Program Stypendiów Pomostowych

anr logo lgKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, za pośrednictwem ŚIR udostępnia  informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023. 

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.plSTYPENDIA DLA DZIECI BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR 2022/2023

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia NIE MOGĄ się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają ŁĄCZNIE następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka, 

b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl 

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023 Segment IA  dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl 

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl [1]. APLIKACJA INTERNETOWA BĘDZIE AKTYWNA W TERMINIE
od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 SIERPNIA 2022 R.   

Regulamin

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACH

41 343 31 90

www.kowr.gov.pl [2]

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2