Wniosek KRIR o uruchomienie aplikacji suszowej

Ostatni raport IUNG wskazuje, że susza rolnicza wystąpiła prawie we wszystkich województwach, a na największy deficyt wody cierpią zboża jare. W związku z powyższym oraz sygnałami wojewódzkich izb rolniczych w sprawie ogromnych strat jakie powoduje tegoroczna susza, pismem z dnia 25 czerwca 2021 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW o pilne uruchomienie rządowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. pobierz

Nie będzie darmowych komputerów dla dzieci rolników

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR z marca br. w sprawie wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o ponowne uruchomienie naboru wniosków o pomoc na zakup komputerów dla dzieci uczących się. KRIR   odp MRiRW

Informacja KOWR - stypendia pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, przekazuje informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Czytaj więcej: Informacja KOWR - stypendia pomostowe

Problemy hodowców drobiu dotyczące odszkodowań w związku z wystapieniem chorób zakaźnych

Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej KRIR wystąpiła do ministra rolnictwa z wnioskiem o uruchomienie kolejnego naboru na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jednak jak odpowiada MRiRW, nie jest to możliwe, natomiast koszty odszkodowań są po stronie budżetu państwa. Poniżej korespondencja w tej sprawie:

Wiosek KRIR   pismo WMIR   odpowiedź MRiRW

Jak pogodzić interesy rolnictwa z oczekiwaniami mieszkańców nierolniczych na wsi

Coraz częściej rolnicy na wsi czują,  że mieszkańcy nie mający nic wspólnego z rolnictwem marginalizują rolnictwo. Przedstawiamy korespondencję jako przykład takiej sytuacji, w tym odpowiedź resortu rolnictwa na pismo w sprawie poszanowania działalności rolniczej na terenach wiejskich. Problem jest coraz bardziej dotkliwy.

pismo KRIR     odp, MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2