Zarząd SIR realizuje wnioski z IX Walnego Zgromadzenia

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski wypracowane podczas IX Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 18 lipca 2022r. w Pińczowie zwrócił się do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie pilnych działań

w następujących sprawachj:

1. W związku z coraz droższą energią elektryczną należy stworzyć działania odnośnie powstania projektów technicznych na budowę małych gminnych biogazowni, małych elektrowni wiatrowych, w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gospodarstw rolnych oraz Urzędów Gmin należy stworzyć korzystne dofinansowania około 80% do odnawialnych źródeł energii, biogazowni oraz montażu niewielkich wiatraków, z których energia wykorzystywana  byłaby w gospodarstwie rolnym i byłaby uzupełnieniem fotowoltaiki. W małych gminnych biogazowniach można wykorzystać odpady przemysłu rolno-spożywczego, wykorzystać nadwyżkę produktów wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych. Możliwość wykorzystania jako substrat gnojowicy, pomiotu kurzego.
2. Trwająca wojna na Ukrainie, powoduje, że transporty zboża kierowane są do portów Europy Zachodniej przez Polskę. Jak wynika z obserwacji zboże to nie w całości dociera do celu, tylko gdzieś po drodze w Polsce zostaje rozładowane. Rolnicy nie są przeciwni pomocy Ukrainie, ale jeżeli mamy pomagać to na odpowiednich warunkach. Służby powołane do kontroli takich transportów powinny ewidencjonować taki tranzyt zboża i interesować się, czy zostało dostarczone tam gdzie było kierowane zgodnie z dokumentami przewozowymi. Niekontrolowany import zboża przyczynia się do obniżki cen zbóż wyprodukowanych w naszym kraju oraz obniża jakość wyprodukowanych z niego artykułów spożywczych ze względu na nieprzestrzeganie przepisów odnośnie wymogów stosowania środków ochrony roślin takich jak obowiązują w Unii Europejskiej.
3. Drożejące paliwo, rosnące koszty produkcji wymuszają na rolnikach obniżenia kosztów produkcji. W związku z tym wnioskujemy o zwiększenie zwrotu podatku akcyzowego do wysokości 25% ceny paliwa. Paliwo w ostatnim okresie wzrosło około 50%. Pomimo obniżenia podatku VAT z 23 do 8% to budżet Państwa na sprzedaży paliw zarabia bardzo duże pieniądze. Rolnictwo zużywa znaczne ilości drogiego oleju napędowego, co podraża koszty produkcji towarowej w gospodarstwach rolnych, a w konsekwencji przekłada się to na drożejące artykuły spożywcze. Gospodarstwa rolne towarowe produkujące na rynek w większości rozliczają się z VAT-u na zasadach ogólnych i z obniżonej stawki VAT nie skorzystali.
4. Zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawa kilkakrotnie była zmieniana, ale ciągle brak jest definicji aktywnego rolnika oraz braku możliwości weryfikacji ubezpieczonych pod względem prowadzonej działalności. Uszczelnienie systemu poprzez weryfikacje prowadzonej działalności, co jest głównym dochodem, czy dochód z pracy w gospodarstwie czy inna praca zarobkowa. Czy rolnik jest aktywny zawodowo bardzo łatwo sprawdzić porównując dochody z gospodarstwa rolnego – okazując się fakturami za sprzedane płody rolne i zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego odnośnie dochodów w danym roku kalendarzowym. Rolnicy aktywni zawodowo wnioskują o wprowadzenie książeczek sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych na wzór jak to było w minionym okresie. Ewidencja sprzedaży powinna być brana pod uwagę przy naliczaniu emerytury rolniczej.
Rolnicy, którzy pracują w towarowych gospodarstwach rolnych otrzymują taką samą emeryturę jak rolnik który ma powyżej 1 ha przeliczeniowego i nie prowadzi działalności rolniczej, rolnicy, którzy ciężko pracują, tracą siły i zdrowie, a emeryturę dostają taką samą jak ci co nic nie produkują . Przy zbiegu emerytury rolniczej i emerytury z ZUS rolnicy jeżeli nie mają pełnych lat ubezpieczenia w KRUS to otrzymują dodatek nie proporcjonalny do lat ubezpieczenia. W tym przypadku należy rolnikom naliczać emeryturę proporcjonalnie do liczby opłaconych składek.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2