Wzór umowy dzierżawy dla elektrowni wiatrowych

-Projekt-
Umowa dzierżawy Nr /
zawarta dnia r. w ……………
pomiędzy: ……………
zamieszkałym(-i)/mającym siedzibę w ………
……………………………………………………………………………………………………….


zwanym(-i) dalej WYDZIERŻAWIAJĄCYM,
a
z siedzibą w
przy ul wpisaną do Rejestru, reprezentowaną przez:
-………………………………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej DZIERŻAWCĄ.
Preambuła
Dzierżawca planuje i buduje parki z elektrowniami wiatrowymi - zwanymi dalej też „Parkami Wiatrowymi" - wraz z niezbędną infrastrukturą w celu zasilania sieci publicznej energią elektryczną.
Na obszarze
planuje on park elektrowni wiatrowych z około (ilość) elektrowniami
wiatrowymi - dalej zwanymi dalej też „EW".
Nieruchomości niezbędne do budowy elektrowni wiatrowych oraz niezbędnej
infrastruktury zapewnione mają być na podstawie umowy.
Po uzyskaniu koniecznych zezwoleń urzędowych na jednej albo kilku nieruchomościach
Wydzierżawiającego zbudowana zostanie jedna albo kilka elektrowni wiatrowych, a na
powyższych nieruchomościach oraz na pozostałych nieruchomościach wybudowane
zostaną niezbędne budowle, tj. drogi, przewody doprowadzające rozdzielnia sieciowa z
transformatorem itd.
Poza tym konieczne będą powierzchnie niezbędne do zagwarantowania stosownych
odległości od innych obiektów itd.
Elektrownia wiatrowa zarządzana będzie przez spółkę albo osobę, której nazwa nie
została jeszcze ustalona. Ponieważ na chwilę obecną należy sporządzić jeszcze opinię
techniczną dotyczącą lokalizacji, możliwe jest, że konieczna będzie zmiana położenia
EW. Dlatego też Wydzierżawiający przyznaje Dzierżawiącego prawo do korzystania z
nieruchomości w celu budowy jednej albo kilku EW. a w przypadku, gdy nie będzie to
możliwe - do korzystania z niej jako terenu służącego jako przestrzeń zachowania
odległości oraz jako terenów przeznaczonych do budowy na nich infrastruktury zgodnie
z poniżej wymienionymi postanowieniami:

§1
Oświadczenia
1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem - użytkownikiem wieczystym -
nieruchomości o powierzchni ha: składającej się z
działek Nr
……………………………………………………………………………………………………..w Gminie ……………………………………………………………………………………………………..w obrębie ……………………………………………………………………………………………………..opisanych w księdze wieczystej Nr: …………………………………………………………………………………………………......prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………………………………………………………………..zwanej dalej "Nieruchomością".
O ile w niniejszej umowie mowa jest o „Wydzierżawiającym", rozumie się przez to
również właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
Przekłada się dotyczące ww. nieruchomości i stanowią załącznikiem do niniejszej
umowy:
- aktualny odpis z rejestru gruntów,
- mapę geodezyjną gruntu,
- aktualny odpis z księgi wieczystej.

2. Wydzierżawiający oświadcza, że nieruchomość opisana powyżej nie jest wydzierżawiona albo oddana do korzystania na innej podstawie prawnej innym osobom ani też nie jest obciążona innymi prawami obligacyjnymi albo rzeczowymi, nieujawnionymi w księdze wieczystej, które uniemożliwiłyby prawidłowe korzystanie z gruntu według celu niniejszej umowy oraz które miałyby pierwszeństwo przed prawem Dzierżawy wynikającym z niniejszej umowy. Wydzierżawiający zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu do dnia ujawnienia niniejszej umowy w księdze
wieczystej, jak też przez cały okres obowiązywania umowy, albo
3. Wymienione nieruchomości są wydzierżawione lub są zarządzane na innych
podstawach prawnych przez:
Wydzierżawiający przekaże niezwłocznie Dzierżawcy niniejszej umowy kopię wyżej przywołanej umowy dzierżawy lub umowy o zarządzanie, o ile będą takie istniały Wydzierżawiający z Dzierżawcą postarają się wspólnie zawrzeć umowę z osobą trzecią, będącą użytkownikiem nieruchomości, w którym wyrazi on zgodę na budowę EW. W przypadku, gdy strony nie dojdą do takiego porozumienia, a powołana wyżej inna umowa dzierżawy lub umowa o zarządzenie będzie wygasać w okresie trwania niniejszej umowy lub będzie mogła zostać wypowiedziana, Wydzierżawiający nie przedłuży takiej umowy lub ją wypowie.
4. W stosunku do Wydzierżawiającego nie toczy się postępowanie egzekucyjne lub
upadłościowe.
5. Dzierżawca oświadcza, że prowadzi albo będzie prowadzić działalność gospodarczą w
zakresie planowania, budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą
niezbędną do przyłączenia elektrowni do sieci energetycznej.


~2-

§2
Przedmiot umowy
1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy nieruchomość opisaną w powyższych oświadczeniach, do używania i zezwala mu na:
- budowę, eksploatację i utrzymywanie EW wraz z fundamentami,
- budowę, eksploatację i utrzymywanie niezbędnych przewodów doprowadzających w obrębie Parku Wiatrowego, jak również pomiędzy Parkiem a punktem zasilającym sieć (głębokość ich położenia co najmniej 0,9 m),
- budowę, eksploatację i utrzymywanie niezbędnych dróg, zakrętów i miejsc do ustawienia dźwigów (w razie konieczności ostatnią część dojazdu należy rozszerzyć w miarę potrzeby, jednak w zgodzie z wymaganiami technicznymi).
- maksymalna szerokość dróg to 4,50 m, dojazdy i miejsca do ustawienia dźwigów będą zbudowane z tłucznia.
- budowę, eksploatację i utrzymywanie niezbędnych rozdzielni sieciowych, stacji przelotowych i trafostacji,
- budowę, eksploatację i utrzymywanie pozostałych urządzeń pobocznych,
- korzystanie przez Dzierżawcę lub osoby przez niego upoważnione z dróg i miejsc do ustawiania dźwigów, w szczególności do wybudowania EW oraz w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych,
- przeprowadzanie pomiarów i budowlanych badań gruntu,
- późniejszą zamianę istniejących urządzeń przez urządzenia nowe, np. w przypadku nowości technicznych lub zużycia EW,
- użytkowanie w/w nieruchomości także w przypadku nie postawienia na niej EW, jako terenów dopływu wiatru i/lub terenów stanowiących pas zachowania odległości a także jako trasa przebiegu kabli i/lub dojazdu,
- umieszczenie na EW i użytkowanie anteny radiowej oraz potrzebnych do tego przyłączy, oraz na przeprowadzenie pozostałych prac koniecznych do przyłączenia i eksploatacji elektrowni.

2. Poza tym Wydzierżawiający zezwala właściwemu zakładowi energetycznemu lub Dzierżawiącym na położenie na określonych nieruchomościach gruntowych niezbędnego kabla przyłączeniowego do stacji przekaźnikowej planowanego Parku wiatrowego lub do kolejnego EW.
3. Przewiduje się budowę EW sztuk na danej działce, jeśli możliwe będzie
uzyskanie koniecznego zezwolenia budowlanego i zezwolenia na przyłączenie do sieci. Przewiduje się budowę EW o minimalnej mocy nominalnej najmniej……………...
4. EW, ułożone przewody, stacje rozdzielcze, urządzenia pomiarowe i transformatory
oraz pozostałe urządzenia, stosownie do art. 49 Kodeksu cywilnego pozostają
własnością Dzierżawcy i wchodzą w jego skład przedsiębiorstwa.
Wydzierżawiający nieruchomości jest świadomy, że własność EW wraz z osprzętem
(patrz wyżej), które mają być zbudowane na jego terenie, mogą być przeniesione
przez Dzierżawcę jako zabezpieczenie na rzecz finansującej instytucji kredytowej.
W stosunku do finansującej instytucji kredytującej Wydzierżawiający zrzeka się dochodzenia roszczeń związanych z przysługującym Wydzierżawiającemu prawem zastawu na EW oraz osprzęcie (patrz wyżej).
5. Strony zgodnie oświadczają, że EW, oraz osprzęt, urządzenia rozdzielcze i
pomiarowe, trafostacje a także pozostałe instalacje i urządzenia pozostają-3-

własnością Dzierżawcy i nie będą w sposób trwały związane z nieruchomością Wydzierżawiającego.
6. Wydzierżawiający zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy nie
zdemontuje ani w inny sposób usunie EW lub urządzeń z nimi związanych (kable,
trafostacje itd.).
Zezwala on także nieodwołalnie, aby w czasie trwania niniejszej umowy Dzierżawca albo finansująca instytucja kredytowa mogli zdemontować lub w inny sposób usunąć EW jak i wszelkie urządzenia z nimi związane.
7. Lokalizacji EW, przebieg kabli łączących i przyłączeniowych, jak również miejsce
stacji wyznaczone zostaną w planie miejscowym (wyrysy z mapy działki rejestru
gruntów) zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zezwoleń budowlanych.
§3
Obowiązek współdziałania
Wydzierżawiający i Dzierżawca zobowiązują się współdziałać w celu osiągnięcia celu gospodarczego niniejszej umowy - powstanie i korzystania Parku Wiatrowego i EW i jego rozbiórki, dla jakiego zawarli niniejszą umowę. W szczególności ale nie tylko
- dać potrzebne upoważnienia,
- dać potrzebne oświadczenia,
- wydać informację dostarczone do jednej ze stron drugiej stronie
- potrzebne działania wykonywać itd.
Na ten cel Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy pełnomocnictwo jak w załączniku.
§4
Prawa Dzierżawcy
1. Dzierżawca ma nieodwołalne prawo, z zachowaniem praw Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy, oddać nieruchomość lub jej część do używania osobie trzeciej - dalej poddzierżawić. Wydzierżawiający już teraz wyraża zgodę na to, aby inne osoby przystąpiły do niniejszej urnowy.
2. Dzierżawca może przenieść w każdym czasie na osobę trzecią wszystkie albo część praw i obowiązków wynikające z niniejszej urnowy, na co Wydzierżawiający wyraża niniejszym zgodę. Osobie, która wstąpiła do niniejszej umowy w miejsce Dzierżawcy przysługują te same prawa.
3. Przeniesienia praw i obowiązków lub przystąpienie do niniejszej umowy jest skuteczne względem Wydzierżawiającego z chwilą powiadomienia go o tym na piśmie.
4. W przypadku przeniesienia przez Dzierżawcę praw i obowiązków na osobę trzecią zapewni on w treści czynności prawnej, dokonaną z tą osobą, pełną realizacje praw Wydzierżawiającego wynikających z niniejszej umowy.
5. Jeżeli Wydzierżawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości, co do tego że jego prawa nie będą realizowane, może on wycofać swoją zgodę na przeniesienie praw wynikających z tej umowy na osobę trzecia.
6. Dopóki instytucja finansująca jest właścicielem EW i osprzętu itd. albo ma inne prawo zabezpieczenia na EW, osprzęcie itd., przeniesienie praw z niniejszej umowy-4-

na inną osobę trzecią lub też wstąpienie takiej osoby do umowy obok dotychczasowego Dzierżawca wymaga zgody instytucji finansującej.
7. Wydzierżawiający w sytuacji, gdy instytucja finansująca będzie musiała skorzystać z ustanowionego zabezpieczenia wyraża zgodę na przystąpienie do umowy instytutu finansującego w miejsce dotychczasowego Dzierżawcy, który nabędzie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy. W takiej sytuacji Wydzierżawiający wyraża zgodę na wskazanie przez instytucję finansującą osoby trzeciej, która przystąpi do niniejszej umowy obok dotychczasowego Dzierżawcy lub wstąpi w jego miejsce i nabędzie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy.
8. Przystąpienie instytucji finansującej do urnowy lub wstąpienie w miejsce dotychczasowego Dzierżawcy nabiera mocy obowiązującej w momencie doręczenia Wydzierżawiającemu pisemnego oświadczenia instytucji finansującej,
9. Strony umowy zobowiązują się nie wprowadzać do umowy zmian, które mogłyby naruszyć prawa instytutu finansującego, w związku z ustanowionymi zabezpieczeniami na EW, osprzęcie itd. Takie zmiany umowy wymagają każdorazowo zgody instytutu finansującego.
§5
Obowiązki Dzierżawcy
Dzierżawca zobowiązuje się:
a) na pisemne wezwanie Wydzierżawiającego informować go o toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących budowy Parku wiatrowego,
b) informować Wydzierżawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych na nieruchomościach robotach budowlanych i pracach ziemnych,
c) do opłacania podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą Dzierżawcy oraz znajdujących się na nieruchomości Wydzierżawiającego budowli oraz ich części związanych z prowadzoną przez Dzierżawcę działalnością gospodarczą,
d) ponosić wszelkie podatki i daniny związane z użytkowaniem nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
e) do usuwania wszelkich awarii urządzeń zamontowanych na dzierżawionej nieruchomości, jeżeli mogłoby to powodować niekorzystne skutki dla ludzi i zwierząt oraz gruntów sąsiednich,
f) do niezwłocznego dostosowywania urządzeń do zwiększonych wymagań /krajowych i UE/ w zakresie ochrony środowiska.
§6
Odpowiedzialność Dzierżawcy i odszkodowanie
1. Dzierżawca odpowiada za szkody wyrządzone Wydzierżawiającemu lub osobom trzecim w związku z budową, uruchomieniem i eksploatacją EW lub za szkody za które Wydzierżawiający będzie odpowiadał w stosunku do osób trzecich Dzierżawca powinien zawrzeć stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W związku z powyższym Wydzierżawiający nieruchomości ma prawo żądać przedłożenia polisy.


-5-

W przypadku szkód należy ustanowić niezależnego biegłego - o ile okaże się to konieczne.
2. W zakresie swojej odpowiedzialności Dzierżawca zwolni Wydzierżawiającego nieruchomości od wszelkich roszczeń osób trzecich, w tym również roszczeń związanych z postępowaniem przed sądami, arbitrażem i innymi organami.
§7
Prawa Wydzierżawiającego
1. Wydzierżawiający jest uprawniony do dalszego korzystania z nieruchomości, o ile nie utrudni to albo uniemożliwi używania nieruchomości przez Dzierżawcę oraz nie będzie sprzeciwiało się wykorzystaniu energii wiatrowej, w szczególności może wykorzystywać na cele działalności rolniczej:
1) grunty albo części gruntów niezabudowane budowlami i urządzeniami jak EW, transformatory, kable ziemne i inne urządzenia wymienione w niniejszej umowie albo służące na cele niniejszej umowy,
2) drogi dojazdowe wybudowane przez Dzierżawcę.
§8
Obowiązki Wydzierżawiającego
1. Wydzierżawiający powstrzyma się od wznoszenia jakichkolwiek budynków lub budowli (w tym innych EW), instalowania jakichkolwiek urządzeń, sadzenia drzew oraz stawiania innych przeszkód w pasie o długości i szerokości po 600 metrów z kierunku wiatru głównego oraz w odległości 500 metrów, licząc od podstawy EW.
2. Wydzierżawiający nie będzie wyrażał zgody, aby jakakolwiek osoba trzecia wznosiła w strefie, o której mowa w ustępie 1, budynki lub budowle, instalowała urządzenia, sadziła drzewa lub stawiała inne przeszkody. Zgoda taka tylko ma być wyrażona na żądanie Dzierżawcy.
3. Wydzierżawiający zobowiązuje się zapewnić przedsiębiorstwu zajmującemu się przesyłem energii (przedsiębiorstwu przesyłowemu) oraz Dzierżawcy dostęp do linii przesyłowych oraz stacji rozdzielczych i transformatorowych i do EW, a na żądanie Dzierżawcy i na jego koszty stanowić w tym celu ograniczone prawo rzeczowe np. dla tras kabli, dojazdów, drogi do EW itd. Wydzierżawiający udzieli w tym celu Dzierżawcy pełnomocnictwa, które stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. Wydzierżawiający udzieli Dzierżawcy lub osobom przez niego wskazanym pełnomocnictwa do wglądu do akt księgi wieczystej wydzierżawionej nieruchomości. Pełnomocnictwo to jest załącznikiem do niniejszej umowy.
5. W przypadku, gdy Wydzierżawiający sprzeda nieruchomości lub zobowiąże się w inny sposób do jej przekazania, zobowiązuje się on do zawarcia w takiej umowie następującej klauzuli: ,,Przejmujący (lub Kupujący) wstępuje we wszystkie
zobowiązania wynikające z umowy w dzierżawy Nr / z dnia
oraz prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej lub co
do których w księdze wieczystej wpisano wzmiankę o wniosku lub ostrzeżenie, w stosunku do osób uprawnionych,, w szczególności- wobec Dzierżawcy i finansującej instytucji kredytowej".


-6-

Wydzierżawiający poinformuje niezwłocznie Dzierżawcę o takiej umowie i doręczy mu poświadczony przez notariusza odpis.
Strony zgodnie oświadczają, iż każdoczesnemu Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu dzierżawionej nieruchomości.
Wydzierżawiający wyraża zgodę na wpisanie prawa pierwokupu nieruchomości do księgi wieczystej.
6. Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia drogi dojazdowej o szerokości 4,5 metrów do nieruchomości. W sytuacji, gdy zapewnienie drogi dojazdowej do nieruchomości uzależnione będzie od ustanowienia służebności drogi koniecznej w rozumieniu art. 145 k.c. przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, Wydzierżawiający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do ustanowienia służebności, w tym do wytoczenia stosownych powództw na drodze sądowej. Wydzierżawiający udziela już teraz Dzierżawcy w tym celu nieodwołalnego pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Koszty ww. postępowań poniesie Dzierżawca.
§9
Ujawnienie w księdze wieczystej
1. Wydzierżawiający wyraża zgodę na Ujawnienie niniejszej umowy dzierżawy w
księdze wieczystej dla nieruchomości podane w postanowieniach niniejszej umowy
(§1).
2. Koszty wpisu do księgi wieczystej ponosi Dzierżawca.
§10
Rozliczenie finansowe użytkowania gruntów/terenu
1. Dzierżawca płaci czynsz dzierżawny/opłatę za użytkowanie terenu oraz udzielenie mu prawa do budowy elektrowni wiatrowej liczony od momentu /przekazania nieruchomości dla Dzierżawcy/ rozpoczęcia działania elektrowni wiatrowej. Ustalona zostaje kwota zmienna zapłaty, zależna od wielkości produkcji prądu oraz minimalna, stała kwota za użytkowanie terenu
2. Jako minimalna stała kwota za użytkowanie terenu, za każdy planowany do zainstalowania megawat ustalona zostaje kwota ……………… - PLN netto.
Kwotę za użytkowanie terenu, zależną od ilości wyprodukowanej energii ustala się jako wartość 2,5 % od kwoty brutta Iz podatkiem VAT/ wypłaconej producentowi za sprzedaż energii z jednej elektrowni wiatrowej w roku. Kwota uzyskana ze sprzedaży energii nie będzie rozliczona z kwotą minimalną, stałą za użytkowanie terenu. Użytkownik płaci opłatę zależną od ilości wyprodukowanej energii/ za użytkowanie terenu od chwili rozpoczęcia działalności elektrowni wiatrowej (Dniem rozpoczęcia działalności jest dzień wystawienia protokołu odbiorczego, technicznego urządzenia przez Zakład Energetyczny i rozpoczęcie produkcji energii). Inne płatności w ramach rozliczenia finansowego nie są przewidziane.
3. Po upływie jednego roku Kalendarzowego użytkownik powinien przedstawić
właścicielowi w czasie nie dłuższym niż okres 3 tygodni od zakończenia roku
udokumentowane, rzeczywiste dochody otrzymane ze sprzedaży energii. Kwota.. 7 ..

uzyskana ze sprzedaży energii powinna być do 31 stycznia nowego roku kalendarzowego przelana na konto właściciela. Minimalna, stała kwota wynagrodzenia za użytkowanie powinna być płacona miesięcznymi kwotami w wysokości 1/12 od wartości minimalnej, stałej kwoty rocznej. Wypłata powinna nastąpić najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca i powinna być przelana na konto właściciela:
w Banku:
Numer Konta:
Kod Banku:
4. W pierwszym roku działalności minimalna, stała Kwota powinna być wypłacana kwotami miesięcznymi liczonymi od momentu /przekazania nieruchomości/ rozpoczęcia produkcji elektrowni wiatrowej. Jeżeli elektrownie wiatrowe stawiane będą stopniowo w odstępach czasowych, to stała minimalna kwota wynagrodzenia powinna być płacona za każdą elektrownię wiatrową oddzielnie, licząc od tego miesiąca, w którym dane urządzenie rozpoczęło działalność produkcyjną.
5. Jeżeli niektóre elektrownie wiatrowe zakończą swoje funkcjonowanie przed upływem 30 lat i zostaną wcześniej wyłączone z produkcji, a nie zostaną zastąpione nowymi elektrowniami wiatrowymi, to kwota za sprzedaż energii nie będzie płacona za dane urządzenie. Powinno to być zgodnie z § 10 umowy usunięte z terenu.
6. Wydzierżawiający może zakumulowaną i oprocentowaną przez 20 lat kwotę dzierżawy wykorzystać jako kapitał własny do budowy własnej jednej lub większej ilości elektrowni wiatrowych. To jednak wymaga podpisania osobnej umowy.
§11
Czas trwania umowy
Umowa zawarta jest na czas oznaczony, to jest na okres 25 lat. Strony mogą przed upływem tego okresu zgodnie postanowić o przedłużeniu umowy na dalsze 5 lat. Dzierżawca może przed upływem tego okresu, w drodze oświadczenia złożonego Wydzierżawiającemu, jednorazowo przedłużyć czas trwania umowy o dalsze 5 lat. Poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie nie może ona zostać wypowiedziana.
§12
Wypowiedzenie umowy
1. Wydzierżawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę na koniec roku kalendarzowego, jeżeli:
a) Dzierżawca opóźnia się z płatnością ustalonych opłat - minimalnej za trzy miesiące i opłaty zależnej od wyprodukowanej energii w terminie określonym w § 10 ust. 3. i został na piśmie wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru poinformowany przez Wydzierżawiającego o tym opóźnieniu oraz wezwany przez niego do uregulowania należności w dodatkowym terminie nie krótszym niż trzy miesiące /jeden miesiąc/,
b) Dzierżawca w terminie trzech lat od zawarcia niniejszej umowy nie uzyska koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo zezwolenia na budowę lub koncesję taką utraci na czas dłuższy niż trzy lata.-8-

Okres ten zostanie przerwany, jeśli w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń konieczne okaże się wszczęcie czynności prawnych, jak spór prawny, sądowy i pozasądowy. Przerwanie też ma miejsce, jeżeli można przewidzieć, że zezwolenia itd. będą udzielone w toku dalszego roku od końca okresu 3-letniego.
2. Dzierżawca może wypowiedzieć niniejszą umowę na koniec roku kalendarzowego, jeżeli w terminie trzech lat od zawarcia niniejszej umowy nie uzyska koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej lub koncesję taką utraci bądź nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej.
3. Poważne naruszanie przez jedną ze stron postanowień niniejszej umowy może być przyczyną jej rozwiązania przez drugą stronę za 6-miesięcznym wypowiedzeniem, skutecznym na koniec roku kalendarzowego.
Naruszanie uważa się za poważne gdy spowodowany tym stan niezgodny z umową
trwa nieprzerwanie ponad 3 miesiące.
Wypowiedzenie na podstawie poważnego naruszania umowy możliwe jest wyłącznie
po wyznaczeniu strony naruszającej umowę listem poleconym z potwierdzeniem
odbioru dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszego niż jeden
miesiąc. Naruszone obowiązki umowne i sposoby przywrócenia stanu zgodnego z
umową muszą być podane we wezwaniu.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dla swej skuteczności musi wskazywać
przyczynę wypowiedzenia.
4. W przypadku, gdy umowa w sprawia Dzierżawy zakończy się z jakiegokolwiek
powodu przed upływem ustalonego w §3 okresu ważności umowy wynoszącego 25
lat, Wydzierżawiający - w razie dalszego finansowania EW - zobowiązany jest w
stosunku do finansującej instytucji kredytowej do zawarcia z osobą trzecią wskazaną
przez finansującą instytucję kredytową w rozumieniu niniejszej umowy lub z samą
finansującą instytucją kredytową umowy dzierżawy zawierającej te same warunki i
zastrzeżenia co niniejsza umowa.
§13
Obowiązki stron w przypadku zakończenia umowy
1. Z chwilą zakończenia umowy Dzierżawca usunie na własny koszt z nieruchomości
wybudowane na niej EW, linie przesyłowe i urządzenia, z wyjątkiem linii
przesyłowych i urządzeń, które w myśl art. 49 Kodeksu cywilnego nie stanowią
części składowych jego przedsiębiorstwa, na co Wydzierżawiający nieodwołalnie
wyraża zgodę.
Dzierżawca przywróci na nieruchomości glebę do jej obecnego stanu do głębokości 1,5 metra od powierzchni ziemi.
Na pisemne żądanie Wydzierżawiającego Dzierżawca usunie z nieruchomości także wybudowane przez siebie drogi.
2. Dzierżawca zobowiązuje się do utworzenia funduszu przeznaczonego na
sfinansowanie rozbiórki EW, linii przesyłowych, urządzeń oraz dróg i przekazywania
do niego począwszy od 0,5% zysku netto otrzymanego z Parku
wiatrowego w roku obrotowym, aż do osiągnięcia przynajmniej kwoty PLN …………..,-(fundusz rozbiórkowy).


-9-


Zamiast przeznaczać rocznie 0,5% zysków netto na fundusz rozbiórkowy Dzierżawca może kwotę PLN ……………. ,- przekazać do tego funduszu jednorazowo, przed rozpoczęciem budowy pierwszej EW.
3. Fundusz rozbiórkowy będzie przechowywany na bankowym rachunku powierniczym,
otwartym na podstawie osobnej umowy zawartej pomiędzy Dzierżawcą
(deponentem), bankiem (depozytariuszem) oraz Wydzierżawiającym (powiernikiem).
Zgodnie art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 72, poz. 665 ze zm.) zdeponowane na rachunku powierniczym środki nie
podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko
posiadaczowi rachunku, a także w przypadku ogłoszenia upadłości posiadacza
rachunku, środki te podlegają wyłączeniu z masy upadłości.
Zarządcą konta powierniczego będzie członek zawodów doradztwa prawnego albo podatkowego.
4. Środki funduszu rozbiórkowego przeznaczone są na pokrycie roszczeń Wydzierżawiającego, wynikających z rozbiórki EW. Środki funduszu przewyższające uzasadnione roszczenia Wydzierżawiającego, zostaną wypłacone Dzierżawcy.
5. Koszty założenia i utrzymania rachunku powierniczego ponosi Dzierżawca.
6. W przypadku rozwiązania umowy z powodu nie wywiązania się z jej warunków przez jedną ze stron będzie ona zobowiązana do pokrycia drugiej stronie poniesionych udokumentowanych kosztów i utraconych korzyści.
§14
Pełnomocnictwo
1. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go we wszystkich sprawach dotyczących uzyskania zezwoleń, pozwoleń, koncesji oraz składania wszelkich oświadczeń woli, jakie są lub okażą się konieczne do budowy, eksploatacji oraz rozbiórki farmy wiatrowej i towarzyszącej jej infrastruktury albo uzasadnione będą celem gospodarczym niniejszej umowy.
2. Dzierżawca może udzielić dalszych pełnomocnictw w zakresie wskazanym w punkcie 1.
§15
Rozstrzyganie sporów
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie każdorazowo sąd powszechny właściwym dla Wydzierżawiającego.
§16
Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie się nieskuteczne, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia takimi postanowieniami, które w swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie umowy okaże się niewykonalne.-10-

§17
Klauzula adresowa
1. Adresy stron, podane w komparycji niniejszej umowy, są adresami dla doręczeń. Oświadczenia uważa się za złożone stronie na piśmie, jeżeli zostanie wysłane na jej adres listem poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, choćby adresat nie był obecny, z innych powodów nie odebrał listu lub odmówił jego odbioru.
2. Zmiana adresu dla doręczeń wymaga powiadomienia drugiej strony na piśmie w sposób wyżej przewidzianym w ustępie 1 dla oświadczeń woli.
§18
Postanowienia końcowe
1. 1 Zmiana niniejszej umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialne poświadczonymi pod rygorem nieważności. Dotyczy to też odstąpienia od tej formy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące umów dzierżawy i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Dzierżawcę.
3. Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, z których
otrzymuje Wydzierżawiający, a …… Dzierżawca.
WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA
(Podpis notarialnie poświadczony)
- 11

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2