Ekoschematy - wyjaśnienie MRiRW dot.przesuwania środków

W nawiązaniu do pytania Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 maja 2023 r. „(…) czy możliwe będzie przesuwanie środków przeznaczonych na poszczególne ekoschematy? (…)”, pani Joanna Czapla dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła pismem z 16 czerwca 2023 r. następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisami unijnymi tj. art. 97 rozporządzenia 2021/2115 (1) państwa członkowskie przeznaczają co najmniej 25% koperty przeznaczonej na płatności bezpośrednie – na ekoschematy. Ponadto, państwa członkowskie są zobowiązane do określenia w swoim planie strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej orientacyjnego przydziału środków na każdą interwencję i na każdy rok. Ten orientacyjny przydział środków odzwierciedla oczekiwany poziom płatności w ramach planu strategicznego WPR na interwencje w odnośnym roku finansowym. Dlatego też w PS WPR 2023-2027 (2), przy każdym ekoschemacie została określona planowana kwota jednostkowa.

W zależności od zainteresowania rolników danym ekoschematem faktyczna stawka może być niższa w przypadku kiedy powierzchnia wnioskowana będzie wyższa niż założono w PS. Stawka wypłacana rolnikom może być też wyższa (w granicach stawki maksymalnej) kiedy zainteresowanie ekoschematem okaże się niższe niż założono.

Niemniej jednak MRiRW będzie dążyło do utrzymania stawek na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do wysokości stawek zaplanowanych w PS. Temu służy m.in. możliwość przesuwania środków finansowych między ekoschematami.

Podstawa prawna:

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) 1307/2013 (Dz.U. UE L435/1 p.1 z 6.12.2021)– rozporządzenie 2021/2115

(2) Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 sierpnia 2022r zatwierdzająca plan strategiczny WPR nazwa Polski na lata 2023-2027 dotyczący unijnego wsparcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich CCI:2023PL06AFSP001 – C(2022) 6018 final – PS WPR 2023-2027.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2