więcej: Różnice w pomiarach na skupach zbóż

Posiedzenie Rady Kobiet przy KRIR

29 stycznia br. miało miejsce posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W skład Rady wchodzą przedstawicielki izb regionalnych. Województwo Świętokrzyskie reprezentują Agnieszka Łodej (rolniczka i dyrektor Biura ŚIR) i Ewa Borycka (Główny Specjalista ds. Agroturystyki i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego w ŚIR). 

Było to pierwsze posiedzenie Rady w VII kadencji samorządu rolniczego, zatem także zebranie wyborcze.. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska - z ramienia KRIR. Członkiniami Prezydium Rady zostały: Krystyna Janecka z Małopolskiej IR, Dorota Różnicka z Dolnośląskiej IR, Alina Radecka z Podkarpackiej IR oraz Jolanta Wielgat z Podlaskiej IR. Gośćmi posiedzenia byli minister Czesław Siekierski MRIRW i wiceminister Adam Nowak.

zdjęcie: KRIR

ŚIR wnioskuje do ARiMR o umożliwienie poprawy wniosków składanych do Agencji, dla których minął termin poprawy

W dniu 14 listopada Zarząd ŚIR wystąpił do Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach z prośbą o umożliwienie rolnikom poprawienia wniosków w ramach działania "Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej poprawie gospodarstw rolnych na kryzysy". Rolnicy nie są przyzwyczajeni do obsługi wniosków w systemie teleinformatycznym, sprawia im to trudność, a termin szybko mija. Rolnik ma przede wszystkim produkować dobrej jakości żywność, Biurokracja stanowi ogromne utrudnienie w tej działalności, także ze względu na czas jaki jest potrzebny do sprawnej, skutecznej realizacji wymagań ze strony systemu PUE ARiMR.  W odpowiedzi  dyrektor Oddziału Agencji poinformował, że mimo zrozumienia problemu nie ma możliwości pozwolenia na poprawę wniosków po upływie wyznaczonego terminu, jednakże problem z nieczytelnością wysyłanych powiadomień został zgłoszony do odpowiedniego departamentu Agencji. W załączeniu stosowne pisma: wystąpienie SIR i odpowiedź ARiMR

Izby rolnicze wnioskują w sprawie zabezpieczenia przyszłości krajowej gospodarki wodnej

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości krajowej gospodarki wodnej i opracowanie Planu Krajowej Gospodarki Wodnej w Polsce oraz powołanie komisji do opracowania tego planu, Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 28 grudnia 2023 r., informuje co następuje: Racjonalnie prowadzona gospodarka wodna musi opierać się na właściwym zarządzaniu zasobami wodnymi oraz uwzględniać zasadę godzenia wszystkich użytkowników. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej, we współpracy z jednostkami i służbami mu podległymi, podejmuje szereg działań ukierunkowanych na walkę ze zjawiskami ekstremalnymi będącymi efektem zmian klimatu, w tym z suszą jak i powodzią, m.in. poprzez inicjatywy o charakterze strategicznym, planistycznym i legislacyjnym. Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), w szczególności art. 315 wskazują, że planowanie w gospodarowaniu wodami prowadzone jest w oparciu o poniższe dokumenty planistyczne:

Czytaj więcej: Izby rolnicze wnioskują w sprawie...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2