Ministerstwo odpowiada w sprawie zobowiązań rolnika z tytułu ONW

W otrzymanym piśmie czytamy: Wymóg prowadzenia działalności rolniczej przez 5 lat od otrzymania pierwszej płatności na obszarze objętym wnioskiem wynika z regulacji zawartej w art. 14 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i gwarancji Rolnej (EAUOF). Przepis ten pozostaje w mocy do co najmniej 2010 roku. Na jego podstawie rolnik ubiegający się o płatność podpisując wniosek o płatność z tytułu ONW równocześnie w rubryce Oświadczenia i Zobowiązania zobowiązuje się do „prowadzenia działalności rolniczej [...] przez okres 5 lat od otrzymania tej płatności".

 

W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wnioski i otrzymali pierwszą płatność, a co za tym idzie, rozpoczęli swoje pięcioletnie zobowiązania, muszą je kontynuować na powierzchni nie mniejszej, niż zadeklarowana w pierwszym wniosku, aż do terminu ich zakończenia. W przypadku przerwania zobowiązania przed tym terminem jedynie wystąpienie siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 rozporządzenia Komisji (WF) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WF) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE z 21.10.2005), może zwolnić rolnika z. konieczności zwrotu płatności.

Jednakże po upływie 5 lat od wypłaty pierwszej płatności z tytułu ONW, a więc po zakończeniu pięcioletniego zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na ONW, rolnik może w dalszym ciągu ubiegać się o przyznanie płatności z tego tytułu. Wtedy wyplata środków nie rozpoczyna kolejnego wieloletniego zobowiązania.

czerwca 2009 roku Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz otrzymał pismo od Niny Dobrzyńskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości trwania zobowiązania w przypadku działania ONW

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2