Nabór wniosków na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych

Uprzejmie informujemy o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Powyższy nabór zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 20 marca 2024 r.

Wzory dokumentów aplikacyjnych zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR. Poniżej znajdują się linki do informacji związanych z obecnym naborem, jak również do dokumentów aplikacyjnych:

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-ochrone-wod-przed-azotanami--nabor-rusza-20-lutego

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-20-lutego-2024-r-do-20-marca-2024-r

Zgodnie z przepisami „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. Programu działań) - rozdział 1.4 pkt 13, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich W LICZBIE MNIEJSZEJ LUB RÓWNEJ 210 DJP, ZOBOWIĄZANE SĄ DOSTOSOWAĆ POWIERZCHNIĘ LUB POJEMNOŚĆ POSIADANYCH MIEJSC DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH DO WYMOGÓW OKREŚLONYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ, W TERMINIE DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 R. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2025 r. wymóg dotyczący właściwego przechowywania nawozów naturalnych stanie się obowiązujący dla ww. podmiotów. W związku z powyższym ustalając datę zakończenia operacji, do której odnosi się termin złożenia wniosku o płatność, który ujmowany jest w umowie zawieranej z ARiMR należy mieć na uwadze, że termin ten powinien pozwolić na dostosowanie przez rolnika powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań do dnia 31.12.2024 r., uwzględniając sytuacje, że złożony wniosek może wymagać dokonania uzupełnień, w tym w zakresie związanym z przedmiotowym dostosowaniem.

W dniu 7 lutego 2024 r. została podpisana nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotycząca ww. poddziałania, tj. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2024 r. poz. 159). 

Informacja przekazana przez ARiMR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2