Historia

Początki izb rolniczych w Europie
Początki izb rolniczych w Europie przypadają na początek XIX wieku. Ważne miejsce w historii formowania się samorządu rolniczego w Europie odegrała Francja i Niemcy. We Francji pierwsza ustawa o izbach rolniczych Chambres consultatives d`Agriculture została wydana w roku 1851. Ustawa ta i następne nie zostały jednak wcielone w życie. Dopiero ustawa o izbach rolniczych z […]

Kategoria: Historia

Główne zadania przedwojennych izb rolniczych określone w aktach prawnych
Struktura organizacyjna pierwszych polskich izb rolniczych Przedwojenne izby rolnicze były instytucjami obligatoryjnymi, powoływanymi przez Radę Ministrów na wniosek ministra rolnictwa, zgłoszony w porozumieniu z ministrem reform rolnych oraz po zasięgnięciu opinii samorządu województwa i samorządu powiatowego oraz organizacji rolniczych. Rada Ministrów na wniosek Ministra Rolnictwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem reform Rolnych nadawała także izbie […]

Kategoria: Historia

Zasady finansowania izb rolniczych w II Rzeczypospolitej
Podstawę finansową izb rolniczych w II Rzeczypospolitej stanowiły dochody, składające się z opłat za świadczenia i usługi oddawane przez izbę rolnikom, ponadto dochody z majątku własnego, zasiłki rządowe, samorządowe i inne opłaty ustanowione na rzecz izby na mocy obowiązujących ustaw.Sytuacja finansowa izb rolniczych znalazła uregulowanie w znowelizowanej ustawie o izbach rolniczych z października 1932 roku. […]

Kategoria: Historia

Historia Kieleckiej Izby Rolniczej
Historia Izby Rolniczej Kieleckiej W dniu 30 stycznia 1933 roku rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana  Izba Rolnicza  Kielecka. Statut izbie rolniczej z siedzibą w Kielcach, nadał po zatwierdzeniu 10 lutego 1933 roku Minister Rolnictwa i Reform Rolnych. Terenem jej działania był obszar województwa kieleckiego. Organami Izby były: Rada Izby, Zarząd i Prezes. Rada Izby składała […]

Kategoria: Historia

IZBY ROLNICZE W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI PO ZMIANIE USTROJU
            Po przekształceniach w 1989 roku powstało wiele inicjatyw reaktywujących izby rolnicze. Uwieńczeniem była ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, która stworzyła warunki prawne dla powołania i funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce.                 Zgodnie z postanowieniem ustawy członkostwo izb rolniczych z mocy prawa przysługuje trzem grupom podmiotów: osobom fizycznym i prawnym, […]

Kategoria: Historia

  • 1
  • 2