06/25 2009

Rolnicy czekają na ziemię

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przesłał 4 czerwca 2009 roku pismo do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasza Nawrockiego w sprawie usprawnienia możliwości rozdysponowania niewielkich obszarów nieruchomości rolnych do 5 ha pozostających dotychczas w Zasobie Własności Rolnych Skarbu Państwa.

W piśmie tym prezes W. Szmulewicz prosi prezesa ANR T. Nawrockiego o przekazanie do biur zarządów wojewódzkich izb rolniczych, zgodnie z deklaracjami, wykazu działek w celu dalszego szerzenia poprzez struktury powiatowe samorządu rolniczego niniejszej informacji wśród rolników zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw.

Mając na uwadze pilną potrzebę jak najszybszego rozdysponowania niewielkich obszarowo nieruchomości rolnych - pisze Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz - uprzejmie proszę o przekazanie na adresy zarządów izb rolniczych powyższych danych, również drogą e-mailową, do dnia 15 czerwca 2009 roku.