Wnioski z IV Walnego Zgromadzenia ŚIR

Obradujące w dniu 18 lipca br. Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  obfitowało w bardzo aktualne i ważne dla rolnictwa tematy. Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wolę członków Walnego Zgromadzenia, przesłał wnioski wypracowane podczas obrad do Krajowej Rady Izb Rolniczych, celem zapoznania i podjęcia stosownych działań.

Są to natępujące wnioski:

1.Producenci zbóż z woj. świętokrzyskiego wyrażają sprzeciw dla bezcłowego importu zbóż przez spółkę Złote Ziarno w Woli Żydowskiej oraz oczekują działań mających na celu skontrolowanie i inspekcję oraz monitorowanie przez odpowiednie służby działalności firmy.

2.Podjęcie działań umożliwiających przetwórstwo rzepaku na biodiesel przez gospodarstwo lub grupę gospodarstw z przeznaczeniem na własne potrzeby.

3.Ustanowienie wojewódzkiej koperty finansowej w zakresie dopłat do roślin wysokobiałkowych oraz zaliczenie do roślin wysokobiałkowych powszechnie uprawianej w woj. świętokrzyskim na cele paszowe seradeli – koniczyny gleb lekkich.

4.Zróżnicować wielkość dopłat do roślin wysokobiałkowych. Dla roślin strączkowych wysokobiałkowych przeznaczonych na cele paszowe zwiększyć wielkość dopłaty, zmniejszyć wielkość dopłaty do roślin strączkowych wysokobiałkowych przeznaczonych na nawóz zielony.

5.Przywrócić do żywienia krzyżowego trzody chlewnej i drobiu mączkę mięsno-kostną. Nie należy niszczyć bardzo dobrych dodatków do komponentów paszowych dających dobre efekty w żywieniu tych grup zwierząt.

6.Wydłużyć termin składania wniosków obszarowych do 15 czerwca. Zmieniające się uwarunkowania klimatyczne zmuszają rolników do wykonywania późniejszych zasiewów.

7.Podjąć działania mające na celu wprowadzenie dopłat do wapnowania gleb nadmiernie zakwaszonych.

8.Postulować o rozszerzenie obszaru objętego wsparciem pakietu ochrona gleb i wód na teren całego kraju a nie tylko do wybranych regionów.

9.Uznać obszar województwa świętokrzyskiego za objęty klęską suszy. W tej chwili na znacznej części gmin występują widoczne skutki suszy, powodującej spadek plonów o 50%.

10.Podjęcie pilnych działań mających na celu zwiększenie dopłat bezpośrednich dla rolników oraz wsparcia upraw rolnych. Wystąpić do Pani Premier z zapytaniem - co zrobiono zgodnie z wielokrotnymi zapowiedziami w sprawie zrównania dopłat bezpośrednich.

11.Podjęcie działań związanych z minimalizacją szkód wyrządzonych przez embargo nałożone przez Federację Rosyjską, które powoduje niekorzystną sytuację na rynkach polskich. Walne Zgromadzenie SIR uważa, że należy odstąpić przez UE od sankcji gospodarczych nałożonych na Federacje Rosyjską i podjąć działania o zniesieniu embarga.

12.Interweniować w sprawie drogich ubezpieczeń upraw od klęsk żywiołowych w tym suszy. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa, pilnie zmienić ustawę o ubezpieczeniach upraw, by rolnicy przed zimą mogli ubezpieczyć je w oparciu o nowe przepisy.

13.Z uwagi na niskie ceny skupu płodów rolnych, należy podjąć działania kontrolne, które wyeliminują tzw. zmowę cenową poprzez skupujących płody rolne. Wprowadzić obowiązek zawierania umów kontraktacyjnych z określoną ilościową i gwarantowaną ceną obowiązującą  handel i przetwórstwo.

Wnioski zostały wysłane także do wiadomości Marszałka Województwa Adama Jarubasa i Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

     

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2