Obowiązek zgłaszania dodatkowej siedziby w przypadku wypasu pastwiskowego

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje:

W odpowiedzi na pismo znak KRIR/JM/1136/2023 z dnia 26.10.2023 r w sprawie zapytania dotyczącego konieczności zgłoszenia dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego informuję, że w art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2023 r. poz. 1815) określono rodzaje siedzib stad, które podlegają obowiązkowi rejestracji. W punkcie 1 ust. 2 art. 15 ww. ustawy wskazany jest między innymi wypas zwierząt. Ponadto w ust. 2 wskazano, że każdej z działalności nadaje się odrębny numer.

Zgodnie z definicją siedziby stada wskazaną w art. 2 pkt. 19 ww. ustawy oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa żywności, każde miejsce, w którym tymczasowo lub stale prowadzony jest chów lub hodowla zwierząt i, w którym przebywają zwierzęta gospodarskie oznakowane powinno być zarejestrowane jako odrębna siedziba stada, a każde zdarzenie przemieszczenia do i z siedziby stada powinno zostać do Agencji zgłoszone.

Jednocześnie, w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych Agencja przyjęła rozwiązanie, że W przypadku, gdy działki, na których prowadzony jest chów, hodowla lub wypas zwierząt stanowią jedną spójną całość lub posiadają punkty styku, wówczas na wskazanym obszarze może zostać zarejestrowana jedna siedziba stada (w jej skład będą wówczas wchodzić wszystkie zadeklarowane działki ewidencyjne i zlokalizowane na nich budynki, w których prowadzony jest chów, hodowla lub wypas zwierząt). Posiadacz zwierząt może również na każdej posiadanej działce zarejestrować odrębną siedzibę stada, co jednak, zgodnie z w/w ustawą, wiąże się z koniecznością dokonywania zgłoszeń przemieszczeń między tymi siedzibami.

W przypadku, gdy posiadane miejsca, w których prowadzony jest chów lub hodowla nie stanowią jednego spójnego obszaru lub nie posiadają punktów styku nie można zarejestrować na wskazanym obszarze jednej siedziby stada.

Zatem, jeśli nie są spełnione warunki, o których mowa powyżej, to posiadacz zwierząt musi, ze względów epizootycznych, zarejestrować odrębne działalności (siedziby stad).

Jeżeli pastwisko jest oddzielone od siedziby stada np. rowem melioracyjnym lub drogą dojazdową do posesji, to możliwość zarejestrowania pastwiska w ramach posiadanej działalności uzależniona jest, od pozytywnej opinii PLW dopuszczającej dopisanie takiego obszaru (pastwiska) do zarejestrowanej działalności. Warunkiem koniecznym jest dołączenie kopii w/w opinii PLW do zgłoszenia.

Uzupełnienia informacji dotyczącej dodania pastwiska do zarejestrowanej siedziby stada w komputerowej bazie danych prowadzonej przez ARiMR można dokonać na dwa sposoby: przez aplikację IRZplus, składając dokument Zgłoszenie działalności z zaznaczonym celem: „zgłoszenia zmiana danych” (w Podręczniku użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98f1f98, w rozdziale 5.1. l . Zgłoszenie działalności, w którym opisano sposób uzupełnienia informacji w danych działalności) lub przez złożenie w biurze powiatowym Agencji papierowego dokumentu Wniosek o nadanie numeru działalności formularz udostępniony jest na stronie internetowej Agencji https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2