W sprawie działania "młody rolnik"

zb.1

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia resortu rolnictwa odnoszące się do  wniosku z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia wliczenia do powierzchni gospodarstwa młodego rolnika starającego się o premię z PROW dzierżaw od osób fizycznych:

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( PROW 2007-2013) oraz przepisem § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 17 października 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „ Ułatwiania startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( Dz. U. Nr 200, poz. 1443, z późn.zm ) , przy ustaleniu minimalnej powierzchni gospodarstwa sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot własności , użytkowania wieczystego oraz, pod określonymi warunkami,  dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: W sprawie działania "młody rolnik"

Pieniądze z dożynek na transport zboża

W związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą w naszym województwie, która jest skutkiem powodzi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego odwołuje w tym roku organizację Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu  w dniu 12 września 2010 r.

Czytaj więcej: Pieniądze z dożynek na transport zboża

Komunikat Państwowej Inspekcji Pracy

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa przy pracy i obsłudze kombajnów zbożowych

Wieloletni i doświadczony kombajnista Stanisław (46 lat) niejednokrotnie sam usuwał awarie kombajnu zbożowego na polu. Pewnego krytycznego dnia przyczyną awarii było pękniecie paska napędzającego młocarnię. Kiedy nowy pasek był prawie założony na koło pasowe, kombajnista poprosił sąsiada, aby uruchomił silnik i „tylko" na moment włączył napęd na młocarnię,  to pasek wskoczy na swoje miejsce. Nierozważny sąsiad usłuchał prośby i doprowadził tym samym u kombajnisty Stanisława do ucięcia czterech palców lewej reki .... które już nigdy nie odrosną.

Czytaj więcej: Komunikat Państwowej Inspekcji Pracy

Pomoc dla rodzin rolniczych po powodzi

Na posiedzeniu Rady Ministrów dniu 1 czerwca br. podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i huragan w 2010 roku, którą przedłożył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Program będzie obowiązywał od 15 czerwca br. Zostanie on także zgłoszony do Komisji Europejskiej dzięki czemu nie będzie powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis.

 

Świętokrzyskie rolnictwo a nasze stoły ...

Giermasiski3a

Bezspornie istnieje wyraźny związek między rolnictwem, środowiskiem naturalnym, bioróżnorodnością a zrównoważonym zarządzaniem zasobami, takimi jak woda i ziemia. Istnieje również związek między rolnictwem a rozwojem gospodarczym i społecznym obszarów wiejskich.

 

Województwo ma stosunkowo korzystne w skali kraju warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa. Pod względem jakości gruntów, agroklimatu oraz warunków wodnych świętokrzyskie plasuje się na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 69,3 przy średniej krajowej 66,6. Wyraźne jest terytorialne zróżnicowanie jakości gleb. Najlepsze gleby tj.: I, II, III klasy bonitacyjnej występują w południowo-wschodniej części województwa, natomiast w gminach północno-zachodnich przeważają gleby słabe.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2