"Platforma sygnalizacji agrofagów" cenną pomocą dla rolników

Przypominamy, że na portalu internetowym ,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów" (www.agrofagi.com.pl) można znaleźć wiele cennych informacji wspomagających przestrzeganie wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych.

Najważniejszą funkcją Platformy Sygnalizacji Agrofagów" jest możliwość publicznego korzystania z wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach roślin rolniczych, który jest prowadzony w około 350 punktach na terenie kraju. Uprawy objęte monitorowaniem to pszenica ozima, rzepak ozimy. kukurydza, ziemniak, burak cukrowy i bobowate grubonasienne.

Czytaj więcej: "Platforma sygnalizacji agrofagów" cenną pomocą...

MRiRW ponownie w sprawie aplikacji suszowej

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu KRIR w sprawie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 8 kwietnia br. przedstawiło następujące stanowisko.

Resort rolnictwa poinformował, że że prawidłowość działania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” potwierdzają wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny (np. średni plon pszenicy w 2022 r. 5,5 t/ha, w 2023 r. 5,4 t/ha, średni plon kukurydzy w 2022 r. 7 t/ha, w 2023 r. 7,3 t/ha).

Czytaj więcej: MRiRW ponownie w sprawie aplikacji suszowej

Odpowiedź MRiRW w sprawie kredytów konsolidacyjnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 11 kwietnia 2024 r., udzieliło odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat, udzielając następujących wyjaśnień:

"Aktualnie producenci rolni mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP), w których oprocentowanie należne bankowi płacone przez kredytobiorcę wynosi 2%.

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie kredytów...

Wilki w Polsce nadal chronione na specjalnych zasadach

Odpowiedzi na działania KRIR w sprawie zmiany statusu ochronnego wilka >>>, Ministerstwo Klimatu i Środowisko, pismem z dnia 12 kwietnia 2024 r., przekazało następujące stanowisko:

Wilk został wymieniony w załączniku II Konwencji z dnia 19 września 1979 r. o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (tzw. Konwencji Berneńskiej), jako gatunek zwierzęcia ściśle chronionego. Polska podczas ratyfikacji Konwencji Berneńskiej zgłosiła w trybie art. 22 tej Konwencji zastrzeżenie co do przedmiotowego gatunku, zgodnie z którym może on zostać objęty w Polsce statusem ochrony innym niż przewidziany w konwencji. Zatem w świetle Konwencji wilk może zostać objęty w Polsce ochroną gatunkową częściową.

Czytaj więcej: Wilki w Polsce nadal chronione na specjalnych...

Odpowiedź MRiRW w sprawie udzielania pomocy finansowej w przypadku szkód w uprawach rolnych

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR dotyczący wniosków o udzielenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło stanowisko.

Resort rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) od 2020 r. szkody powstałe w wyniku suszy szacowane są za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. W 2023 r. producenci rolni mogli złożyć wniosek o oszacowanie szkód, za pomocą publicznej aplikacji, do dnia 17 listopada 2023 r.

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie udzielania pomocy...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2