Izby rolnicze wnioskują w sprawie zabezpieczenia przyszłości krajowej gospodarki wodnej

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości krajowej gospodarki wodnej i opracowanie Planu Krajowej Gospodarki Wodnej w Polsce oraz powołanie komisji do opracowania tego planu, Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 28 grudnia 2023 r., informuje co następuje: Racjonalnie prowadzona gospodarka wodna musi opierać się na właściwym zarządzaniu zasobami wodnymi oraz uwzględniać zasadę godzenia wszystkich użytkowników. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej, we współpracy z jednostkami i służbami mu podległymi, podejmuje szereg działań ukierunkowanych na walkę ze zjawiskami ekstremalnymi będącymi efektem zmian klimatu, w tym z suszą jak i powodzią, m.in. poprzez inicjatywy o charakterze strategicznym, planistycznym i legislacyjnym. Przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), w szczególności art. 315 wskazują, że planowanie w gospodarowaniu wodami prowadzone jest w oparciu o poniższe dokumenty planistyczne:

Czytaj więcej: Izby rolnicze wnioskują w sprawie...

Zerowy VAT na żywność w I kwartale

IMG 20200604 095704W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. do Premiera RP w sprawie przedłużenia preferencyjnej stawki 0% VAT na żywność w 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług1, do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT2, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Oznacza to, że od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. nadal będzie obowiązywała stawka VAT w wysokości 0% na podstawowe artykuły żywnościowe.

 Źródło:KRIR

Od stycznia zmienia się obowiązek informacji i dokumentacji zapisów dot. zwierząt , z których pozyskuje się żywność

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało na stronie internetowej, że do czasu udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej. O terminie udostępnienia systemu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czytaj więcej: Od stycznia zmienia się obowiązek informacji i...

Zimowisko dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

ZIMOWISKO – ZAKOPANE 12-18 LUTEGO 2024

piekne zdjecia zimy zimowy krajobraz na zdjeciach 2334977Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą organizuje 7-dniowe zimowisko w czasie ferii w 2024 roku. Zimowisko dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od dnia 01 stycznia 2008 roku i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów w okresie jakim jest organizowane zimowisko jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę- konieczne jest zaświadczenie z KRUS.

Czytaj więcej: Zimowisko dla dzieci rolników ubezpieczonych w...

Webinarium nt. obowiązków rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, właściciela Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium szkoleniowym pt. „Obowiązki rolników w zakresie ewidencjonowania opakowań po środkach ochrony roślin w systemie BDO (tzw. bazie danych o odpadach)” organizowanym 15.12.2023 r. o godz. 10.00 na platformie ClickMeeting.

Zasady postępowania opakowaniami po środkach ochrony roślin są ściśle regulowane przez polskie prawo, między innymi poprzez ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa ta określa zasady ewidencjonowania opakowań w systemie BDO, czyli Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami. Zgodnie z ustawą, rolnicy gospodarujący na powierzchni powyżej 75 hektarów zobowiązani są do rejestracji w systemie BDO.

Podczas webinarium dowiecie się Państwo:

Czytaj więcej: Webinarium nt. obowiązków rolników w zakresie...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2