Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na pytania izb rolniczych w sprawie problemów z paliwem rolniczym

W odpowiedzi na pisma KRIR w sprawie problemów związanych z dostępnością oraz cenami paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że ceny paliw w Polsce są ustalane przez producentów na podstawie uwarunkowań rynkowych, które są zależne od sytuacji na światowych rynkach produktów naftowych, stanu gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa.

W warunkach funkcjonowania wolnego rynku paliwowego administracja publiczna ma jedynie pośredni wpływ na kształtowanie cen paliw poprzez ustalanie stawek podatków i opłat.

Na ceny paliw składają się i mają wpływ przede wszystkim:

podatki i opłaty nakładane na paliwa czyli akcyza, opłata paliwowa, VAT oraz opłata zapasowa,
cena ropy naftowej oraz gotowych produktów na światowych giełdach,, kurs dolara,
warunki na rynku krajowym kształtowane przez konkurencję.

Sprawa ograniczonej podaży oleju napędowego jest na bieżąco monitorowana przez Ministra Klimatu i Środowiska poprzez analizę danych oraz spotkania z przedstawicielami rynku paliw.

Zgodnie z napływającymi do Ministerstwa informacjami oraz dokonaną analizą, ceny hurtowe oleju napędowego w Polsce są niższe niż ceny na rynkach międzynarodowych o ok. 35-40 gr/litr. To z kolei sprawia, że podmioty działające na polskim rynku, do tej pory zaopatrujące się w produkt z zagranicy, zaczęły zamawiać paliwo pochodzące z rodzimych rafinerii, które chwilowo nie były w stanie zaspokoić drastycznie rosnącego popytu. Problemy z dostępnością paliw w segmencie hurtowym (które występowały w drugiej połowie sierpnia oraz na przełomie sierpnia i września br.) doprowadziły do niekontrolowanego zwiększenia popytu w segmencie detalicznym, czego efektem było wprowadzenie mechanizmów ograniczania sprzedaży przez część stacji paliw w I połowie września.

Co więcej, z najnowszych danych statystycznych nt. rynku paliw w Polsce wynika, że w lipcu 2023 r. miesięczna konsumpcja oleju napędowego była większa o 7,2% w stosunku co czerwca 2023 r. i większa o 6,8% w stosunku do lipca 2022 r. Z kolei w czerwcu 2023 r. miesięczna konsumpcja była większa o 0,5% w stosunku do maja 2023 r. i większa o 4,5% w stosunku do czerwca 2022 r. Biorąc pod uwagę powyższe dane, można stwierdzić, że zwiększone zużycie oleju napędowego w okresie letnim dodatkowo pogłębiło problemy na rynku paliw.

W wyniku niestabilnej sytuacji na rynku paliw, 11 września br. Minister Klimatu i Środowiska zwołał niejawne posiedzenie Zespołu do Spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Państwa, do zadań którego należą m.in. wsparcie ministra właściwego do spraw energii w realizacji zadań dotyczących planowania, inicjowania i koordynowania zadań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ustalenia z tego spotkania są realizowane.

Dzięki działaniom rynkowym, polegającym przede wszystkim na zwiększonym imporcie paliw, sytuacja na rynku paliw aktualnie uległa stabilizacji. Okresowe braki produktu w bazach wydawczych, m.in. w Emilianowie i Kawicach, oraz niski stan oleju napędowego w części baz paliw w I połowie września wynikały ponadto z problemów w logistyce kolejowej. Dzięki współpracy z Ministerstwem Infrastruktury dostawy paliw koleją przebiegają aktualnie bez zakłóceń, a wszelkie problemy w logistyce są na bieżąco eliminowane.

Poinformowano nas także, że w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa Minister Klimatu i Środowiska podejmuje działania interwencyjne zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa podstawowym narzędziem interwencji ministra właściwego ds. energii w celu zapewnienia optymalnego zaopatrzenia rynku w paliwa jest wykorzystanie zapasów interwencyjnych. W przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na rynku paliw, Minister Klimatu i Środowiska podejmie stosowne działania interwencyjne w zakresie swojej właściwości

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2