Dopłaty do materiału siewnego bez zmian

Odpowiadając na postulat Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawiony w piśmie z 28 marca 2023 r. w sprawie poszerzenia listy gatunków objętych dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany resort rolnictwa wyjaśnił następująco.

Program dopłat jest realizowany od 2007 r. Za główny cel dopłat przyjęto wzrost stosowania wysokiej jakości materiału siewnego, a przez to utrzymanie wysokiej jakości uzyskiwanych płodów rolnych. Dopłatami objęto najbardziej istotne z gospodarczego punktu widzenia gatunki roślin uprawnych, w przypadku których wymiana materiału siewnego była na niskim poziomie. Uznano, że kryteriom tym odpowiadają gatunki należące do: zbóż: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto; roślin strączkowych: bobik, groch siewny (odmiany rolnicze), łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna; ziemniak.

Propozycja rozszerzenia listy gatunków roślin objętych dopłatą o jak największą liczbę gatunków nie znajduje oparcia w założeniach ww. programu.

Czytaj więcej: Dopłaty do materiału siewnego bez zmian

Prezesi izb rolniczych w sprawie kryzysu zbożowego

21 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Zarządu KRIR oraz Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w sprawie propozycji rozwiązań kryzysu zbożowego oraz pozostałych artykułów rolno-spożywczych.

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych w pełni popierając protesty rolników, mając na względzie rozwiązanie kryzysu zbożowego oraz kryzysu na pozostałych rynkach artykułów rolno-spożywczych w Polsce w celu zabezpieczenia dochodów rolników, przekazali Premierowi do pilnej realizacji postulaty samorządu rolniczego.

Pilne podjęcie, w sposób formalny, działań krajowych i na forum organów UE oraz zaangażowanie innych krajów w celu przywrócenia ceł na ukraińskie artykuły rolno-spożywcze.

Czytaj więcej: Prezesi izb rolniczych w sprawie kryzysu zbożowego

Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne gospodarstwem wielorodzinnym - odpowiedź na wniosek Porozumienia Izb Polski Poł-Wsch.

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 3 marca 2023 r, w sprawie uznania przez polski system prawny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych jako wielorodzinnych gospodarstw rolnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski przekazał następujące informacje.

„Postulaty związane z wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne, w celu uzyskania przez nie podobnych uprawnień, jakie mają rolnicy indywidualni prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, były w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie przedmiotem analiz, przede wszystkim ze względu na propozycje w tym zakresie zgłoszone przez Krajową Radę Spółdzielczą – w związku z trwającymi w MRiRW pracami legislacyjnymi, zakończonymi uchwaleniem ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1080).

Czytaj więcej: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne gospodarstwem...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska daje nadzieję na rozszerzenie programu

Izby irolnicze wystąpiły z propozycją rozszerzenia programu mającego na celu utylizację odpadów rolniczych typu folia, sznurek, siatka, opony itp. Szczgólowe informacje w koresponcji  pismo  KRIR  odpowiedź MKiŚ

Ministerstwo uznaje, że susza w gospodarstwie poza obszarem wyznaczonym przez IUNG to problem rolnika?

W związku z występowaniem suszy coraz częściej na obszarch, które nie zostały uwzględnione przez IUNG, w marcu Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o zmianę systemu ubezpieczeń upraw, który jest ściśle powiązany z obszarami monitorowanymi przez IUNG. Niestety ministerstwo nie widzi takiej potrzeby. W załączeniu  pismo KRIR odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2