I Walne Zgromadzenie ŚIR VI kadencji - informacja

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że w dniu 3 września 2019 roku o godz. 10.00 w Biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce odbędzie się I Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VI kadencji

Informacja Urządu Wojewódzkiego dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Podajemy do wiadomości informacje przekazane przez Urząd Wojewódzki

pismo przewodnie  Etapy-protokoły zbiorcze  Prezentacja susza

Co z obowiązkiem wysiewu poplonów w przypadku suszy

W załączeniu odpowiedź MRiRW na pismo dotyczące zwolnienia rolników z obowiązku wysiewu poplonów w ramach zazielenienia w sytuacji wystąpienia suszy pobierz

Komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Czytaj więcej: Komunikat dotyczący priorytetowego programu pn....

Informacja MRiRW o możliwościach renegocjacji postanowień układu stowarzyszenia UE-Ukraina, w ramach układu o wolnym handlu

Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR dotyczący podjęcia działań w kwestii renegocjacji postanowień układu o stowarzyszeniu Unia Europejska - Ukraina, w ramach umowy o wolnym handlu pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2