Program pomocowy o wartości 836 mln euro deklaruje Rząd RP

istockphoto 1307738428 170667aW odpowiedzi na wniosek izb rolniczych o przedstawienie sytuacji na rynku nawozów, ministerstwo uspokaja cyt.:  "Nawozy odgrywają istotną rolę dla bezpieczeństwa żywnościowego. Ich produkcja i koszt w dużej mierze zależą od cen gazu ziemnego i innych surowców nawozowych (fosforyty, sól potasowa). Po inwazji Rosji na Ukrainę notowane rekordowe poziomy cen gazu na rynkach europejskich sprawiają, że sytuacja przedsiębiorstw operujących na rynku chemiczno-nawozowym jest niezwykle trudna co w oczywisty sposób dotyczy także producentów krajowych, takich jak Grupa Kapitałowa - Grupa Azoty czy Anwil S.A. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w czasowych ograniczeniach produkcji nawozów i ich zmniejszonej podaży na rynku. Ponadto istotnym czynnikiem warunkującym aktualny poziom podaży nawozów mineralnych oprócz produkcji krajowej, jest ograniczenie importu nawozów z Rosji i Białorusi w wyniku zastosowanych sankcji spowodowanych wojną na Ukrainie.

W celu wsparcia polskich rolników, którzy odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, spowodowanego obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, opracował program pomocowy o wartości 836 mln euro (3,9 mld złotych) przeznaczony na wsparcie sektora rolnego w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę."  Całe pismo do przeczytania publikujemy tutaj

Nowe przepisy w zakresie gospodarki wodnej już wkrótce

0705 pond 0" Coraz większym wyzwaniem stają się zmiany klimatyczne i związane z nimi susze oraz okresowe niedobory wody. Zmiany klimatu i wynikające z nich zmiany wielkości i częstotliwości opadów powodują konieczność podjęcia wszelkich działań zmierzających do zaadaptowania się do negatywnych czynników jakie im towarzyszą. Jednym z tych działań jest zwiększanie retencji. Pozwala zatrzymywać lub spowalniać spływ wód, przynosząc wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Retencja to bardzo różnorodne działania tj. budowa dużych zbiorników retencyjnych, budowa małych zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych, bioretencja (łąki kwietne........)" czytamy w odpowiedzi na wniosek przekazany pismem z dnia 19 października 2022 r., znak: KRIR/JM/1102/2022, dotyczący opracowania Strategii budowy zbiorników retencyjnych w Polsce oraz zmiany wymagań przy budowie małych zbiorników retencyjnych. W załączeniu wniosek KRIR oraz odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury

Poruszanie się pojazdów rolniczych/maszyn rolniczych po drogach publicznych

kombW odpowiedzi na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej i w ślad za nim wniosek z posiedzenia  KRIR o zmianę przepisów w zakresie zmian uregulowania prawnego przejazdów drogami publicznymi maszyn rolniczych, Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z dnia 18.11.2022 r., przekazało następujące informacje:

"W obecnym stanie prawnym warunki dopuszczenia pojazdu lub zespołu pojazdów do ruchu określają przepisy art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988, z późń. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 r., z późń. zm.), ustanawiając między innymi dopuszczalne wymiary (długość, szerokość, wysokość), masy i naciski osi pojazdu lub zespołu pojazdów.

Czytaj więcej: Poruszanie się pojazdów rolniczych/maszyn...

Wniosek o zmianę rozporządzenia dot. tzw. pomocy suszowej

W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315), które nie było konsultowane z samorządem rolniczym - Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł o pilną zmianę tego rozporządzenia.

Przedmiotowe rozporządzenie w § 13zs w ust. 2 w pkt 4 stanowi, że warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto. Natomiast w ust. 7 w pkt 4 mowa jest o konieczności dostarczenia kopi faktur potwierdzających sprzedaż.

Czytaj więcej: Wniosek o zmianę rozporządzenia dot. tzw....

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie aplikacji suszowej

Na podstawie doniesień medialnych i wniosków obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o istotnych problemach związanych z funkcjonowaniem rządowej aplikacji suszowej uruchomionej w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).

Czytaj więcej: Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2