Stanowisko MRiRW w sprawie dołączenia do ekoschematów płatności dla roślin miododajnych

Odpowiadając na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie objęcia płatnością w ramach ekoschematu: Obszary z roślinami miododajnymi upraw jednogatunkowych, resort rolnictwa poinformował, iż ekoschematy zostały ustanowione na mocy art. 31 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115.

Zgodnie z ust. 5 ww. artykułu, państwa członkowskie zapewniają wyłącznie płatności z tytułu zobowiązań, które wykraczają m.in. poza warunkowość, w tym normy dobrej kultury rolnej zgodnej ochroną środowiska (ang. Good Agricultural and Environmental Condition of Land, GAEC 1-9) oraz wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (ang. Statutory Management Requrements, SMR 1-11).

Zgodnie § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania, norma GAEC 8 zobowiązuje rolników m.in. do zapewnienia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.

Czytaj więcej: Stanowisko MRiRW w sprawie dołączenia do...

Kto sprowadza zboże z Ukrainy?

Ministerstwo nie ujawniło listy firm odpowiedzialnych za sprowadzanie ukraińskiego zboża, zasłaniając się tajemnicą skarbową. W dniu 20 marca KRIR wystąpiła do ministra rolnictwa z pismem, w którym żąda ujawnienia nazw firm sprowadzających zboże i przypomina, że to jest informacja, która powina być jawna i opublikowana na stronie ministerstwa. W załączeniu przedstawiamy odpowiedź MRiRW

Ekologiczny chów bydła mięsnego sposobnością zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje "Ekologiczny chów bydła mięsnego sposobnością zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych". W ramach projektu w dniach 18-21.04.2023 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny do województwa małopolskiego którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej hodowli ekologicznej bydła mięsnego. W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni oraz Członkowie Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Projekt ma na celu wprowadzenie hodowli gatunku zwierząt jakim są ekologiczne bydło mięsne. Uczestnikom wyjazdu zostaną zaprezentowane praktyczne strony hodowli, przybliżenie tematyki poprzez obserwację na żywo karmienia, pielęgnacji i utrzymania ekologicznego bydła ras mięsnych: Galloway i Limousine. Poprzez wyjazd studyjny do gospodarstw hodujących ekologiczne bydło mięsne uczestnicy zdobędą wiedzę na temat korzyści jakie niesie ta hodowla. Pozwoli to na zapoznanie się w praktyce z różnorodnymi źródłami finansowymi z ich hodowli. Zwiększy to wprowadzenie nowych pomysłów i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu efektywnej hodowli ekologicznej bydła mięsnego, agrotechniki, techniki rolniczej pomiędzy odbiorcami projektu a podmiotami aktywnie uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Udział w szkoleniu będzie doskonałym impulsem do wprowadzenia hodowli ekologicznej ras bydła mięsnego w swoich gospodarstwach rolnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunkowość, ekoschematy i dopłaty - ministerstwo wyjaśnia

W załączeniu odpowiedź MRiRW na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji projektu rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania. W piśmie poruszono sprawy warunkowości, ekoschematów, wymieszania obornika z ziemią i dopłat do ziemniaków. Opinia KRIR   Odpowiedź MRiRW

Ministerstwo odpowiada w sprawie ceny zbóż

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie pomocy dla producentów zbóż MRiRW w piśmie z dnia 29 marca 2023 wyjaśnia:

Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 lutego br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 308). Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską w dniu 27 marca. Pomoc będzie przysługiwała producentowi rolnemu:

Czytaj więcej: Ministerstwo odpowiada w sprawie ceny zbóż

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2