Poruszanie się kombajnami po drogach publicznych bez zmian

Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 12 stycznia 2024 r., przekazało odpowiedź na wniosek m.in. Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zm.) dalej: „rozporządzenie WT”, mającej na celu umożliwienie poruszania się po drogach publicznych kombajnów rolniczych ze zdemontowanym zespołem żniwnym (hederem), których szerokość przekracza 3,5 m.

Z uwagi na to, że zagadnienie dotyczące możliwości poruszania się po drogach publicznych kombajnów zbożowych przekraczających dopuszczalną przepisami rozporządzenia WT szerokość (tj. 3,0 m) było już przedmiotem wystąpień Pana Prezesa, resort infrastruktury przeprowadził wewnątrzresortowe konsultacje z komórkami organizacyjnymi i jednostkami podległymi, które posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze wpływu dopuszczania pojazdów nienormatywnych do ruchu drogowego na infrastrukturę drogową i mostową. Podmioty te negatywnie odniosły się do postulatu wprowadzenia przepisów umożliwiających poruszanie się pojazdów o szerokości większej niż określona przepisami administracyjnymi bez zezwoleń na przejazd pojazdem ponadnormatywnym.

W dyskusji wskazywano głównie na fakt, że ruch pojazdów rolniczych, w tym również kombajnów, odbywa się w większości po drogach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Problem dotyczy w szczególności dróg klasy D i L, na których normatywna szerokość pasów ruchu wynosi odpowiednio 2,5 m i 2,75 m, co – już przy obecnych przepisach – wymusza na kierujących pojazdami o szerokości całkowitej wynoszącej 3,0 m częściowe zajęcie sąsiedniego pasa ruchu, utrudniając tym samym swobodny ruch pojazdów jadących w przeciwnym kierunku. W związku z tym propozycja zniesienia na drogach gminnych i powiatowych ograniczenia, o którym mowa w przepisie § 45 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia WT, może przyczynić się do znacznego pogorszenia bezpieczeństwa na tych drogach oraz utrudniać lub wręcz uniemożliwiać korzystanie z pasa ruchu przez pojazdy poruszające się w kierunku przeciwnym do pojazdu wolnobieżnego, zmuszając kierowców do zjeżdżania na pobocze, hamowania lub całkowitego zatrzymania pojazdu. Istotnym argumentem przeciwko dopuszczeniu do ruchu takich pojazdów jest również fakt, że kombajny często przemieszczają się po drogach pomiędzy poszczególnymi miejscami pracy (polami) również po zmierzchu, co może mieć dodatkowy, negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg, gdyż rozpoznanie przez kierującego innym pojazdem sylwetki pojazdu wolnobieżnego jest znacznie ograniczone, a właściwa ocena szerokości tego pojazdu utrudniona.

Pragnę podkreślić, że konieczność uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego o szerokości przekraczającej 3,5m (m.in. kombajnu) wynika z potrzeby uzyskania zgody na przejazd od właściwego dla trasy przejazdu zarządcy drogi oraz weryfikacji, czy istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego. W szczególności weryfikowane jest czy:

natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,
stan techniczny sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd,
przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Należy zauważyć, że powszechne dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych pojazdów o szerokości znacząco większej niż wynosi szerokość pasa ruchu, będzie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że w aktualnym stanie prawnym, zważywszy względy bezpieczeństwa, brak jest wystarczającego uzasadnienia dla wprowadzenia zmian w zakresie zaproponowanym przez Pana Prezesa. Obowiązujące przepisy w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz systemu zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego mają na celu minimalizację ryzyka związanego z poruszaniem się tego rodzaju pojazdów po drogach publicznych.

W załączeniu wystąpienie KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2