(PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 311;RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Od 15 kwietnia trwa nabór wniosków, które należy składać w Oddziale Regionalnym w Kielcach:

Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

· który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,

· który ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej, lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

· który nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013,

- który jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia Wniosku o przyznanie pomocy,

- który nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,

- jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

 

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej, jeśli m.in.:

·         operacja jest uzasadniona ekonomicznie,

·         operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają do niej zastosowanie,

·         działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy:

-         wiejskiej, albo

-         miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo

-         miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

·         inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w ww. miejscowościach,

·         operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,

·         operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

·         realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem w którym został złożony Wniosek o przyznanie o pomocy ( Uwaga: koszty poniesione przed dniem zawarcia Umowy ponoszone są na wyłączne ryzyko wnioskodawcy, co oznacza, że w przypadku odmowy przyznania pomocy, tj. nie podpisania Umowy , wnioskodawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o zwrot poniesionych kosztów).

 

Jaki jest zakres działalności nierolniczych objętych pomocą?

Pomoc może być udzielana z tytułu podejmowania lub rozwijania działalności w zakresie:

·         usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

·         usług dla ludności,

·         sprzedaży hurtowej i detalicznej,

·         rzemiosła lub rękodzielnictwa,

·         robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

·         usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym,

·         usług transportowych,

·         usług komunalnych,

·         przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

·         magazynowania lub przechowywania towarów,

·         wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

·         rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności gospodarczej w ramach działania Różnicowanie w   kierunku działalności nierolniczej, sporządzony został na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) i zawarty jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z dnia 17 października 2007 r.


Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?

Pomoc może być przyznawana wnioskodawcy, jeżeli:

1)       operacja będzie realizowana w 1 albo 2 etapach,

2)       złożenie Wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przyznania pomocy,

3)       zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie:

  • 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach,
  • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie,

lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

4)       płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 10. Pierwszy Wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie Wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz również nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty:

1)      budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2)      nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

3)      zagospodarowania terenu;

4)      zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

5)      zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

6)      zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym, że w przypadku pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

a)       w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

b)       w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;


Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:

·         przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

-     kosztorysów,

-     projektów architektonicznych lub budowlanych,

-     ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

-     dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

-     wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,

-     projektów technologicznych;

·         opłat za patenty lub licencje,

·         sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne?

Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.:

·         budowy budynków mieszkalnych,

·         zakupu rzeczy używanych,

·         zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą),

·         podatku od towarów i usług (VAT),

·         finansowania poprzez leasing zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej.

 

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. M aksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta. Uwzględnia się przy tym sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.

Gdzie możecie Państwo szukać dodatkowych informacji?

·         w oddziałach regionalnych ARiMR

·          pod bezpłatnym numerem infolinii – 0 800 38 00 84

·          na stronach internetowych.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2