COVID-19 dotyczy także sektora rolnego

Jak podaje Krajowa Rada Izb Rolniczych rolnicy są grupą zawodową, która także podlega skutkom epidemii koronawirusa  i choroby jaką powoduje COVID-19, bez względu na to czy rolnik zachoruje, czy też nie będzie mógł sprzedać swoich produktów, ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Poniżej cytujemy informację zawartą na stronie KRIR:

"Na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii umieszczone zostały zalecenia dla osób objętych kwarantanną w związku z podejrzeniem o zakażenie wirusem COVID-19 — dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Zdaniem Zarządu KRIR, wyżej wspomniane zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dotyczą wyłącznie okresu kwarantanny, natomiast brak jest propozycji ze strony Rządu RP, jakichkolwiek rozwiązań dotyczących przypadku wystąpienia choroby COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej produkcję zwierzęcą i koniecznością jej hospitalizacji.

Kolejnym problem, jaki może wyniknąć w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie, to w dużej mierze sytuacja konieczności zamknięcia czasowego zakładów przetwórczych ze względu na kwarantannę ich pracowników.

W przypadku dostaw żywca mięsnego jedno czy nawet kilkudniowy przestój nie będzie znacznym problemem, to np. w przypadku produkcji mleka naraża rolników na ogromne straty.

Obecna sytuacja jest nadzwyczajna, wymagająca szybkich i zdecydowanych dodatkowych działań, które powinny pozwolić na ograniczenie nieuniknionych milionowych strat w gospodarstwach.

Z tego też względu, jako przedstawiciele samorządu rolniczego uważamy za niezbędne wprowadzenie wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych, które z przyczyn od siebie niezależnych poniosą straty związane z ogłoszonym stanem epidemii w kraju.

Dlatego, też Zarząd KRIR w dniu 23 marca 2020 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowsiego podjęcie działań mających na celu zapewnienia z budżetu krajowego oraz unijnego środków finansowych na pokrycie strat w gospodarstwach w związanych z pandemią koronawirsa - w przypadkach ww. sytuacji."

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2