Planowane są prace nad nowelizacją prawa w kwestii odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, odpowiadając na interwencję Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z odpowiedzialnością Skarbu Państwa za szkody wyrządzone m.in. przez wilki i inne gatunki chronione, oraz wzrastającą liczbą szkód i interwencji, planowane są prace legislacyjne, które mają spowodować właściwą ocenę szkód oraz biorąc pod uwagę kryteria zawarte w planowanym rozporządzeniu, mają zapewnić skuteczną ochronę mienia. W załączeniu Pismo KRIR i odpowiedź MKiŚ

MRiRW w sprawie ugorowania 4% gruntów rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 16 listopada 2023 r., udzieliło odpowiedzi na wnioski w sprawie wyłączenia w nowej Wspólnej Polityce Rolnej obowiązku ugorowania 4% gruntów ornych, przekazując co następuje:

Obowiązek ugorowania 4% gruntów ornych jest elementem wymogów normy GAEC 8 w ramach warunkowości, która została określona w przepisach rozporządzenia (UE) nr 2021/2115 (1). Zarówno norma GAEC 8, jak i warunkowość są obowiązkowe do wdrożenia dla krajów członkowskich. Natomiast do polskiego porządku prawnego norma GAEC 8 została wprowadzona w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), który na podstawie przepisów ww. rozporządzenia podlegał zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej: MRiRW w sprawie ugorowania 4% gruntów rolnych

Obowiązek zgłaszania dodatkowej siedziby w przypadku wypasu pastwiskowego

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 26 października 2023 r. w sprawie obowiązku zgłaszania dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 08 listopada 2023 r., informuje co następuje:

W odpowiedzi na pismo znak KRIR/JM/1136/2023 z dnia 26.10.2023 r w sprawie zapytania dotyczącego konieczności zgłoszenia dodatkowej siedziby stada przy prowadzeniu wypasu pastwiskowego informuję, że w art. 15 ust 2 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2023 r. poz. 1815) określono rodzaje siedzib stad, które podlegają obowiązkowi rejestracji. W punkcie 1 ust. 2 art. 15 ww. ustawy wskazany jest między innymi wypas zwierząt. Ponadto w ust. 2 wskazano, że każdej z działalności nadaje się odrębny numer.

Czytaj więcej: Obowiązek zgłaszania dodatkowej siedziby w...

Dodatek do emerytury dla osób, które pełniły funkcję sołtysa

W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu przyznanie prawa do dodatku do emerytury dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez wiele lat przed 1990 r.  Pismo KRIR oraz odpowiedź resortu w tej sprawie  Pismo MRiRW .

Nie będzie zmian limitów w ramach RHD

Finał Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo 2019 23 230x130W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 24 października 2023 r. w sprawie zwiększenia maksymalnego limitu dla świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego i końskiego oraz produkowanych z tego mięsa surowych wyrobów mięsnych i mięsa mielonego zbywanych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, resort rolnictwa poinformował, co następuje.

Zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa żywności dotyczącymi RHD (1), maksymalny limit zbywania ww. produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego wynosi 2300 kg rocznie i ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do dostarczania tych produktów ww. zakładom, nie zaś do ich zbywania/sprzedaży konsumentom.

Czytaj więcej: Nie będzie zmian limitów w ramach RHD

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2