Informacja ARiMR

Zmiana terminu - przesunięcie o miesiąc

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję że w dniu 26 lutego 2021 roku miał zakończyć się termin składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 29 grudnia 2020 r. Niemniej jednak decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru (26 lutego 2021 r.) zostaje przedłużony do dnia 26 marca 2021 r. (włącznie).

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie powyższej informacji w Państwa siedzibach tak, aby trafiła ona do jak najszerszego kręgu potencjalnych jej odbiorców.
Jednocześnie informuję, że stosowne informacje zamieszczone zostały  na stronie internetowej ARiMR.

Z wyrazami szacunku,

Jolanta Duchnik - Dyrektor Departament Działań Inwestycyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2